مقایسه شادکامی و باور به جهان عادل بین زنان و مردان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

نویسنده مسئول، کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، گروه روان‌شناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران؛ Ppff1010@gmail.com

چکیده

مقدمه: از میان عوامل گوناگون و نقش آن­ها در شادکامی نقش باور به جهان عادل و جنسیت قابل توجه است. هدف پژوهش حاضر مقایسه باور به جهان عادل و شادکامی بین زنان و مردان بود.
روش پژوهش: پژوهش از نوع علی- مقایسه­ای و جامعه آماری این پژوهش تمام دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در سال تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۴ بود که از این میان، تعداد 120 نفر در رشته علوم انسانی به روش در دسترس غیرتصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامه شادکامی آکسفورد (آرجین، مارتین و کراسلند، 1989) و پرسشنامه باور به دنیای عادلانه رابین و پیلاو (۱۹۷۵) پاسخ دادند. داده­های به­دست آمده از طریق آزمون t دو گروهی تجزیه و تحلیل شد.
یافته ­ها: گروه زنان در مقایسه با مردان میانگین نمره­های پایین­تری در متغیر شادکامی کسب کردند (05/0>p، 546/2=t). گروه زنان در مقایسه با مردان میانگین نمره­های پایین­تری در متغیر باور به جهان عادل کسب کردند (01/0>p، 045/2=t).
نتیجه ­گیری: نظریه باور به جهان عادل اشاره دارد به این­که افراد ذاتاً تمایل دارند باور کنند در جهانی زندگی می‌کنند که عدالت محور است. همچنان­که نتایج پژوهش حاضر نشان داد مردان به میزان بیش­تری از این باور برخوردار هستند، از زندگی خود رضایت بیش­تری دارند و بنابراین شادکامی بیش­تری را تجربه می­کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of happiness and belief in a just world in females and males

نویسنده [English]

  • Parvaneh Parandin
. MSc. in Clinical Psychology, Department of psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran; Ppff1010@gmail.com.
چکیده [English]

Introduction: Among the various factors and their role in happiness, the role of belief in the just world and gender is significant. This study was aimed to determine differences between happiness and belief in a just world in females and males.
Method: The research method was descriptive causal-comparative type and the statistic population of this study included all the students of Islamic Azad University Karaj branch in 2015-2016 academic year which through them 120 were selected by Available non-randomized sampling method and responded to Oxford Happiness Questionnaire (Argyle, Martin, & Crossland,1989) and Beliefs in a Just World Scale (Rubin & Peplau, 1975). Data obtained were analyzed by Two-Sample T-Test.
Results: The women's group received lower scores in happiness variable in comparison with men (p<0.05, t=2.456). The women's group received lower scores in belief in a just world variable in comparison with men (p<0.01, t=2.045).
Conclusion: The theory of belief in the just world refers to the fact that individuals inherently tend to believe that they live in a world that is justice-centered. As the results of the present study show that men have more than this belief, they are more satisfied with their lives and thus experience more happiness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • belief in a just world" females" happiness" males