مقایسه وضعیت سلامت روان دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری در دوران شیوع بیماری کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی،گروه پرستاری،دانشگاه آزاد اسلامی،واحدساری،ساری،ایران

2 استادیار، گروه پرستاری، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

3 مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری، پژوهشکده اعتیاد، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

10.22034/fh.2024.712408

چکیده

مقدمه: این پژوهش به منظور بررسی وضعیت سلامت روان دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری در دوران شیوع بیماری کووید-19 انجام شده است.روش پژوهش: این مطالعه توصیفی- تحلیلی به صورت مقطعی و با هدف مقایسه وضعیت سلامت روان دانشجویان پرستاری و مامایی در دوران شیوع بیماری کووید 19 انجام شده است. جامعه پژوهش شامل کلیه دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد ساری بود. که به علت محدود بودن جامعه پژوهش، نمونه گیری از طریق سرشماری انجام شد. به این ترتیب که بعد از تصویب طرح و اخذ کد اخلاق، فرم الکترونیک پرسش نامه ها به انضمام فرم رضایت آگاهانه جهت شرکت در مطالعه با استفاده از نرم افزار آنلاین پرس لاین طراحی شد و لینک پرسشنامه از طریق شبکه های اجتماعی (تلگرام، واتساب و اینستاگرام ) در گروه های دانشجویی بارگزاری گردیدیافته ها: میانگین نمره سلامت عمومی در دانشجویان پرستاری برابر با 20.13±12.57 و در دانشجویان مامایی برابر با 23.79±12.74 بود که از لحاظ آماری بین میانگین نمره سلامت عمومی دانشجویان پرستاری و مامایی تفاوت معنادار آماری وجود داشت (p-value<0.05) که نشان از سلامت عمومی بهتر در دانشجویان پرستاری داشت.نتیجه گیری: نتایج نشان داد سطح سلامت روان در دانشجویان مامایی نسبت به دانشجویان پرستاری مناسب نمی باشد . با توجه به اینکه دانشجویان پرستاری و مامایی بیشترین تعامل و ارتباط درمانی را از نظر روحی با بیماران تجربه می کنند ، لذا اختلال در سلامت روان آنان منجر به آسیب جدی به بدنه نظام سلامت خواهد شد. لذا پیشنهاد می گردد با فراهم نمودن تمهیدات لازم جهت این دانشجویان از جمله انجام مشاوره های گروهی راه حل محور بر ارتقاء سلامت روان این دانشجویان مداخلاتی صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of the mental health status of nursing and midwifery students of Islamic Azad University, Sari branch during the outbreak of the Corona disease

نویسندگان [English]

  • homeyra akbarzadeh 1
  • Kolsom AkbarNataj 2
  • mohammadtaha saadatirad 3
1 Instructor, Department of Nursing, Islamic Azad University, Sari Branch, Sari, Iran
2 Assistant Professor, Department of nursing, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
3 Psychiatry and Behavioral Sciences Research Center, Addiction Research Institute, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
چکیده [English]

Introduction: this research The aim is to investigate the mental health status of nursing and midwifery students of Islamic Azad University, Sari Branch during the outbreak of the Covid-19 disease.Methodology: This study is a descriptive-analytical that was conducted cross-sectionally with the aim of comparing the mental health status of nursing and midwifery students during the outbreak of the Covid-19 disease. The research population included all nursing and midwifery students of Sari Azad University. Due to the limited research population, sampling was done through census. In this way, after approving the project and obtaining the code of ethics, the electronic form of the questionnaires, including the informed consent form for participation in the study, was designed using the Press Line online software, and the questionnaire link was sent through social networks (Telegram, WhatsApp and Instagram) was uploaded in student groups Findings: The average score of general health in nursing students was equal to 12.57±20.13 and in midwifery students it was equal to 12.74±23.79, statistically, there was a statistically significant difference between the average score of general health of two groups (p-value<0.05)..Conclusion: The results of this study showed that the level of mental health in midwifery students is not suitable compared to nursing students. Considering that nursing and midwifery students experience the most interaction and therapeutic communication with patients in terms of mental health, therefore, disorder in their mental health will lead to serious damage to the body of the health system. Therefore, it is suggested that by providing the necessary arrangements for these students, including conducting solution-oriented group counseling, interventions should be made to improve the mental health of these students

کلیدواژه‌ها [English]

  • nursingو
  • studentوmental healthو
  • covid-19 وmidwifery
دوره 13، شماره 4 - شماره پیاپی 38
مقالات
زمستان 1402
بهمن 1402
  • تاریخ دریافت: 12 اردیبهشت 1402
  • تاریخ بازنگری: 13 خرداد 1402
  • تاریخ پذیرش: 29 خرداد 1402