کلیدواژه‌ها = تنوع طلبیِ جنسی" خیانت ِزناشویی" رضایت جنسی" گرایش به بی‌وفایی"
تنوع‌طلبی جنسی، رضایت جنسی و گرایش به بی‌وفایی

دوره 9، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 90-105

نجمه بلاغی؛ مهدی احمدی