پیش بینی اضطراب آشکار دوران بارداری بر اساس محتوای خانواده و نگرش به زایمان در زنان دارای دیابت بارداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه پیام نور، شیراز، ایران

2 (نویسنده مسئول) دانشیار روانشناسی، گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 استادیار روانشناسی، گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.22034/fh.2024.2000909.1194

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف پیش بینی اضطراب آشکار دوران بارداری بر اساس محتوای خانواده و نگرش به زایمان در زنان دارای دیابت بارداری انجام شد.
روش پژوهش: روش پژوهش در زمره طرح های همبستگی قرار داشت. جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی زنان دارای دیابت بارداری در سال 1397 تشکیل دادند که در شهر شیراز ساکن بودند و نمونه در پژوهش حاضر تعداد 150 نفر از زنان دارای دیابت بارداری شهر شیراز بود که با روش نمونه گیری در دسترس و پس از مصاحبه و تشخیص صلاحیت شرکت در آزمون از بیمارستان‌های مادر و کودک و حافظ جهت انجام پژوهش گزینش شدند و به کمک پرسشنامه اضطراب اشپیل برگر، مقیاس خود گزارشی محتوای خانواده (SFCS) و پرسشنامه نگرش به حاملگی،زایمان و مراقبت از کودک مورد مطالعه قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار spss در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد و آزمون فرضیه ها در سطح استنباطی با آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تحلیل رگرسیون چند گانه صورت گرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد از ابعاد محتوای خانواده بعد شغل و تحصیلات، بعد زمان، بعد منابع مالی و بعد ظاهر بدنی و منزلت اجتماعی به صورت منفی و معناداری قادر به پیش بینی ‌اضطراب آشکار دوران بارداری می باشد. از ابعاد نگرش به زایمان، بعد ناخواسته بودن حاملگی و بعد نگرانی تاثیر تولد در زندگی خانوادگی به صورت مثبت و معناداری قادر به پیش بینی ‌اضطراب آشکار دوران بارداری می باشد.
نتیجه گیری: پیشنهاد می‌شود که زنانی که دارای دیابت دوران بارداری هستند حتما در طول مدت بارداری از مشاوران و روانشناسان بهره گیرند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prediction of overt anxiety during pregnancy based on family content and attitude towards childbirth in women with gestational diabetes

نویسندگان [English]

  • Shima Doost Alizadeh 1
  • Fariba TabehBordbar 2
  • Masoomeh Esmaeili 3
1 Mac in department of psychology, , Payam Noor University, Shiraz, Iran
2 (Corresponding author),Associate Professor of Psychology, Department of Psychology, Payam Noor University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Psychology, Department of Psychology, Payam Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and purpose: The present study was conducted with the aim of predicting obvious anxiety during pregnancy based on family content and attitude towards childbirth in women with gestational diabetes.
Research method: The research method was among correlation designs. The statistical population of the present study consisted of all women with gestational diabetes in 2017 who lived in Shiraz city, and the sample in the present study was 150 women with gestational diabetes in Shiraz city, who were reached by sampling method and after interviewing and determining eligibility. Participants in the test were selected from Mother and Child and Hafez Hospitals to conduct the research and were studied with the help of Spielberger Anxiety Questionnaire, Family Content Self-Report Scale (SFCS) and Attitude Questionnaire towards Pregnancy, Childbirth and Child Care. Data analysis was done using spss software at two descriptive and inferential levels, and hypotheses were tested at the inferential level with Pearson's correlation coefficient tests and multiple regression analysis tests.
Findings: The results showed that from the dimensions of family content, occupation and education, time, financial resources, and physical appearance and social status can negatively and significantly predict anxiety during pregnancy. From the dimensions of attitude towards childbirth, the dimension of unwanted pregnancy and the dimension of worry, the impact of birth on family life can positively and meaningfully predict the obvious anxiety during pregnancy.
Conclusion: It is suggested that women who have gestational diabetes must use counselors and psychologists during pregnancy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • attitude to childbirth
  • diabetes
  • family content
  • Manifest anxiety
دوره 13، شماره 4 - شماره پیاپی 38
مقالات
زمستان 1402
بهمن 1402
  • تاریخ دریافت: 05 اردیبهشت 1402
  • تاریخ بازنگری: 14 اردیبهشت 1402
  • تاریخ پذیرش: 26 فروردین 1403