اثربخشی درمان شناختی‌رفتاری و روان‌نمایشگری برتنظیم هیجان زنان مبتلا به سرطان پستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 روانشناسی سلامت، گروه روانشناسی، واحد دبی، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات

2 نویسنده مسئول، استادیار، گروه روانشناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 دانشیار، گروه روانشناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن،

4 دکتری تخصصی، گروه روانشناسی، دبیر کل انجمن دراماتراپی ایران DTCI، استاد کارگاهی دانشگاه علامه طباطبایی و استاد دانشگاه جامع تهران،

چکیده

مقدمه: با توجه به شیوع بالای سرطان پستان در زنان و مشکلات فراوانی که با آن مواجه‌اند، لزوم مداخله برای بهبود ویژگی‌های آنان، پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی روان‌نمایشگری و درمان شناختی‌رفتاری بر تنظیم هیجانی زنان مبتلا به سرطان پستان بر تنظیم هیجان انجام شد.
روش پژوهش: روش پژوهش طرح نیمه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل و همراه با پیگیری 3 ماه بود جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه بیماران 30 – 50ساله مبتلا به سرطان پستان بودند که به کلینیک پزشک متخصص مراجعه کرده و تشخیص سرطان پستان دریافت کرده‌اند. نمونه پژوهش حاضر بر اساس نمونه‌گیری در دسترس و مبتنی بر هدف شامل 45 نفر (برای هر گروه 15 نفر) بود. ابزار پژوهش پرسشنامه تنظیم هیجانی گارنفسکی و همکاران و پروتکل‌های درمانی روان‌نمایشگری و شناختی‌رفتاری در زنان مبتلا به سرطان پستان در 12 جلسه (هر جلسه نود دقیقه) بود. به‌منظور تحلیل آماری داده‌ها، ازآزمون‌های خی‌دو، تی مستقل و تحلیل واریانس آمیخته با اندازه‌گیری مکرر در نرم‌افزار SPSS نسخه 19 استفاده شد.
 یافته‌ها: گروه‌های آزمون و کنترل در مرحله پیش‌آزمون از نظرتنظیم هیجانی تفاوت معنی‌داری نداشتند (05/0P>)، اما در مراحل پس‌آزمون و پیگیری از نظر هر سه متغیر تفاوت معنی‌داری داشتند (001/0P<). علاوه بر آن، روش سایکودرام باعث بهبود تصویر بدنی، تنظیم هیجانی و بهزیستی ذهنی در زنان مبتلا به سرطان پستان شد و نتایج درمان در مرحله پیگیری نیز حفظ شد (001/0P<).
نتیجه‌گیری: با استفاده از شیوه‌های درمان شناختی‌رفتاری و روان‌نمایشگری، به ویژه درمان شناختی‌رفتاری، می‌توان تنظیم هیجانی زنان مبتلا به سرطان پستان را بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Cognitive Behavioral Therapy and Psychodrama Therapy on Emotional Regulation in Women with Breast Cancer

نویسندگان [English]

 • Leila MotaraghebJafarpoor 1
 • Biok Tajeri 2
 • Javad Khalatbari 3
 • Majid Amraie 4
1 Health Psychology, Department of Psychology, Dubai Branch, Islamic Azad University, Dubai, UAE
2 Corresponding Author, Assistant Professor, Department of Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran. Email: btajeri@yahoo.com
3 Associate Professor, Department of Psychology, Tonekabon Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

Introduction: The present study conducted to compare the effectiveness of effectiveness cognitive behavior therapy and psychodrama on emotional regulation in women with breast cancer.
Method: Research method was quasi-experimental with pre-test, post- test, three-month follow-up and control group. The statistical population consist of all diseases (30-50) suffering from breast cancer and applied to Clinic of breast cancer located in Tehran City. 45 available patients selected (fifteen in each experimental group) and replaced randomly in experimental group1 (psychodrama) and experimental group2 (cognitive behavior therapy). Fifteen other patients placed in control group and did not receive any psychotherapy. The emotional regulation Inventory (Garnophsky etall, 2001) was administered pre-test, post-test and follow-up. The therapeutic packages of psychodrama therapy and cognitive behavior therapy applied on experimental groups (ninety minutes each session) weekly and the control group did not receive any therapy.
Results: Results showed that both of cognitive behavior therapy & psychodrama are affected the same on increasing to emotional regulation level of patients with breast cancer. Three- month follow-up confirmed these results.
 Conclusion: by use to cognitive behavior therapy & psychodrama (especially CBT) can to increase emotional regulation level in women with breast cancer. Then this component affective to raise the health of these patients.

کلیدواژه‌ها [English]

 • cognitive behavior therapy" emotional regulation" psychodrama and breast cancer
 1. Deka S. J., Mamdi N., Manna D., Trivedi V. Alkyi cinnamates induce protein kinase C translocation and anticancer activity against breast cancer cells through induction of the mitochondrial pathway of apoptosis. Journal of Breast Cancer, 2016;19(4): 358-371.
 2. Antoniou A.C., Easton D.F. Models of genetic susceptibility to breast cancer. Oncogene, 2018; 25(43):5898-5905.
 3. Gross J.J.. Thompson R.A. Emotion regulation: Conceptual foundations. New York, NY: Guilford Press, 2017: 3-24
 4. Gross J.J.. Emotion regulation: Affective, cognitive, and social consequences. Psychophysiology, 2016, 39(3): 281–291. Doi: 10.1037//0021-843x.106.1.95.
 5. Abolghasemi S.. Surveying the impact of teaching drama therapy on the happiness and selfesteem per-university girls’ student. Journal of Social Work. 2014; 3(4): 22-7.
 6. Rezaeian MP.. The usefulness of psychodrama in the treatment of depressed patients. Indian J Clin Psychol, 2017; 24(1): 82-8.
 7. Fong J.. Psychodrama as a preventative measure: teenage girls confronting violence. J Group Psychother Psychodrama Sociom, 2016; 59(3): 99-108.
 8. Sharifabadi F., Yazadi S., Zarei S.. The role of emotion regulation and the positive and negative effects in women with breast cancer. Iranian Journal Psychoneursing, 2018; 4(2): 28-49.
 9. Naghibi H., Saeedi Z., Khazayi F.. The effectiveness of group training based on improving the quality of life on hope and happiness of people with cancer. Scientific journal of counseling research. 2016; 65(17): 22-35.
 10. Hashemi E., Noroozi H.. The effectiveness of cognitive-behavioral therapy on emotional regulation of breast cancer patients. Iranian Breast Deases Journal, 2016; 2(10): 38-48.
 11. Ayinparast, Neda, Naziri, Qasem, Mohamadi, Masood, Pedram, Mohamad. The effectiveness of cognitive-behavioral group therapy on the treatment of depressive anxiety disorder and creating hope in women with breast cancer. Women Sociology, 2018; 4(3): 32-42.
 12. Bakhtiari M., Eslami M., Fesharaki M., Koosha S.. The effectiveness of mental health education on women with breast cancer undergoing chemotherapy at Imam Khomeini Institute, Tehran. Iranian Breast Deases Journal, 2015; 4(1): 42-47.
 13. Garnefski N., Kraaij V.. Cognitive emotion regulation questionnaire–development of a short 18-item version (CERQ-short). Personality and individual differences, 2006;41(6): 1045-1053.
 14. Hasani J.. . Assessing the validity and reliability of the short form of the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire. Behavioral Sciences Research Journal, 2014; 9(4): 28-49.
 15. Sadeghzadeh, Z, Navabineghad, S. The effectiveness of psychoanalysis on increasing women's happiness and self-expression. Women Research Joutnal. 2018; 5(2): 78-93.
 16. Jennings S. Dramatherapy and social theatre: Necessary dialogues. 2018, London, UK: Routledge.
 17. Vant spijker, A., Trisburg, R.W. & Duivenvoorden, H. A meta-analytic review of 58 studied of cancer. Pschometric medicine, 2017; 5:9 10-28.
 18. Sharifibastan F, Yazdi S, zahraei S. Cognitive Emotion Regulation and Positive and Negative Affect in Therapy of Women with Breast Cancer. IJPN. 2016; 4 (2) :49-38, URL: http://ijpn.ir/article-784-1- fa.html
 19. Berking, M., & Wupperman, P. Emotion regulation and mental health: recent findings, current challenges, and future directions. Current opinion in psychiatry, 2016; 25(2): 128-134.‏
 20. Pollatos, O., Ferentzi, E. Embodiment of Emotion Regulation. In Embodiment in Psychotherapy, Springer, Cham, 2018: 43-55