اعتبار سازه ای و قابلیت پاسخگویی نسخه فارسی مقیاس تجدید نظر شده دانش راهبردهای والدگری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 گروه روان‌شناسی، دانشگاه گیلان، رشت ایران.

3 استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

10.22034/fh.2024.710336

چکیده

زمینه و هدف: نسخه فارسی مقیاس تجدید نظر شده دانش راهبرد‌های والدگری، ابزاری با پایایی و روایی مناسب است که در سال 1400 ترجمه و اعتباریابی شده است.
روش بررسی: پژوهش حاضر روی نمونه‌ای به حجم 330 والد (207 مادر و 123 پدر) و با هدف تعیین اعتبارسازه‌ای این مقیاس، اجرا گردید. همچنین به منظور تعیین قابلیت پاسخگویی نمرات نسخه‌ فارسی KOPSS نسبت به آموزش دوره‌ والدگری مثبت در یک مدرسه ابتدایی از 15 والد (9 مادر و 6 پدر) نمونه‌گیری هدفمند به عمل آمد. در قالب طرح پیش‌آزمون و پس آزمون تگ گروهی از این والدین، ابتدا پیش‌آزمون گرفته شد و سپس دوره آموزشی در قالب پنج جلسه دو ساعته آنلاین برگزار شد. پس از گذشت سه هفته از اتمام دوره، پس‌آزمون به اجرا درآمد.
یافته‌ها: ضریب همبستگی بین نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون شرکت‌کنندگان، برابر با 892/0=r و در سطح 001/0>P به دست آمد. ضریب آلفای کرونباخ استانداردشده برای نسخه‌ ‌فارسی‌ KOPSS پس از حذف دو گویه به مقدار 717/0 محاسبه شد. در تحلیل عاملی تأییدی 11 گویه دیگر به دلیل بارعاملی‌ ضعیف حذف شدند. در مدل نهایی KOPSS-20، شاخص‌های برازش محاسبه شده، همگی قابل قبول بودند. تحلیل کوواریانس تک متغیری آشکار ساخت KOPSS-20 قابلیت پاسخگویی نسبت به اثرات آموزش دوره‌ والدگری مثبت Triple-P دارد و اندازه اثر این تفاوت در سطح بالایی قرار دارد.
نتیجه‌گیری: پژوهش حاضر نشان داد، KOPSS-20، ابزاری با اعتبار سازه‌ای رضایت‌بخش است و نسبت به اثرات مداخله و آموزش والدگری حساسیت و پاسخگویی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Construct validity and responsiveness of the Persian version of Extended Version of the Knowledge of Parenting Strategies Scale

نویسندگان [English]

  • Mohammad javad Zahmatkesh 1
  • Sajjad Rezaei 2
  • Ashkan Naseh 3
1 Ph.D candidate, Deparrtment of Psychology, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
2 Deparrtment of Psychology, University of Guilan, Rasht, Iran.
3 Assistant Professor of clinical Psychology, Department of Psychology, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

Background: The Persian version of Extended Version of the Knowledge of Parenting Strategies Scale is a tool with appropriate reliability and validity that has been translated and validated in 2022.
Methods: The present study was performed on a sample of 330 parents (207 mothers and 123 fathers) with the aim of determining the structural validity of this scale. Also, in order to determine the responsiveness of Persian version of KOPSS scores to positive parenting program, a purposive sampling was performed from 15 parents (9 mothers and 6 fathers) in an elementary school. In the form of pre-test and post-test design, a group of these parents was first pre-tested and then the training course was held in the form of five two-hours online sessions. Three weeks after the end of the course, the post-test was performed.
Results: The correlation coefficient between the pre-test and post-test scores of the participants was r = 0.892 (P<0.001). After removing two items, the standardized Cronbach's alpha coefficient for the Persian version of KOPSS was calculated to be 0.717. In confirmatory factor analysis, another 11 items were deleted due to poor factor loading. In the final model of KOPSS-20, the indexes of fit were all acceptable. Univariate analysis of covariance revealed that KOPSS-20 is able to respond to the Positive parenting program and the effect size of this difference is at a high level.
Conclusions: The present study showed that KOPSS-20 is a tool with the adequate structural validity and is sensitive and responsive to the effects of intervention and parenting education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Construct validity
  • Responsiveness
  • Knowledge of Parenting Strategies