ارزیابی ویژگی‌های شخصیتی و انتخاب نوع زایمان در زنان نخست حامله‌ 6 تا 9 ماهه‌ مراجعه کننده به بیمارستان‌های خصوصی تهران در سال 1395-1396

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 روان‌شناسی عمومی، گروه روان‌شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 نویسنده مسئول، دانشیار، دانشکده فرهنگی اجتماعی، دانشگاه امام حسین (ع)، تهران، ایران. a.izadi88@gmail.com

چکیده

مقدمه: یکی از عوامل روان­شناختی که احتمالاً می­تواند در انتخاب نوع زایمان و تاب­آوری نسبت به درد زایمان مؤثر باشد ویژگی­های شخصیتی است. هدف پژوهش حاضر ارزیابی ویژگی­های شخصیتی و انتخاب نوع زایمان در زنان نخست حامله‌ 6 تا 9 ماهه‌ بود.
روش پژوهش: روش پژوهش توصیفی از نوع علی- مقایسه ­ای و جامعه آماری پژوهش حاضر زنان نخست حامله 6 تا 9 ماهه مراجعه­کننده به بیمارستان­های خصوصی نیکان و گاندی در سال 1395-1396 به تعداد 450 نفر بودند که از میان آن­ها تعداد 208 نفر به روش نمونه­­برداری تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه پنج عاملی نئو کاستا و مک­ری (1989) بود. داده­های پژوهش با استفاده از روش تحلیل واریانس چندمتغیری تحلیل شدند.
یافته ­ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد میانگین روان­ رنجورخویی در افراد با تمایل زایمان سزارین بالاتر از سایر انواع زایمان بود. میانگین برون­گرایی در سزارین کم­تر از دیگر انواع زایمان بود. میانگین تجربه ­پذیری در سزارین کم­تر از دیگر انواع زایمان بود. میانگین توافق ­پذیری در سزارین کم­تر از دیگر انواع زایمان بود. میانگین وجدانی بودن در سزارین کم­تر از دیگر انواع زایمان بود.
نتیجه­ گیری: صفات برون­گرایی، تجربه­ پذیری، توافق­پذیری و وجدانی بودن با بالا بردن گشودگی، سازگاری، مسئولیت ­پذیری و پذیرش زنان باردار تنش و هیجان­های منفی آنان نیز کاهش می­ دهد و این روند باعث انتخاب درست­تر زنان باردار نخست حامله می ­شود که گرایش به زایمان طبیعی داشته باشند و روند آسان­تری را در این فرآیند طی کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of personality features and Type of Childbirth in 6 to 9 Months First Pregnant Women Referred to Tehran Private Hospitals in 2016-2017

نویسندگان [English]

  • Bita MohseniMoqadam 1
  • Ahmad Izaditameh 2
1 General Psychology, Department of Psychology, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 . Corresponding author, Associate Professor, Imam Hossein University, Social Cultural Faculty, Tehran, Iran. a.izadi88@gmail.com.
چکیده [English]

Introduction: One of the psychological factors that can possibly be effective in choosing the type of childbirth and resilience to Childbirth pain is personality traits. The purpose of this study was to evaluation of personality features and type of childbirth in 6 to 9 months first pregnant women.
Method: The research method was causal-comparative and the statistical population of the study consisted of 450 6 to 9 months first pregnant women referred to private hospitals of Nikan and Gandhi in 2016-2017 which among them, 208 people were selected by random sampling method. Research tool were NEO-Five Factor Inventory by Costa & McCrae (1989). Data were analyzed using multivariate analysis of variance.
Results: The results of this study showed that the mean of neuroticism in subjects with cesarean section was significantly higher than other types of delivery. The mean of extraversion in cesarean section was significantly higher than other types of delivery. The mean of openness to experience in cesarean section was significantly higher than other types of delivery. The mean of agreeableness in cesarean section was significantly higher than other types of delivery. The mean of conscientiousness in cesarean section was significantly higher than other types of delivery.
Conclusion: Extraversion, openness to experience, agreeableness and conscientiousness traits with increasing openness, consistency, responsibility and acceptance in pregnant women, reduces the stress and negative emotions, and this process leads to a more correct selection in first pregnant women who are more likely to have a natural childbirth, and an easier process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cesarean" Natural childbirth" Personality