مقایسه اثر آموزش خودتعیین‌گری و آموزش سرمایه روان‌شناختی و تلفیق آن دو بر افزایش پیوند با مدرسه در دختران دانش‌آموز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترا روان‌شناسی تربیتی، گروه روان‌شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

2 نویسنده مسئول، دانشیار، گروه روان‌شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران، Hashemian@irau.ac.ir.

3 دانشیار، گروه روان‌شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

چکیده

مقدمه: پیوند با مدرسه، یکی از مهم­ترین جنبه­های ارتباط دانش­آموزان با مدرسه است که به­عنوان یکی از عوامل مؤثر بر برون­دادهای تحصیلی و رفتاری دانش­آموزان، بر شمرده شده است. هدف پژوهش حاضر مقایسه اثر آموزش خودتعیین­گری و آموزش سرمایه روان‌شناختی و تلفیق این دو روش بر افزایش پیوند با مدرسه در دختران دانش­آموز دوره اول متوسطه بود.
روش پژوهش: روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس­آزمون با گروه کنترل و پیگیری یک ماهه و جامعه آماری شامل دانش­آموزان دختر دوره متوسطه اول یکی از مدارس دخترانه شهر تهران در سال 1395 بود که از میان آن­ها بر اساس ملاک­های ورود، 60 نفر انتخاب و در چهار گروه جایگزین شدند. شرکت کنندگان پرسشنامه پیوند با مدرسه ساخته رضایی شریف و همکاران را تکمیل کردند. گروه آزمایشی اول تحت آموزش سرمایه روان‌شناختی، گروه آزمایشی دوم تحت آموزش خودتعیین­گری و گروه آزمایشی سوم تحت آموزش تلفیقی سرمایه روان‌شناختی و خودتعیین­گری قرار گرفتند. در این مدت گروه کنترل تحت هیچ آموزشی قرار نگرفت. داده­های پژوهش حاضر با استفاده از تحلیل کوواریانس درون گروهی بین گروهی تحلیل شد.
یافته ­ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که اثر هر سه روش بر افزایش پیوند با مدرسه معنادار بود و در طی پیگیری یک ماهه این اثر دوام داشت. تلفیق آموزش سرمایه روان‌شناختی و خودتعیین­گری بیش­تر از آموزش­های مجزا منجر به افزایش پیوند با مدرسه در دانش آموزان دختران بود.
نتیجه­ گیری: براساس نتایج حاصل از پژوهش حاضر پیشنهاد می­شود در کنار آموزش سرمایه روان­شناختی و خودتعیین گری به دانش آموزان، این آموزش برای آشنایی معلمان با نیازهای بنیادین دانش آموزان و حمایت از آن­ها و کمک به افزایش سطح انگیزش درونی دانش آموزان، به آن­ها داده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effect of self-determination training and psychological capital training and integration of the two on increasing school engagement in female students

نویسندگان [English]

  • Elmira Dashti Daryan 1
  • Kiyanoosh Hashemiyan 2
  • Khadijeh Abolmaali Alhosieni 3
1 PhD in Educational Psychology, Department of Psychology, Rudehen Branch, Islamic Azad University, Rudehen, Iran.
2 Corresponding Author, Associate Professor, Department of Psychology, Rudehen Branch, Islamic Azad University, Rudehen, Iran.
3 Associate Professor, Department of Psychology, Rudehen Branch, Islamic Azad University, Rudehen, Iran.
چکیده [English]

Introduction: School engagement is one of the most important aspects of students ''''relationship with school, which has been considered as one of the factors affecting students'''' academic and behavioral outputs. The aim of the present study was to compare the effect of self-determination training and psychological capital training and the integration of these two methods on increasing school engagement in female high school students.
Method: The research method was quasi-experimental with a pre-test-post-test design with a control group and a one-month follow-up and the statistical population included female high school students in one of the girls'''' schools in Tehran in 2016, among whom based on the criteria 60 people were selected and replaced in four groups. Participants completed School Bonding Questionnaire developed by Rezaei Sharif, the first experimental group was trained in psychological capital, the second experimental group was trained in self-determination and the third experimental group was trained in psychological capital and self-determination. During this period, the control group did not receive any training. The data of the present study were analyzed using intragroup covariance analysis.
Results: The results of the present study showed that the effect of all three methods on increasing the school engagement was significant and lasted for one month. Integration of psychological capital and self-determination education more than separate education led to an increase in school engagement among female students.
Conclusion: Based on the results of the present study, it is suggested that in addition to teaching psychological capital and self-determination to students, this training is be given to teachers to familiarize them with the basic needs of students and support them and help increase the level of intrinsic motivation of students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychological capital" school engagement" self
  • determination