پیش‌بینی الگوهای ارتباطی خانواده براساس سبک‌های دلبستگی، تاب‌آوری در زنان متاهل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول دکترای مشاوره، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران. آدرس: رودهن، مجتمع دانشگاهی، ساختمان علوم تربیتی و مشاوره،طبقه دوم، گروه مشاوره .ایمیل:panteajahangir@yahoo.com

2 کارشناس ارشد راهنمایی و مشاوره، دانشگاه آزاد واحد رودهن، رودهن، ایران

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف پیش‌بینی الگوهای ارتباطی خانواده بر اساس سبک‌های دلبستگی و تاب‌آوری  در زنان مراجعه‌کننده به خانه‌های سلامت منطقه 4 شهر تهران صورت گرفت.
روش پژوهش: پژوهش از لحاظ هدف ، بنیادی و به جهت گردآوری داده‌ها  توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیـه زنان متأهل مراجعه‌کننـده به خـانه‌های سلامت منطقه 4 شهر تهـران در سال 1395 بود.250 نفر به عنوان نمونه به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه‌های الگوهای ارتباطی زوجین (CPQ) کریستنسن و سالاری(1984)، سبک‌های دلبستگی هازان و شیور (1987)، تاب‌آوری کانر و دیویدسون (2003) بود.
یافته‌ها: تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از اجزای پرسشنامه­ها از طریق نرم افزار SPSS در دو بخش توصیفی و استنباطی آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغیره انجام پذیرفت. نتایج نشان داد بین سبک­های دلبستگی با تاب­آوری، الگوهای ارتباطی خانواده همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد(P<0/01).
نتیجه گیری: تاب‌آوری می تواند عامل پیش‌بینی کننده ای برای الگوهای ارتباطی خانواده باشد و هر چه تاب‌آوری افزایش می‌یابد الگوهای ارتباطی خانواده نیز بهبود می‌یابد، این پیش‌بینی بدان معنا است که هر چه قدر زنان دارای تاب‌آوری بهتری باشد الگوهای ارتباطی خانواده بهتری در زندگی تجربه خواهد کرد.  پژوهش حاضر بر وجود رابطه بین  الگوهای ارتباطی خانواده با سبک‌های دلبستگی تاکید دارد وهرچه سبک‌های دلبستگی  ایمن افزایش می یابد الگوهای ارتباطی خانواده نیز بهبود می‌یابد و هر چه سبک دلبستگی دوسوگرا کاهش یابد الگوهای ارتباطی خانواده بهبود می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predict family communication patterns based on attachment and resiliency styles in women

نویسندگان [English]

 • PanteA Jahangir 1
 • Neshat Asheghi 2
1 Corresponding author: Associate Professor of Clinical Psychology, Department of Psychology, Islamic Azad University branch Roodehen, Roodehen, Iran. panteajahangir@yahoo.com
2 MSc, Department of Psychology, Roodehen Branch, Islamic Azad University, Roodehen, Iran
چکیده [English]

Abstract
    Introduction: This study aims at predicting family communication patterns based on attachment and tolerance styles in women visiting health centers of 4th district in Tehran. Method:  The aim of this study is fundamental and depends on collecting data and is a descriptive survey. Statistical population includes all the married women visiting health centers in 4th district in 1395. 250 women were chosen by simple random sampling. We used CPQ (communication pattern) in Christienson and Salari (1984), attachment styles in Hazan and Shiver (1987), tolerance in Conner and Davidson (2003). Findings: data resulted from questionnaire analyzed by SPSS in two part, as descriptive and perceptive form, by Pearson  Correlation Test and multi-variable regression.
Results: findings show that there is a positive correlation among attachment styles and tolerance and communication  patterns of family.
Conclusion: tolerance can predict communication pattern in family and when tolerance increases, communication  patterns also enhance and this means the more women tolerate in parenting, the better the communication patterns will be.
Conclusions: This study emphasizes the relationship between communication patterns of family and attachment styles and when safe attachment styles increases, communication patterns in family enhance. While mutual attachment decreases, the communication patterns enhance in family.

کلیدواژه‌ها [English]

 • attachment styles" family communication patterns" resiliency
 1. Javaheri Mohammadi, Maryam. Sheriff Koosheh, Seyyed Mohammad and Farahbakhsh, Kiyomars. (1394). Comparison of Marital Satisfaction in Couples with Traditional and Non-traditional Girlfriends in Tehran. Family counseling and psychotherapy. Volume 5, Issue 2.
 2. Goldenberg, I. Goldenberg, H. (2013). Family Therapy. Translated by HamidReza Hassan shahi, Siamak Naghshband and Elham Arjomand. Tehran: Ravan Publication. 10.
 3. Morteza Zadeh, Khadijeh (1393), The Relationship between Parenting and Resilience Patterns with Anger Control in High School Students, Master's Thesis, Islamic Azad University, Central Tehran Branch.
 4. Ebrahimi, Akhtar. (1381). Therapeutic communication and family communication patterns. Tehran: Pasban Newspaper.
 5. Stenner PH, Cooper D, Skevington SM (2003). Putting the Q into quality of life; the identification of subjective constructions of health-related quality of life using Q methodology. J Soc Sci Med; 57(11): 2161- 72.
 6. Hagh Ranjbar, Farrokh, Kakavand, Alireza and Barajali, Ahmad and Barmas, Hamed (2011) Resilience and Quality of Life of Mothers with Mentally Retarded Children, Iranian Journal of Exceptional Children Quarterly Journal, Volume 1, Number 1.
 7. Marlat-Grass, Gray (1394) Psychometric Guidelines for Clinical Psychologists, Psychologists and Psychologists - Tehran, Sokhan Publications
 8. Rajaee, Alireza. Nairi, Mehdi Sincerely, sweet. (1386). Different styles of attachment and marital satisfaction. Evolutionary Psychology: Iranian Psychologists, 3 (12), 347-353.
 9. Burke, Laura E. (2001). Growth Psychology. Translation by Yahya Seyed Mohammadi. (1385). Tehran: Arasbaran.
 10. Seyed Mosavi Parisadat, Mazaheri Mohammad Ali, Ghanbari Saeed (2010) Investigating the Perception of Iranian Mothers on the Pleasant and the Unpleasant Features of Safe and Insecure Attachment in Children: A Cultural Study on Attachment, Journal of Family Research, Summer 2010, Volume 6, Issue 22; From page 137 to page 160.
 11. Mahmoudi, Ghahreman, Hasanzadeh, Ramadan, Fassihi, Roya, Iqbal, Mohammad Reza. (1393). The Relationship between Attachment Style and Emotional Disability on Rescuing Students. Quarterly Nasim Health, 2 (1), 61-69.
 12. keshtgaran, T. (1388). Relationship of Family Relationship Patterns with Resilience in Students at Shiraz University, Journal of Science and Research in Applied Psychology, Vol. 39.
 13. Bayat, Mohammad Reza (1396) The Relationship between Family Communication Patterns and Attachment Styles with the Happiness of Female Students of Islamic Azad University of Andimeshk Branch, Journal of Women and Culture Volume 9, Issue 5, Vol. 9, No. 31, Spring 2012.
 14. . Besharat, Farhad (2011), Comparison and study of the resilience of single-child students and several children of the five elementary schools of the 3rd district of Tehran in the academic year of 86-85, unpublished dissertation, Master's degree in psychology, University of Tehran
 15. Mohammadi, Masoud (2005). Investigating the Factors Affecting Resilience in Subjects at Risk of Substance Abuse. PhD Thesis. University of Rehabilitation Sciences and Social Welfare.
 16. Afshari Zeinab, Motabati Fereshteh, Ponaghi Leila (1394) The Mediating Role of Primitive Malformations in the Relationship between Attachment Styles and Marital Satisfaction, Journal of Family Psychology, 1394, Volume 2, Issue 1; From page 59 to page 70.
 17. Mostafavi, Hossein (2012) Investigating the relationship between personality traits and relationship patterns with marital adjustment of dissertation teachers. Non-State - Islamic Azad University - Marvdasht Branch of Islamic Azad University - School of Educational Sciences and Psychology. 1391
 18. Masters Rasooli, Mohsen (1380). The Relationship Between Communication Patterns of Female Students or Husbands in Tehran Universities and Their Parents Communication Patterns, MSc Thesis, Tarbiat Moalem University.
 19. Safvat, Mohammad Bagher (2010) The Relationship Between Family Communication Patterns with Sufficiency and Self-Esteem in High School Students of Shahrardab, Master's Thesis, Arsanjan University
 20. Barzegar Ismail, Samani Siam (1395) Mediator of Intimacy in the Relationship between Communication Patterns and Quality of Marital Living, Women and Society (Women's Sociology): Summer, 1395, Volume 7, Number 2 (26); From page 115 to page 128.
 21. Habibi Arash (1395) Practical Training spss Publishing type: Electronic Publishing, ParsMajer Online Publications
 22. Nedaie Ali, Bahrami Fatemeh, Jazayeri Razvansadat, Jazayeri Maryam Sadat (1395) The Effect of Self-Regulatory Emotion-Based Intervention on Couples Communication Patterns in Isfahan City, Knowledge and Research in Applied Psychology Spring, 1395, Volume 17, Issue 1 (63) ; From page 69 to page 79.
 23. Sabri Mostafa, Fouladzang Mahboobeh, Mohammadi Dehaghani Maryam, Golsar Hamidreza The Relationship between Dimensions of Family Communication Patterns and Resilience in Students: The Intermediary Role of Emotional Intelligence, Journal of Methods and Psychological Models Winter 2014; 5 (18); From page 109 to page 128.
 24. Saidi Sarouei Mohammad, Farhand Sadegh, Amini Marzieh, Hosseini Seyyedeh Maryam (1392) The Relationship between Family Communication Patterns and Personality Characteristics with Psychological Well-being with Resiliency Mediation in Patients. Journal of Psychological Methods and Models, Spring 2013, Volume 3, Issue 11; From page 17 to page 37
 25. Fitzpatrick, M.A., & Koener, A.F. (2004). Family communication schema effect on children’s resiliency running head: family communication schemata, The evolution of key mass communication concepts: Honoring Jack M. McLeod, 115–139.
 26. Fitzpatrick, M.A., & Ritchie, L.D. (1994). Communication schemata within the family: Multiple perspectives on family interaction. Human Communication Research, 20, 275–301.
 27. Khosravi, Mostafa (2012) Relationship of family communication patterns with attachment styles, emotional intelligence and mental health, dissertation. Non-State - Islamic Azad University - Marvdasht Branch of Islamic Azad University - School of Educational Sciences and Psychology. 1391 Masters
 28. Shaker A., Fathi-Ashtiani A, Mahdavian A (2011) The relationship of attachment styles and mental health with marital adjustment in couples
 29. Journal of Behavioral Sciences Vol. 5, No. 2, Summer 2011 Pages: 179-184
 30. .jhany Zengir, H. (1391) The Relationship between Attachment Styles and Family Communication Patterns with Resilience among Allameh Tabatabai University Students Thesis. Government - Ministry of Science, Research, Technology - Allameh Tabatabai University - Semi-faculty Seminary. 1391
 31. MastersKafetsios, K.، & Yeadaon, B. (2003). Emotional intelligence and adult attachment. Personality and Individual Differences, V. 37, 1, 129–145.
 32. Kafetsios, K. (2004). The Relation between attachment and emotional intelligence in preeschool children. Journal of Personality and Individual Differences, 37,129-145.
 33. Azadi, Mehran and Mohammad Taherani, Maryam (2010) Emotional intelligence and attachment styles. Transformational Psychology: Iranian Psychologists, 7 (27), pp. 49-56Hamarta, E.، Deniz, M. E.، & Saltali, N. (2009). Attachment Styles as a Predictor of Emotional Intelligence. Educational Sciences: Theory & Practice, 9 (1), 213-229.
 34. Khledian, M.، Garosi, M. R.، Khairkhah, Z.، & Ghalandari, S. (2013). The Relationship between Attachment Lifestyle with Depression, Hopefulness and Emotional Intelligence. Open Journal of Social Science Research, 2, 15-21.
 35. Locke, K. D. (2008). Attachment styles and interpersonal approach and avoidance goals in everyday couple interactions. Personal Relationships, 15, 359-374.
 36. Pielage, S.B., Barelds, D. P. H., J. Gerlsma., C. P. D. R., Schaap. (2006). Adult attachment and couples verbal and nonverbal communication patterns in a stressful situation. Manuscript submitted for publication.
 37. Roisman, G. I., Collins, A. W., Sroufe, A., L., & Egeland., B. (2005). Predictors of young adults' representations of and behavior in their current romantic relationship: Prospective tests of the prototype hypothesis. Attachment & Human Development, 7(2)105-121.
 38. Mazaheri, Mohammad Ali (1377). Iranian Infants Attachment Patterns. Journal of Psychology, No. 8, Year 2
 39. Feeney, J.A. (2002). Attachment, marital interaction and relationship satisfaction. Personal Relationship, 13, 19-36.