اعضای هیات تحریریه

دکتر خدیجه ابوالمعالی الحسینی 

 

استاد عضو هیات علمی دانشگاه آزاد رودهن رودهن   روانشناسی عمومی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
 abolmaalialhoseini@yahoo.com
 0000-0002-9714-1816
دکتر علی اصغر بیانی  دانشیار  عضو هیات علمی دانشگاه آزاد گرمسار  گرمسار  دانشیار، روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر، اسلامشهر، ایران
 aabayani@yahoo.com
 0000-0002-9835-790X
دکتر مریم ربیعی  استاد عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان  رشت   استاد بیماری‌های دهان، فک و صورت گروه بیماری‌های دهان، دانشکده دندانپزشکی مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
 rabiei.maryam@yahoo.com
 0000-0002-3724-0783
دکتر ماهدخت طاهری دانشیار عضو هیات دانشگاه علوم پزشکی گیلان  رشت مدیریت آموزشی دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
 mahdokht.taheri@gmail.com
دکتر مهدی دهستانی  دانشیار  عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور تهران تهران روانشناسی دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور تهران

 dehestani@pnu.ac.ir

 0000-0001-9127-758X
دکتر ناصر صبحی قراملکی  دانشیار  عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی  تهران روانشناسی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
 aidsobhi@yahoo.com
دکتر پریسا حسینی کوکمری استادیار عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ساوه  ساوه  p.hosseinik@gmail.com
دکتر طیبه رهبر  استادیار  عضو هیات علمی دانشگاه آزاد رشت  رشت  بهداشت جامعه (سلامت زنان باردار) استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، رشت، ایران
 tayebeh_rahbar@yahoo.com
دکتر صادق تقی لو  استادیار  عضو هیات علمی دانشگاه آزاد آستارا  آستارا  روانشناسی استادیار گروه روانشناسی، واحد استارا، دانشگاه آزاد اسلامی، آستارا، ایران
 s.taghiloo@iau-astara.ac.ir
دکتر شادی دهقانزاده  استادیار  عضوهیات علمی دانشگاه آزاد رشت  رشت  پرستاری استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
 shadidehghan90@gmail.com
 0000-0001-5979-590X
دکتر فاطمه کیانی استادیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد آستارا  آستارا 

استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی 

fatemeh_kiyani@yahoo.com

مقالات

سردبیر

دکتر زهرا محتشم امیری

پزشکی اجتماعی استاد پزشکی اجتماعی
گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات ترومای جاده‌ای
دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

mohtashamazyahoo.com
0000-0002-4896-6248

h-index: 12  

مدیر مسئول

دکتر مقصود فقیرپور

روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، استادیار گروه روانشناسی، رشت، ایران

famaghsoodgmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر خدیجه ابوالمعالی الحسینی

روانشناسی تربیتی استاد، روانشناسی عمومی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

abolmaalialhoseiniyahoo.com
0000-0002-9714-1816

h-index: 7  

استاد، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران

دکتر علی اصغر بیانی

روانشناسی تربیتی دانشیار، روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر، اسلامشهر، ایران

aabayaniyahoo.com
0000-0002-9835-790X

h-index: 12  

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد گرمسار، گرمسار، ایران

دکتر مریم ربیعی

استاد بیماری‌های دهان، فک و صورت
گروه بیماری‌های دهان، دانشکده دندانپزشکی
مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان

rabiei.maryamyahoo.com
0000-0002-3724-0783

h-index: 10  

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ایران، رشت 

دکتر ماهدخت طاهری

مدیریت آموزشی دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

mahdokht.taherigmail.com


عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت 

دکتر مهدی دهستانی

روانشناسی دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور تهران

scholar.google.com/citations?user=PnwBTXEAAAAJ&hl=fa
dehestanipnu.ac.ir
0000-0001-9127-758X

h-index: 7  

دانشگاه پیام نور تهران، تهران

دکتر ناصر صبحی قراملکی

روانشناسی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

aidsobhiyahoo.com


دانشگاه علامه تهران، تهران

دکتر پریسا حسینی کوکمری

آموزش بهداشت و ارتقای سلامت استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ساوه، ساوه، ایران

p.hosseinikgmail.com

دکتر طیبه رهبر

بهداشت جامعه (سلامت زنان باردار) استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، رشت، ایران

tayebeh_rahbaryahoo.com


دانشگاه آزاد رشت، رشت

دکتر محمد صادق تقی لو

روانشناسی استادیار گروه روانشناسی، واحد استارا، دانشگاه آزاد اسلامی، آستارا، ایران

s.taghilooiau-astara.ac.ir


دانشگاه ازاد آستارا، استارا 

دکتر شادی دهقانزاده

پرستاری استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

shadidehghan90gmail.com
0000-0001-5979-590X

h-index: 5  

دکتر فاطمه کیانی

مدیریت خدمات بهداشتی گروه مامایی، استادیار، واحد آستارا دانشگاه آزاد اسلامی

fatemeh_kyaniyahoo.com

مدیر داخلی

دکتر نگین مددزاده

مدیریت خدمات بهداشتی گروه مامایی، استادیار، واحد آستارا، دانشگاه آزاد اسلامی، آستارا، ایران

neghin_taleshyahoo.com
0000-0003-1841-4984

h-index: 1  

ویراستار ادبی

دکتر محمد ابراهیم پور نمین

دکترای ادبیات فارسی گروه ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آستارا، آستارا، ایران

ebrahimpurnaminyahoo.com
00000002700697881

ویراستار انگلیسی

دکتر مهدی مقدم تبریزی

دکتری زبان شناسی کاربردی ـ آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا، آستارا، ایران

moqadamtabriziyahoo.com
0000-0002-3237-4862