همکاران دفتر نشریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر خدیجه ابوالمعالی الحسینی

روانشناسی تربیتی روانشناسی عمومی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

abolmaalialhoseini@yahoo.com
0000-0002-9714-1816


دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران

دکتر علی اصغر بیانی

روانشناسی تربیتی دانشیار، روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر، اسلامشهر، ایران

aabayani@yahoo.com
0000-0002-9835-790X


عضو هیات علمی دانشگاه آزاد گرمسار، گرمسار، ایران

دکتر مریم ربیعی

استاد بیماری‌های دهان، فک و صورت گروه بیماری‌های دهان، دانشکده دندانپزشکی مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

rabiei.maryam@yahoo.com
0000-0002-3724-0783


عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ایران، رشت 

دکتر ماهدخت طاهری

مدیریت آموزشی دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

mahdokht.taheri@gmail.com


عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت 

دکتر مهدی دهستانی

روانشناسی دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور تهران

dehestani@pnu.ac.ir
0000-0001-9127-758X


دانشگاه پیام نور تهران، تهران

دکتر ناصر صبحی قراملکی

روانشناسی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

aidsobhi@yahoo.com


دانشگاه علامه تهران، تهران

دکتر طیبه رهبر

بهداشت جامعه (سلامت زنان باردار) استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، رشت، ایران

tayebeh_rahbar@yahoo.com


دانشگاه آزاد رشت، رشت

دکتر محمد صادق تقی لو

روانشناسی استادیار گروه روانشناسی، واحد استارا، دانشگاه آزاد اسلامی، آستارا، ایران

s.taghiloo@iau-astara.ac.ir


دانشگاه ازاد آستارا، استارا 

دکتر شادی دهقانزاده

پرستاری استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

shadidehghan90@gmail.com
0000-0001-5979-590X