اثربخشی برنامه ایمن‌سازی روانی بر واکنش‌های افسردگی، اضطراب و استرس در مادران دارای کودک با اختلال رفتاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی، گروه مشاوره و راهنمایی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 نویسنده مسئول، استادیار گروه مشاوره و روان‌شناسی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران hamid_vatankha1@yahoo.com

3 استادیار گروه مشاوره و روانشناسی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: والدین واکنش‌های متفاوتی را به هنگام تولد فرزند نشان می‌دهند به ویژه وقتی که فرزند متولد شده دارای مشکل یا ناتوانی خاصی مثل اختلال رفتاری باشد. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی برنامه ایمن‌سازی روانی بر واکنش‌های افسردگی، اضطراب و استرس در مادران کودکان با اختلال رفتاری شهر تهران انجام شد.
روش پژوهش: این پژوهش، یک مطالعه نیمه‌آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل بود. 30 مادر دارای کودک با اختلال رفتاری به روش نمونه‌گیری تصادفی از مدارس شهر تهران انتخاب شدند و پس از انجام پیش آزمون به طور مساوی در یکی از دو گروه آزمایش و گروه کنترل (هر گروه 15 مادر) جایگزین شدند. گروه آزمایشی، در 10 جلسه آموزش برنامه ایمن‌سازی روانی (هفته‌ای 2 جلسه؛ هر جلسه 45 دقیقه‌) شرکت کردند در حالی که گروه کنترل در این جلسات شرکت نکرد. آزمودنی‌ها با استفاده از مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس، مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیری با به کارگیری نرم‌افزار SPSS نسخه 23 تحلیل شدند.
یافته ­ها: نتایج نشان داد که گروه آزمایش و کنترل در واکنش‌های افسردگی، اضطراب و استرس تفاوت معناداری دارند (05/0P<).
نتیجه­ گیری: بنابراین برنامه‌ریزی برای آموزش چنین برنامه‌هایی مانند آموزش ایمن‌سازی روانی نقش مهمی در بهبود افسردگی، اضطراب و استرس در مادران کودکان با اختلال رفتاری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Psychological Immunization Program on Depression, Anxiety and Stress Reactions in Mothers of Children with Behavioral Disorder

نویسندگان [English]

  • Sheyda Ghaderi 1
  • HamidReza Vatankhah 2
  • Zahra Gholami Heydarabadi 3
1 Master of Counseling and Guidance, Department of Counseling and Guidance, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Corresponding Author, Assistant Professor, Department of Counseling and Psychology, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran hamid_vatankha1@yahoo.com
3 Assistant Professor, Department of Counseling and Psychology, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Parents show different reactions at birth of their children, especially when children have a particular problem or disability such as a behavioral disorder. The present study aimed to determine the effectiveness of psychological immunization programs on depression, anxiety and stress reactions in mothers of children with the behavioral disorders in Tehran city.
Method: The present research was a quasi-experimental study by pre-test, post-test design with the control group. Thirty mothers have children with behavioral disorder were selected by random sampling methods from schools of Tehran city and after doing the pre-test they were divided into an experimental and a control group (each consists of 15 young couples) randomly and equally. The experimental group participated in a psychological immunization program in 10 sessions (two sessions weekly; each lasts for 45 minutes), while the control group did not. Depression anxiety stress scale (DASS-21) was used for the assessment of all participants. Data were analyzed by multiple analysis of covariance through SPSS version 23.
Results: Results showed that experimental and control groups had a significant difference at depression, anxiety and stress reactions (P<0.05).
Conclusion: Therefore, planning for such training programs alike with the psychological immunization program has an important role on promoting depression, anxiety and stress reactions in mothers of children with behavioral disorders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • anxiety" behavioral disorder" depression" psychological immunization program