تدوین پروتکل فلسفه درمانی ویتگنشتاین و اثربخشی آن بر بهبود افسردگی و اضطراب نوجوانان بی سرپرست ساکن در مراکز سازمان بهزیستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول: دانشجوی دکتری رشته روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، شاهرود، ایران؛ leyla.tourani@gmail.com

2 استاد دانشگاه علامه طباطبایی، گروه روانشناسی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه : با توجه به پیامدهای دور بودن کودکان و نوجوانان بی سرپرست از محیط خانواده همواره این کودکان در معرض بسیاری از مسائل و مشکلات روحی و روانی هستند لذا هدف از مطالعه حاضر تدوین پروتکل فلسفه درمانی ویتگنشتاین و اثربخشی آن بر افسردگی و اضطراب نوجوانان بی سرپرست ساکن در مراکز سازمان بهزیستی بود.
روش پژوهش:  این مطالعه از نوع آمیخته و در دو مرحله صورت گرفت. در مرحله اول تدوین و اعتباریابی بسته فلسفه درمانی ویتگنشتاین و اعتبار یابی آن با استفاده از روش تحلیل محتوا بود. مرحله دوم این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و کاربردی است که با طرح پژوهشی پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری در این پژوهش کلیه نوجوانان پسر ساکن در مراکز بهزیستی شهر تهران در سال 97-96 بود. نمونه عبارت بود از  30  نفر از نوجوانان ساکن در مراکز بهزیستی شهر تهران در سال 97-96  به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه کنترل و آزمایش  جایگزین شدند. برای نمونه گیری در این تحقیق از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شد.جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه افسردگی بک ۲ (BDI-II)  و پرسشنامه اضطراب بک (BAI)  استفاده گردید. پس از تدوین پروتکل درمانی و بررسی اعتبار آن این مداخله هفته ای یک بار در 8 جلسه 60 دقیقه ای انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده گردید.
 یافته ها: با توجه به نتایج به دست آمده فلسفه درمانی ویتگنشتاین در پس آزمون مولفه های افسردگی باعث کاهش غمگینی، بدبینی، احساس شکست، نارضایتی، احساس گناه، انتظار تنبیه، دوست نداشتن، خودسرزنشی، افکار خودکشی، بی تصمیمی، از دست دادن انرژی، تحریک پذیری شده است (p≤ 0/01). همچنین این درمان در پس آزمون مولفه های اضطراب باعث کاهش لرزش در پاها (11/7=F، 001/0=p)، ناتوانی در آرامش (69/5=F، 001/0=p)، تپش قلب (07/9=F، 001/0=p)، حالت متغیر (24/10=F، 001/0=p)، عصبی (86/4=F، 05/0=p)، ترس از مردن (78/22=F، 001/0=p) و حالت ترس(37/6=F، 05/0=p) شده است.
نتیجه گیری: به طور کلی بر اساس نتایج این مطالعه می توان فلسفه درمانی ویتگنشتاین را روشی مناسب برای کاهش علائم افسردگی و اضطراب دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Formulation of the Wittgenstein's philosophy therapy protocol and its effectiveness on improving of depression and anxiety in derelict adolescents living in Welfare Organization Centers

نویسندگان [English]

  • leila Toorani 1
  • Praviz Sharifie Daramadi 2
  • NoorAli Farrokhi 2
1 Corresponding Author: PhD Student in Psychology, Islamic Azad University, Shahroud Branch, Shahroud, Iran; leyla.tourani@gmail.com
2 Professor, Allameh Tabatabai University, Department of Psychology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Due to the consequences of children and adolescents being away from the family environment, these children are always exposed to many psychological problems. The aim of this study was to develop a Wittgenstein’s philosophy therapy protocol and its effectiveness on depression and anxiety in derelict adolescents in welfare organization centers.
Methods: This study was a cross-sectional study in two stages. In the first stage, we developed and validated the Wittgenstein’s philosophy therapy protocol and validated it using content analysis method. The second stage of this research is semi-experimental and practical with a pre-test post-test with control group. The statistical population of this study was all adolescents living in Tehran's welfare centers in 2017-2018. A sample of 30 adolescents residing in welfare centers of Tehran in 2017-2018 who was randomly selected and assigned to two control and experimental groups. For sampling in this research, simple random sampling method was used. In order to collect data, Beck Depression Inventory (BDI-II) and Beck Anxiety Inventory (BAI) were used. After formulating the protocol and investigating its validity, this intervention was performed once a week in eight 60 minute-sessions. To analyze the data According to the results of Weinkenstein's philosophy of therapy in the post-test of depression components reduce sadness, pessimism, feelings of failure, dissatisfaction, guilt, expectation of punishment, dislike, self-blame, suicidal thoughts, indecision, loss of energy, stimulation Is acceptable (p≤ 0.01). Also, this treatment in the post-test of anxiety components reduced tremors in the legs (F = 7.11, p = 0.001), inability to relax (F = 5.69, p = 0.001), heart rate (07/07). F = 9, p = 0.001), variable state (F = 10.24, p = 0.001), nervous (F = 4.86, p = 0.05), fear of death (22.78 = F, p = 0.001) and the state of fear (F = 6.37, p = 0.05).
Conclusion: Generally based on the results of this study, Wittgenstein's philosophy therapy can be considered as a suitable way to reduce the symptoms of depression and anxiety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anxiety" Depression" Wittgenstein's philosophy therapy