پیش‌بینی باورهای وسواسی زوجین براساس خودشیفتگی و دلبستگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول، کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، گروه روان‌شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران. sharfipishe@yahoo.com

2 کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، گروه روان‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: اختلال وسواسی جبری مرتبط با روابط یک شکلی از اختلال وسواسی-اجباری است که بر روابط صمیمی متمرکز است. چنین وسواس­هایی می­تواند بسیار ناراحت کننده و ناتوان­کننده باشد و تاثیرات منفی بر عملکرد در روابط ایجاد می­کند. هدف پژوهش حاضر پیش­بینی باورهای وسواسی زوجین براساس خودشیفتگی و سبک­های دلبستگی بود.
روش پژوهش: روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل تمام ساکنان شهر کرج در تابستان 1397 بود. 250 نفر از ساکنان شهر کرج به روش نمونه­برداری در دسترس از مراکز تفریحی، فرهنگی و هنری انتخاب شدند و به مقیاس تجربه روابط نزدیک، پرسشنامه شخصیت خودشیفته، پرسشنامه باورهای وسواسی رابطه و پرسشنامه نشانه­های باورهای وسواسی مرتبط با همسر پاسخ دادند. داده­های پژوهش با استفاده همبستگی پیرسون و روش رگرسیون همزمان تحلیل شدند.
یافته­ ها: دلبستگی اجتنابی به صورت مثبت و معنادار باورهای وسواسی رابطه را پیش­بینی می­کند (313/0=β، 000/0=P). دلبستگی اضطرابی به صورت مثبت و معنادار باورهای مرتبط با همسر را پیش­بینی می­کند (165/0=β، 009/0=P). اجتنابی به صورت مثبت و معنادار باورهای مرتبط با همسر را پیش­بینی می­کند (572/0=β، 000/0=P).
نتیجه ­گیری: نظریه دلبستگی الگویی روان­شناختی است که سعی در توصیف پویایی­های بلندمدت و کوتاه مدت بین­فردی در انسان­ها دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of couple’s obsessive beliefs based on narcissism and attachment

نویسندگان [English]

  • Reyhaneh Sharifie Pisheh 1
  • Atefeh Mirzaie Jahed 2
1 Corresponding Author, Master of Clinical Psychology, Department of Psychology, Rudehen Branch, Islamic Azad University, Rudehen, Iran.
2 Master of General Psychology, Department of Psychology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Relationship Obsessive-Compulsive Disorder (ROCD) is a form of obsessive-compulsive disorder focusing on intimate relationships. Such obsessions can become extremely distressing and debilitating, having negative impacts on relationships functioning. The aim of this study was to prediction of couple’s obsessive beliefs based on narcissism and attachment.
Method: The research method was descriptive and correlational type and the statistical population consisted of all residents of Karaj in the summer of 2018. 250 residents of Karaj city were selected through available sampling method from amusement, cultural and artistic centers. They answered Experiences in Close Relationships Scale, Narcissistic Personality Inventory, and Relationship Obsessive-Compulsive Inventory & Partner-Related Obsessive-Compulsive Symptoms Inventory. Data were analyzed using Pearson correlation and entire regression analysis.
Results: Avoidance attachment positively and significantly predicts relationship obsessive-compulsive beliefs (β=0.331, P=0.000). Anxiety attachment predicts positively and significantly partner-related obsessive-compulsive beliefs (β=0.165, P=0.009). Avoidance attachment and significantly predicts partner-related obsessive-compulsive beliefs (β=0.572, P=0.000).
Conclusion: Attachment theory is a psychological model attempting to describe the dynamics of long-term and short-term interpersonal relationships between humans.

کلیدواژه‌ها [English]

  • attachment" obsessive beliefs" narcissism