نقش تاب آوری وخودکارآمدی در عود مجدد پس از فروکش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو ;کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2 نویسنده مسئول، استادیار، گروه روانشناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف پیش بینی بازگشت به مصرف مواد پس از بهبودی در افراد دارای اختلال مصرف مواد بر اساس تاب‌آوری، خودکارآمدی انجام شد.جامعه آماری شامل کلیه معتادان مراجعه‌کننده به مراکز ترک اعتیاد در شهر شیراز در سال 1401 بود که بعد از یک دوره مصرف مواد مخدر به مدت حداقل 6ماه دوره ی پاکی داشتند،اما مجددا دچار عود شده بودند.حجم نمونه بر اساس مولفه های متغیرهای پیش بین 200نفر تعیین شد که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.برای جمع‌آوری داده‌ها تاب‌آوری کانر و دیویدسون (۲۰۰۳)، مقیاس خودکارآمدی شوارتز (۱۹۹۹) و مقیاس عود مجدد بک و رایت (۲۰۰۱) استفاده شد.داده‌ها با استفاده ازنرم‌افزار SPSS-26 ،ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شد.نتایج نشان داد که تاب اوری،خودکارامدی دررابطه با بازگشت به مصرف مواد پس از بهبودی نقش پیش بینی کننده دارند، که با بیشتر شدن خودکارامدی،تاب اوری بازگشت به مصرف مواد کاهش یافت و شدت ارتباط بین بازگشت به مصرف مواد در سطوح مختلف نمره کل تاب‌آوری خودکارآمدی و متفاوت است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of resilience and self-efficacy in relapse after remission or recovery of substance use disorder

نویسندگان [English]

  • behnaz kheradmanesh 1
  • Mohammad Mozafari 2
1 M.Sc. student, Department of Psychology, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
2 Corresponding author, Assistant Professor, Department of Psychology, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of predicting the return to drug use after recovery in people with substance use disorder based on resilience and self-efficacy. The statistical population included all addicts who referred to addiction treatment centers in Shiraz in 1401, which later From a period of drug use, they had a clean period for at least 6 months, but they relapsed again. The sample size was determined based on the components of the predictor variables among 200 people who were selected by available sampling method. Connor and Davidson (2003), Schwartz's self-efficacy scale (1999) and Beck and Wright's relapse scale (2001) were used. The data were analyzed using SPSS-26 software, Pearson's correlation coefficient. The results showed that resilience, self-efficacy They have a predictive role in the relationship with the return to drug use after recovery. As self-efficacy increased, the resilience to return to drug use decreased, and the intensity of the relationship between the return to drug use at different levels of the total self-efficacy resilience score is different.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-efficacy
  • resilience
  • return to drug use
  • addicts

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1402
  • تاریخ دریافت: 19 خرداد 1402
  • تاریخ پذیرش: 23 خرداد 1402