تنوع‌طلبی جنسی، رضایت جنسی و گرایش به بی‌وفایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 پژوهش‌کده‌ی علوم رفتاری، تهران، ایران (نویسنده مسئول)، Mehdi.ahmadi1024@gmail.com

چکیده

مقدمه: هنوز در هزاره­یِ سوم، خانواده هم‌چنان به عنوان زیربنایی‌ترین نهاد جامعه به شمار می­آید و استحکام بنیان آن از موضوعاتی است که در همه فرهنگ های جهان، به آن توجه ویژه شده و برای نگه­داری آن، تلاش­های فراوانی می­گردد. سازمان جهانی بهداشت نیز خانواده را به ‌عنوان عامل اجتماعیِ نخستین، در افزایش سلامت و بهزیستی نوع بشر معرفی کرده است. در درازای تاریخ، ازدواج به عنوان یکی از مهم‌ترین و عالی‌ترین آیین­های اجتماعی، برای دست­یابی به نیازهای عاطفی و امنیتی افراد بالغ، همواره مورد تأکید بوده است. ازدواج رابطه‌ای انسانی، ظریف، پویا و هم­چنین پیچیده می‌باشد. پژوهش­هایِ پیشین، با توجه به اهمیتِ فراوانِ ثباتِ خانواده و استحکامِ روابطِ زناشویی، آن­ها را دارای ارتباطِ معناداری با سازه­هایِ رفتارِ جنسی می­دانند.
روش پژوهش: در این پژوهش، رابطه‌یِ میانِ تنوع­طلبیِ جنسی، رضایتِ جنسی و گرایش به بی­وفایی(خیانت زناشویی)، در زنان و مردانِ متأهل بررسی شد. در این بررسی، به 444 زن و مرد متأهل، به تعدادِ برابر، ساکن در شهر تهران، که دارای معیارهایِ ورود به نمونه بودند، پرسش­نامه­های تنوع­طلبیِ جنسی، گرایش به بی­وفاییِ دریگوتاس و رضایت جنسیِ لارسون ارائه شد. سپس داده­های به­دست آمده با روش آماری آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ­ها: یافته ­هایِ پژوهش نشان می­دهند که تنوع­ طلبیِ جنسی و رضایتِ جنسی، پیش بینی کننده­یِ گرایش به بی­وفایی هستند.
  نتیجه ­گیری: می­ت وان نتیجه گرفت که افزایش رضایت جنسی افراد در پیمان وفاداری، می­تواند گرایش به بی­ وفایی را در آنان کاهش دهد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sexual Variety Seeking, Sexual Satisfaction & Infidelity Proneness

نویسندگان [English]

  • Najmeh Bolaghi 1
  • Mehdi Ahmadi 2
1 Department of Clinical Psychology, Islamic Azad University, Rudehen Branch.
2 Corresponding author, Behavioral Sciences Research Center, Tehran, Iran. Electronic mail may be sent to: Mehdi.ahmadi1024@gmail.com
چکیده [English]

Introduction: As far back as the third millennium, the family is still considered the most fundamental institution of society, its strength is one of the issues that has received special attention in all cultures of the world, and many efforts are being made to maintain it. The World Health Organization (WHO) has also identified the family as the primary social factor in increasing human health and well-being. Throughout history, marriage has always been emphasized as one of the most important and highest social rituals to meet the emotional and security needs of adults. Marriage is a humane, delicate, dynamic, and all-encompassing relationship. Family stability and the strength of marriage have a significant relationship with the structures of sexual behavior.
Methods: The research purpose was to investigate the relationship among sexual variety seeking, sexual satisfaction and the infidelity proneness in married men and women. Therefore, in a correlative study, 444 married women and men, to equal numbers, were tested with these 3 scales; SVSS: Sexual Variety Seeking, LSSS: Larson’s Sexual Satisfaction Scale and IPS: Infidelity Proneness Scale. Then data analyzed with Correlation Test and Regression analysis.
Results: The correlation result of the scores indicated that sexual variety seeking and sexual satisfaction are predictors of infidelity proneness.
Conclusion: It can be concluded that increasing people's sexual satisfaction in the covenant of loyalty can reduce Infidelity Proneness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infidelity" Sexual Satisfaction" Sexual Variety Seeking