تأثیر آموزش مدیریت استرس بر اضطراب و استرس شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان گلستان شهر اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری تخصصی روانشناسی بالینی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قشم، ایران.

10.22034/fh.2024.711429

چکیده

زمینه و هدف: یکی از مسائلی که سبب افزایش میزان اضطراب در پرستاران می شود ناتوانی در کنترل و مدیریت استرس است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر آموزش مدیریت استرس بر اضطراب و استرس شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان گلستان شهر اهواز بود.
روش بررسی: پژوهش حاضر نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه‌های آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر 40 نفر بودند که به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شد و به صورت تصادفی به عنوان 20 نفر گروه کنترل تقسیم شدند. ابزار پژوهش شامل مقیاس اضطراب کتل و استرس شغلی اسپیو بود. گروه آزمایش به مدت 10 جلسه ،60 دقیقه‌ای در معرض متغیر مستقل(آموزش مدیریت استرس ) قرار گرفتند، سپس از هر دو گروه پس آزمون و آزمون پیگیری به عمل آمد. برای تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس چند متغییری(مانکوا) و تحلیل واریانس یک متغیری (آنکوا) استفاده شد.
یافته ها: نتایج بدست آمده در سطح معنی داری 5% نشان دادند که آموزش مدیریت استرس بر اضطراب (پنهان و آشکار) و استرس شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان گلستان تأثیر دارد.
نتیجه گیری: بنابراین میتوان بیان داشت که مدیریت استرس باعث می شود پرستاران کمتر در معرض فشارهای روانی، اضطراب، افسردگی و... قرار بگیرند و سطح کیفیت و بهزیستی ذهنی آنان بالاتر رود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of stress management training on anxiety and occupational stress of nurses working in Golestan Hospital, Ahvaz

نویسنده [English]

  • ali heydarnia
PhD in Clinical Psychology, Islamic Azad University, Qeshm Branch, Iran.
چکیده [English]

Background and purpose: One of the issues that increase anxiety in nurses is the inability to control and manage stress. The aim of this research was to investigate the effect of stress management training on anxiety and occupational stress of nurses working in Golestan Hospital, Ahvaz.
Research method: The current research was semi-experimental with a pre-test and post-test design with experimental and control groups. The statistical population of the current study was 40 people who were selected by the available sampling method and randomly divided as 20 people into the control group. The research tools included Kettle's anxiety scale and Spiu's occupational stress scale. The experimental group was exposed to the independent variable (stress management training) for 10 sessions of 60 minutes, then both groups were given a post-test and a follow-up test. Multivariate analysis of covariance (MANCVA) and univariate analysis of variance (ANCVA) were used for data analysis.
Findings: The results obtained at a significant level of 5% showed that stress management training has an effect on anxiety (hidden and overt) and occupational stress of nurses working in Golestan Hospital.
Conclusion: Therefore, it can be said that stress management causes nurses to be less exposed to mental pressure, anxiety, depression, etc., and their mental quality and well-being level increases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stress management
  • anxiety
  • occupational stress
  • nurses

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1402
  • تاریخ دریافت: 11 اردیبهشت 1402
  • تاریخ بازنگری: 05 خرداد 1402
  • تاریخ پذیرش: 07 خرداد 1402