تاثیر زوج درمانی مبتنی بر رویکرد دلگرم سازی شوانکر در بهبود انعطاف پذیری روانشناختی، تنظیم شناختی هیجان و الگوهای ارتباطی زوجین شهر شیراز

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی، گروه روانشناسی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

2 استادیار روانشناسی، گروه روانشناسی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار مشاوره، گروه مشاوره، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

10.22034/fh.2024.711424

چکیده

چکیده
مقدمه: رابطه زناشویی صمیمی‌ترین و خصوصی‌ترین رابطه انسانی است که دوام و کیفیت آن مستلزم داشتن دانش و مهارت در تحکیم آن است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر رویکرد دلگرم سازی شوانکر در بهبود انعطاف پذیری روانشناختی، تنظیم شناختی هیجان و الگوهای ارتباطی زوجین شهر شیراز بود.
روش پژوهش: روش پژوهش آزمایشی و طرح پژوهش شبه (نیمه) آزمایشی به صورت پیش آزمون پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. ابتدا پیش آزمون با استفاده از ابزارهای پژوهش بر روی هر  دو گروه ها اجرا شد، سپس مداخله درمانی بر روی گروه آزمایشی انجام پس آزمون توسط هر دو گروه تکمیل گردید. سه ماه بعد آزمون پیگیری اجرا و نتایج پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با یکدیگر مقایسه شد. جامعه آماری شامل زوجین شهر شیراز در سه ماهه بهار 1400 بود. نمونه آماری 30 نفر (15 نفر گروه آزمایشی و 15 نفر گروه گواه) بود که به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب و به تصادف در دو گروه آزمایشی و گروه گواه گمارده شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و کرایج، انعطاف پذیری شناختی دنیس و وندروال و الگوهای ارتباطی زوجین آدیلسون و اپشتاین بود.
یافته ها: نتایج نشان داد که زوج درمانی مبتنی بر رویکرد دلگرم سازی شوانکر بر انعطاف پذیری روانشناختی، تنظیم هیجان و انعطاف پذیری روانشناختی زوجین در هر دو مرحله پس آزمون و پیگیری تاثیر داشته است.  
نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گیری کرد که می توان از زوج درمانی مبتنی بر رویکرد دلگرم سازی شوانکر به منظور  بهبود انعطاف پذیری روانشناختی، تنظیم شناختی هیجان و الگوهای ارتباطی زوجین استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of couple therapy based on Schwanker’s Encouragement Approach in improving psychological flexibility, cognitive regulation of emotion, and communication patterns of Shiraz couples

نویسندگان [English]

  • Najmeh Abdollahi 1
  • Naser Amini 2
  • Nazanin Honarparvaran 3
1 Ph.D. student in Psychology, Department of Psychology, Bushehr Branch, Islamic Azad University, Bushehr, Iran.
2 Assistant Professor in Psychology, Department of Psychology, Bushehr Branch, Islamic Azad University, Bushehr, Iran (corresponding author) n.amini@iaubushehr.ac.ir
3 Assistant Professor in Counseling, Department of Counseling, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Introduction: Marital relationship is the most intimate and private human relationship, the durability and quality of which requires knowledge and skill in its consolidation.
Research method: This research aims to investigate the effect of Schwanker’s Encouragement Approach in improving psychological flexibility, cognitive regulation of emotion, and communication patterns of couples in Shiraz City. The experimental research method and semi-experimental research design were pre-test and post-test and follow-up with the control group. First, the pre-test was conducted using research tools on both groups. Then, the therapeutic intervention was carried out on the experimental group, and the post-test was completed by both groups. Three months later, the follow-up test was conducted, and the results of the pre-test, post-test, and follow-up were compared. The statistical population included couples from Shiraz City in the spring of 1400. The statistical sample consisted of 30 people (15 people in the experimental group and 15 people in the control group) who were selected using the available sampling method and randomly assigned to two experimental groups and the control group. The research tools used were the cognitive regulation of emotion questionnaire by Garnevsky and Kraij, the cognitive flexibility questionnaire by Dennis and Vanderwaal, and the couple communication patterns questionnaire by Adilson and Epstein.
Results: The results indicated that couple therapy based on Schwanker's encouragement approach had an impact on the psychological flexibility, emotion regulation, and psychological flexibility of couples in both the post-test and follow-up stages.
Conclusion: Based on the research findings, it can be concluded that Schwanker's encouragement-based approach to couples therapy can enhance the psychological flexibility, cognitive regulation of emotions, and communication patterns of couples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • communication patterns of couples
  • psychological flexibility
  • cognitive emotion regulation
  • couple therapy based on Schwanker's Encouragement Approach

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1402
  • تاریخ دریافت: 05 خرداد 1402
  • تاریخ بازنگری: 15 تیر 1402
  • تاریخ پذیرش: 19 تیر 1402