واکاوی تأثیر جهانی شدن بر کارکردهای تربیتی خانواده

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه الزهراء تهران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه الزهراء تهران،

10.22034/fh.2012.711937

چکیده

چکیده:
 مقدمه: جهانی شدن، یکی از رخدادهای است که زندگی معاصر را تحت تأثیر قرار داده است، یکی از ابعاد بشری که از رخداد جهانی شدن متاثر می گردد، فرهنگ و به تبع آن خانواده است. لذا شناخت تغییرات خانواد در عصر جهانی شدن از اهمیّت فراوانی برخورداراست. در این مقاله محقق درپی آن است که به بررسی تغییرات ایجاد شده در نقش تربیتی خانواده درعصر جهانی شدن بپردازد. ازآنجا که جهانی شدن در ابعاد مختلف(اقتصادی، سیاسی، فرهنگی) بر خانواده تاثیر می گذارد. لذا هدف محقق در این مقاله بررسی تغییرات ایجاد شده در خانواده دربعد فرهنگی می باشد.
روش پژوهش: برای پاسخ به سوالات پژوهش و با توجه به ماهیت موضوع، از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. در ابتدا به شناخت ماهیت جهانی شدن و رسانه ها، تربیت خانواده و ضرورت­های وجودی آن با مراجعه به تحقیقات انجام شده، کتاب­ها، پایگاه­های اطلاعاتی و مقالات جدید پرداخته شده است. سپس مبانی نظری جهانی شدن، مزایا و انواع رویکردهای آن مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در نهایت، با استفاده از روش استنتاجی، رویکرد ی مناسب برای تربیت رفتار اخلاقی جوانان در خانواده مشخص شده است
یافته ها: تغییرات ناشی از پیشرفت در حوزه تکنولوژی بر فرهنگ و ارزش های تربیتی خانواده تاثیر گذاشته ،از طرفی جهانی شدن باید به عنوان یک منبع اطلاعاتی مهم مورد استفاده والدین قرار گیرد و آنان آگاهانه با آن برخورد نمایند چه بسا فرصتهای ناشی از جهانی شدن بیشتر از تهدیدهای آن باشد
نتیجه گیری: با تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده این نتیجه حاصل شد که جهانی شدن باعث سست شدن نقش تربیتی خانواده، مرزشکنی، گسترش نفوذ تربیت رسانه ای شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the effect of globalization on the educational functions of the family

نویسندگان [English]

 • maryam, shirbeigi 1
 • Ezzat Khademi 2
1 Master's degree in Philosophy of Education, Al-Zahra University, Tehran,
2 Faculty member of Alzahra University, Tehran, e.khadem@Alzahra.ac
چکیده [English]

Abstract:
Introduction: Globalization is one of the events that has affected contemporary life, one of the human aspects that is affected by the event of globalization is culture and, accordingly, the family. Therefore, it is very important to know the changes of the family in the age of globalization. In this article, the researcher seeks to investigate the changes made in the educational role of the family in the age of globalization. Since globalization affects the family in different dimensions (economic, political, cultural). Therefore, the goal of the researcher in this article is to investigate the changes made in the family in the cultural dimension.
Research method: To answer the research questions and according to the nature of the subject, the descriptive-analytical method has been used. At first, the nature of globalization and the media, family education and its existential needs have been discussed by referring to the conducted research, books, databases and new articles. Then the theoretical foundations of globalization, its advantages and various approaches have been examined and analyzed. Finally, by using inferential method, the appropriate approach for training the moral behavior of young people in the family has been identified
Findings: The changes caused by the progress in the field of technology have affected the culture and educational values of the family, on the other hand, globalization should be used as an important source of information by parents and they should be aware of the opportunities caused by globalization be more than its threats
Conclusion: By analyzing the obtained data, it was concluded that globalization has caused the weakening of the educational role of the family, the breaking of boundaries, and the expansion of the influence of media education.

کلیدواژه‌ها [English]

 • education
 • globalization
 • family
 • virtual communication
 1. فروزنده، پایدار، بررسی اثرات جهانی سازی بر نهاد خانواده، همایش تقویت نظام خانواده، قم، اسفند 1384.
 2. اعزازی،شهلا، (1376)جامعه شناسی خانواده،تهران،نشر روشنگران
 3. کجباف، محمدباقر، آقایی، اصغر، کاویانی، رویا(1383)، بررسی رابطه بین میزان رضایت زناشویی والدین و بروز اختلاف رفتاری دختران، فصلنامه مطالعات زنان، سال دوم، شماره 48
 4. Bahira.Trask(2010), Globalization and Families, publisher spring NewYork, P120.
 5. یوسفی اصفهانی، علیرضا، جهانی شدن و آموزش خانواده (پریدن از روی چالش ها)، اعتماد(مهر 1384) ص 18
 6. استریت،جان،(1384)رسانه های جمعی،مترجم حبیب الله فقیهی نژاد،موسسه انتشارات روزنامه ایران،چاپ اول
 7. عاملی، محمد رضا(1383)،جهانی شدن، مفاهیم ونظریه ها ، ارغنون، شماره 24
 8. احدی، حسن، محسنی ، نیک چهره(1370) ، روانشناسی رشد، چاپ و نشر بنیاد، چاپ اول
 9. ماسن، پاول هنری و دیگران(1368)، رشد شخصیت کودک، ترجمه مهشید لالایی ، نشر مرکز، چاپ اول
 10. احمدی، سید عباس(1384)، جهانی شدن، فرهنگ و ژئوکالچر با تاکید بر آموزش و پرورش، مجموعه مقالات اولین همایش ملی جهانی شدن و تعلیم وتربیت، نشر وزارت امور خارجه
 11. تامیلسون(1381)، جهانی شدن و فرهنگ، مرکز بین‌المللی گفتگوی تمدنها،دفتر پژوهشهای فرهنگی
 12. Ehteshami, Anoushiravan(2006), Globalization and Geopolitics in the Middle East, Old Games, New Result (London: Routldge)
 13. Kiely, Ray (2005), Empire in the Age Globalization (London: Pluto Press)
 14. Cerny, P.G. (2007), The Competition State, in Richar Stubbs and G. Underhill (eds), Political Economy and the Global Order
 15. دادگران، سید محمد(1384)، مبانی ارتباط جمعی، تهران، نشر مروارید و فیروزه، چاپ هشتم.
 16. روشه‌گی(1366)، تغییرات اجتماعی، ترجمه منصور وثوقی، تهران، نشر نی
 17. افروز، غلامعلی(1386)، جهانی شدن و چالش های فرهنگی و ارزش های خانوادگی، فصلنامه خانواده و پژوهش،شماره 2
 18. گیدنز، آنتونی(1382)، پیامدهای مدرنیت، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، نشر مرکز
 19. بابایی فرد اسدالله (1388)، اینترنت، جهانی شدن و هویت فرهنگی جوانان ایران، پایان نامه کارشناس ارشد، رشته جامعه شناسی-نظری، دانشگاه تهران
 20. شیخ ویسی، آرزو(1389)"بررسی رابطه استفاده ازرسانه های جمعی و سلامت خانواده "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
 21. اوحدی، بیژن، پدرام ، احمد(1383)، خانواده و تربیت فرزند، بحثی در سیستم خانواده و شیوه تربیت کودک و نوجوان، نشر صادق هدایت.
 22. حسنلو، مختار، جهانی شدن و تاثیرات آن بر خانواده، اسرار(17 آبان 1384)، ص 12
 23. ملکی، حسن(1384) ، جهانی شدن، جهانی سازی و نقش تربیتی خانواده، مجموعه مقالات همایش ملی جهانی شدن و تعلیم و تربیت، وزارت امور خارجه
 24. گیدنز، آنتونی، جهانی شدن و خانواده، ترجمه فاضل زرندی، محمد حسین(1381)، جهانی شدن و خانواده، مجله بازتاب اندیشه، شماره 32
 25. گیدنز، آنتونی(1379)جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران نشر نی، چاپ 6
 26. شیربیگی، مریم(1388)، فرصتها و تهدیدهای جهانی شدن برای تربیت اخلاقی جوانان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهراء
 27. بیگدلی(1382)، مصاحبه روزنامه رسالت با دکتر بیگدلی در خصوص جهانی شدن، روزنامه رسالت ،13/2/83
 28. گاتر، جان تیلور(1382)، تلویزیون و کودکان، سیاحت غرب، سال اول ، شماره 7
 29. Stark.R. (1996).Religion, deviance and social control. New York. Routledge