نویسنده = هما یزدان پناه
بررسی نقش انگیزش شغلی معلمان درپیدایش ساختار خانواده سالم: یک تحلیل داده بنیاد

دوره 11، الف(ویژه جوانان)، شهریور 1400، صفحه 173-185

هما یزدان پناه؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی؛ مالک میرهاشمی