اثربخشی آموزش تنظیم هیجان مبتنی بر مدل فرایندی گروس بر هیجان‌خواهی و عود مصرف در بیماران وابسته به مواد مخدر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای روانشناسی ، گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه تبریز ، تبریز ، ایران. Az_am1980@yahoo.com

2 کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت ،گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، ایران

3 استادی تمام ،گروه روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه تبریز ، تبریز ، ایران. zeynabkhanjaani@gmail.com

چکیده

مقدمه: آثار و نتایج زیان‌بار و مخرب فردی، اجتماعی و فرهنگی وابستگی و اعتیاد به مواد مخدر سبب شده است تا کادر درمانی جامعه برای پیشگیری، ترک و جلوگیری از عود مصرف مواد مخدر اقدام کنند. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر هیجان­خواهی و عود مصرف در بیماران وابسته به مواد مخدرهست.
 روش پژوهش: این مطالعه نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون - پس­آزمون و گروه کنترل با جامعه آماری کلیه مردان دچار سوءمصرف مواد مخدر شهر تبریز در سال ۱۳۹۹ بودند. با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده تعداد ۳۰ نفر از آنان در دو گروه آزمایش (۱۵ نفر) و کنترل (۱۵ نفر) قرار گرفتند. گروه آزمایش تحت ۱۰ جلسه ۹۰ دقیقه­ای آموزش تنظیم هیجان قرار گرفتند؛ اما گروه کنترل در لیست انتظار باقی ماند. از مقیاس هیجان‌خواهی (SSS-V) زاکرمن و مقیاس پیش­بینی از بازگشت به مواد (RPS) رایت به‌منظور گردآوری اطلاعات استفاده شد. برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از تحلیل کوواریانس چندمتغیره با SPSS-24 استفاده شد.
 یافته ­ها: یافته ­ها تفاوت معناداری را بین عملکرد دو گروه آزمایش و کنترل در هیجان‌خواهی (003/0)و عود مصرف (001/0)در مرحله پس‌آزمون نشان داد (۰۵/۰P<).
 نتیجه­ گیری: با توجه به تأثیر آموزش تنظیم هیجان بر کاهش هیجان‌خواهی و عود مصرف در بیماران وابسته به مواد مخدر توصیه می‌شود مشاوران، درمانگران و روانشناسان بالینی از روش مذکور برای کاهش هیجان‌خواهی و عود مصرف در این افراد استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of emotion regulation training based on Gross process model on excitement and relapse in drug dependent patients

نویسندگان [English]

 • Azam Amjad 1
 • Mohammad Aaminzadeh 2
 • Zeynab Khanjani 3
1 Department of Psychology,Tabriz University,Tabriz,iran
2 Department of Psychology.azad University,karaj.iran
3 Department of Psychology,Tabriz University,Tabriz,iran
چکیده [English]

Introduction: Harmful and destructive effects of individual, social and cultural dependence and drug addiction have caused the medical staff of the community to take action to prevent, quit and prevent relapse of drug use. The aim of this study was to determine the effectiveness of emotion regulation training on arousal and relapse in drug-dependent patients.
 Methods: The research method in this study was quasi-experimental with pretest-posttest design and control group. In this study, the statistical population was all men with drug abuse in Tabriz in 1399. Using simple random sampling method, 30 of them were divided into two groups of experimental (15 people) and control (15 people). The experimental group underwent 10 sessions of 90-minute emotion regulation training; But the control group remained on the waiting list. The Zuckerman (SSS-V) Emotion Scale (SSS-V) and the Wright (RPS) Prediction (RPS) Scale were used to collect data. Multivariate analysis of covariance with SPSS-24 was used to analyze the data.
 Results: The results showed a significant difference between the performance of the experimental and control groups in excitement (0.003) and relapse (0.001) in the post-test stage (P <0.05).
Conclusion: Considering the effect of emotion regulation training on reducing arousal and relapse in drug-dependent patients, it is recommended that counselors, therapists and clinical psychologists use this method to reduce arousal and relapse in these individuals

کلیدواژه‌ها [English]

 • Emotion regulation strategies" arousal seeking relapse" Grass model" substance dependence
 1. Pirnia B., Rezayi A., Rahimian Bogar E.. On the Effectiveness of Well-Being Therapy in Mental Health, Psychopathology, and Happiness in Methamphetamine-Dependent Men. Etiadpajohi, 2016; 10(37): 227-240.
 2. Hamidi F., Kheiran S.. Effectiveness of Mindfulness-based Relapse Prevention Interventions in Craving, Emotion Regulation, and Aggression among Methamphetamine Patients. Etiadpajohi, 2019; 12(49): 23-38. Persian
 3. Jalalvand M., Mohammadi N., Molazade J.. Study of effectiveness emotion regulation skills based on gross model with craving, attentional bias in substance in dependent individuals. RPH. 2014; 8 (2): 1-10.
 4. Pallari E. Soukup, T. Kyriacou, A. Lewison, G. Assessing the European impact of alcohol misuse and illicit drug dependence research: clinical practice guidelines and evidence-base policy. Evidence-Based Mental Health. 2020; 23(2): 67-76.
 5. Rategh M., Farhadi H.. A Qualitative Study of the Causes of Drugs Relapse in Addicts. Etiadpajohi, 2019; 53(13): 197-216. Persian
 6. McKay S., Skues J.L., Williams B.J.. With risk may come reward: sensation seeking supports resilience through effective coping. Personality and Individual Differences. 2018; 121(1): 100-105.
 7. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5®). American Psychiatric Pub; 2013.
 8. Alizadehgoradel J., Imani S., Nejati V., Fathabadi J.. Comparing the effectiveness of transcranial Direct Current Stimulation, mindfulness-based substance abuse treatment and combined therapy of these two methods on emotion dysregulation in adolescents with Substance use disorders. Etiadpajohi, 2019; 52(13): 163-182.
 9. Imani S. Zakeri, M. Effectiveness training cognitive emotion regulation skills in reducing drug craving and marital disturbance in men with substance use stimulant disorder. Journal of psychological Science, 2020; 18(83): 2133-2140. persian
 10. McRae K., Gross J.J.. Emotion regulation. Emotion, 2020; 20(1): 1-10.
 11. hadadi R., ghorbani M., Rostami R., Keshavarz G., Farahani E.. The Outcome of Matrix Model of Therapy on Quality of Life in Methamphetamine Abusers. Etiadpajohi, 2016; 39(10): 95-108.
 12. Aazami Y. Sohrabi F., Borjali A., Chopan H.. The Effectiveness of Teaching Emotion Regulation Based on Gross Model on Reducing Anger in Drug-Dependent People. Counseling Culture and Psycotherapy, 2013; 4(16): 53-68. persian
 13. Regan T., Thamotharan S., Hahn H., Harris B. et al. Sensation seeking, sexual orientation, and drug abuse symptoms in a community sample of emerging adults. Behavioural Pharmacology. 2020; 31(1): 102-107. persian
 14. Barnum T.C., Armstrong T.. Sensation seeking to marijuana use: Exploring the mediating roles of risk appraisal and social norms. Addictive behaviors. 2019; 92 (1):76-83.
 15. Raines A.M., Allan N.P., McGrew S.J., Gooch C.V. et al. A computerized anxiety sensitivity intervention for opioid use disorders: A pilot investigation among veterans. Addictive Behaviors. 2020; 2(1): 1-12.
 16. Borjali A., Aazami Y., Chopan H.. The Effectiveness of Emotion Regulation Strategies Training on Reducing of Sensation Seeking in Drug-Dependent Persons. Journal of Clinical Psychology, 2016; 8(2): 33-42. persian
 17. Szasz P. L., Szentagotai A., Hofmann S.G.. The effect of emotion regulation strategies on anger. Behaviour research and therapy, 2019; 49(2): 114-119.
 18. Borjali A.. Aazami Y., Chopan H.. The Effectiveness of Emotion Regulation Strategies Training on Reducing of Sensation Seeking in Drug-Dependent Persons. Journal of Clinical Psychology, 2016; 8(2): 33-42. Persian.
 19. Jamt R.E., Gjerde H.. Furuhaugen H., Romeo G.. et al. Associations between psychoactive substance use and sensation seeking behavior among drivers in Norway. BMC public health. 2020; 20(1): 23-30.
 20. Zuckerman M., Cloninger CR.. Relationships between Cloninger’s, Zuckerman’s, and Eysenck’s dimensions of personality. Personality and Individual Differences 1996; 21: 283-5.
 21. Russell D., Peplau L. A., Cutrona C. E.. The Revised UCLA Loneliness Scale: Con- current and discriminate validity evidence. Jour- nal of Personality and Social Psychology, 1980; 39: 472- 480
 22. Azami Yousef, Sohrabi, Faramarz, Borjali, Ahmad, Chupan, Ahmad. The effectiveness of Gross model-based emotion regulation training on reducing anger in drug addicts. Quarterly Journal of Counseling and Psychotherapy Culture, 2018; 4(61), in Persian
 23. Azami, Yousef, Borjali, Ahmad, Shepherd, Ahmad, Arab Ghohestani, David. The effect of teaching emotion regulation strategies based on Gross model on the level of aggression in substance abusers. Journal of Rehabilitation in Nursing, 2019; 2(1) in Persian
 24. Jalalvand, Mohammad, Mohammadi, Noorullah, Mollazadeh, Javad. The effectiveness of emotion regulation skills based on the Gross process model on temptation and attention bias in drug addicts. Quarterly Journal of Research in Mental Health, 2018; 8(2) in Persian
 25. Fathi, Kayhan, Mehrabizadeh Honarmand, Mahnaz. Study of depression, excitement, aggression, attachment styles and socioeconomic status as predictors of drug dependence in male adolescents in Ahvaz, Educational and Psychological Studies 2008; 2. Persian