مدل پیش‌بینی رضایت زناشویی زنان بر اساس نقش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با میانجی‌گری سازگاری زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول) دکتری روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، هییت علمی گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه خیام، مشهد، ایران. f.alidoosti@khayyam.ac.ir

2 روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، shirin.shojaeifar@gmail.com

3 روانشناسی، دانشگاه خیام، مشهد، ایران، tannaz.kazemian93@gmail.com

چکیده

 مقدمه: خانواده بنا و ساختار اصلی هر جامعه و به‌ عنوان یک واحد اجتماعی – هیجانی، محل رشد، توسعه و تغییرات است؛ بنابراین نمی‌توان تأثیر خانواده بر تعادل روانی، هیجانی و اجتماعی را نادیده گرفت. پژوهش حاضر با هدف آزمون مدل پیش‌بینی رضایت زناشویی زنان بر اساس راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با میانجی­گری سازگاری زناشویی صورت پذیرفت.
روش پژوهش: طرح پژوهش همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه زنان شهر مشهد در سال 1398 بود که از این جامعه به روش در دسترس، حجم نمونه شامل 200 نفر انتخاب شد و این افراد فرم کوتاه پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و کرایج (2006)، پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) و پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ (1998) را به‌صورت آنلاین تکمیل نمودند. داده های حاصل با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی و روش تحلیل مسیر تجزیه ‌و تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج نشان داد راهبردهای سازگارانه تنظیم هیجان با رضایت زناشویی (001/0,p<24/0r=) و سازگاری زناشویی (001/0,p<27/0r=) رابطه مثبت معنادار؛ و راهبردهای ناسازگارانه تنظیم هیجان با رضایت زناشویی (001/0,p<41/0-r=) و سازگاری زناشویی (001/0,p<38/0-r=) رابطه منفی معناداری دارند. هم چنین رابطه مثبت معناداری بین سازگاری زناشویی و رضایت زناشویی به دست آمد (001/0,p<47/0r=). نتایج تحلیل مسیر جهت بررسی الگوی پیشنهادی با تعدیل‌های صورت گرفته، نشان داد سازگاری زناشویی در رابطه راهبردهای سازگارانه و ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان با رضایت زناشویی نقش میانجی معناداری دارد (56/1 χ2/df=، 06/0= RSMEA، 99/0GFI =، 93/0AGFI =،99/0 CFI =).
نتیجه گیری: با عنایت به نتایج حاصل، می‌توان اذعان داشت سازگاری زناشویی به‌عنوان مؤلفه‌ای اثرگذار بر رضایت زناشویی متأثر از انواع راهبردهایی است که زوجین جهت تنظیم شناختی هیجانات خود به کار می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Model of predicting women's marital satisfaction based on the role of cognitive emotion regulation strategies mediated by marital adjustment

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Alidoosti 1
 • Shirin Shojaiefar 2
 • Tannaz Kazemiyan Marvi 3
1 Corresponding author, Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Faculty member of Psychology, Faculty of Humanities, Khayyam University, Mashhad, Iran, f.alidoosti@khayyam.ac.ir.
2 General psychology, Ferdowsi university of Mashhad, Iran, shirin.shojaeifar@gmail.com. orcid.org/0000-0002-8620-1617
3 General psychology, Ferdowsi university of Mashhad, Iran, tannaz.kazemian93@gmail.com
چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to test the model of predicting women's marital satisfaction based on cognitive emotion regulation strategies mediated by marital adjustment. Method: The research plan was correlation and the statistical population included all women in Mashhad in 2019. From this population a sample of 200 people with convenience sampling, was selected who completed the online form of Garnefski and Kraaij shortened form of Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ), Marital Adjustment questionnaire (DAS; Spanier, and Enrich Marital Satisfaction questionnaire. Data were analysed by using descriptive statistics and path analysis.
Results: The results of path analysis to examine the proposed model, showed that marital adjustment has a significant mediating role in the relationship between adaptive and maladaptive strategies of cognitive emotion regulation with marital satisfaction (χ2/df= 1.56, RSMEA =0.06, GFI = 0.99, AGFI =0.93, CFI=0.99).
Conclusion: Considering the results, it can be acknowledged that marital adjustment as a component affecting marital satisfaction is influenced by a variety of strategies that couples use to cognitively regulate their emotions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • cognitive emotion regulation strategies" marital satisfaction" marital adjustment
 1.  References                 

  1. Zarnaghash M., Zarnaghash M., Shahni R.. The influence of family therapy on marital conflicts. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2013;84: 1838-1844.
  2. Mardani S., Mehrabi H.. Prediction of depression based on cognitive emotion regulation strategies and marital satisfaction in women. Knowledge & Research in Applied Psychology. 2017;18(3):65-75.
  3. Abbas J., Aqeel M., Abbas J., Shaher B., Jaffar A., Sundas J., Zhang W.. The moderating role of social support for marital adjustment, depression, anxiety, and stress: Evidence from Pakistani working and nonworking women. Journal of affective disorders. 2019; 244: 231-238.
  4. Zheng X., Chen J., Guo Y., Xiong Q., Hu Y., Shi S., Yu Q.. The buffer effect of physical activity: Why does parental marital satisfaction affect adolescents’ problematic Internet use. Addictive behaviors reports. 2020; 11:100271.
  5. DENIZ ME., ERUS SM., BATUM D.. Examining Marital Satisfaction in terms of Interpersonal Mindfulness and Perceived Problem-Solving Skills in Marriage. International Online Journal of Educational Sciences. 2020;12(2).
  6. Litzinger S., Gordon KC.. Exploring relationships among communication, sexual satisfaction, and marital satisfaction. Journal of sex & marital therapy. 2005;31(5):409-424.
  7. Ouyang YQ., Zhou WB., Xiong ZF., Wang R., Redding SR.. A web-based survey of marital quality and job satisfaction among Chinese nurses. Asian nursing research. 2019;13(3):216-220.
  8. Cabrera Garcia V., Aya Gómez V.. Limitations of evolutionary theory in explaining marital satisfaction and stability of couple relationships. International Journal of Psychological Research. 2014;7(1):81-93.
  9. Jahandoost S., Alaedini Z., Barati H.. The role of successful intelligence and emotional empathy in marital satisfaction Considering the moderating role of age. Counseling Culture and Psycotherapy. 2020;11(41):139-156.
  10. Rivis IA., Minciuna MM., Papava I., Popovici Z., Bredicean AC.. Emotion recognition and its connection to the marital status of patients with bipolar affective disorder. European Neuropsychopharmacology. 2019;29: S356.
  11. Ghahari S., Davoodi R., Yekehfallah M., Rad MM.. Marital Conflict, Cognitive Emotion Regulation, Maladaptive Schema and Sexual Satisfaction in spouse abused and non-abused women in Iran: A comparative study. Asian journal of psychiatry. 2018; 35:1-2.
  12. Kring AM., Sloan DM., editors. Emotion regulation and psychopathology: A transdiagnostic approach to etiology and treatment. Guilford Press; 2009.
  13. Bloch L., Haase CM., Levenson RW.. Emotion regulation predicts marital satisfaction: More than a wives’ tale. Emotion. 2014;14(1):130.
  14. Besharat MA., Khalili Khezrabadi M., Rezazadeh S M R.. The mediating role of difficulty of emotion regulation in the relationship between early maladaptive schemas and marital problems. ijfp. 2017; 3 (2) :27-44
  15. Omidi A., Talighi E.. Prediction couple's marital satisfaction based on emotion regulation. International Journal of Educational and Psychological Researches. 2017;3(3):1
  16. Shahid H., Kazmi SF.. Role of emotional regulation in marital satisfaction. International Journal for Social Studies. 2016;2(4):47-60.
  17. Rick JL., Falconier MK., Wittenborn AK.. Emotion regulation dimensions and relationship satisfaction in clinical couples. Personal Relationships. 2017;24(4):790-803.
  18. Schoebi D., Randall AK.. Emotional dynamics in intimate relationships. Emotion Review. 2015;7(4):342-348.
  19. Kneeland ET., Goodman FR., Dovidio JF.. Emotion beliefs, emotion regulation, and emotional experiences in daily life. Behavior Therapy. 2020;51(5):728-738.
  20. Vois D., Damian LE.. Perfectionism and emotion regulation in adolescents: A two-wave longitudinal study. Personality and Individual Differences. 2020; 156:109756.
  21. Lavy S., Eshet R.. Spiral effects of teachers’ emotions and emotion regulation strategies: evidence from a daily diary study. Teaching and Teacher Education. 2018; 73:151-61.
  22. Wilson SJ., Jaremka LM., Fagundes CP., Andridge R., Peng J., Malarkey WB., Habash D., Belury MA., Kiecolt-Glaser J.K. Shortened sleep fuels inflammatory responses to marital conflict: Emotion regulation matters. Psycho neuroendocrinology. 2017; 79:74-83.
  23. Frankel LA., Umemura T., Jacobvitz D., Hazen N.. Marital conflict and parental responses to infant negative emotions: Relations with toddler emotional regulation. Infant Behavior and Development. 2015; 40:73-83.
  24. Rostami M., Taheri A., Abdi M., Kermani N.. The effectiveness of instructing emotion-focused approach in improving the marital satisfaction in couples. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2014; 114:693-698.
  25. Askari R., Heydarnia A., Abbassi H.. The Effect of Relationship Enhancement Training on Increasing Women’s Marital Adjustment. JCR. 2020; 18 (72) :184-200
  26. BAHRAM AK., Rabiei M., Donyavi V., Nikfarjam M.. Comparison between emotion regulation strategies and life styles of couples with or without marital satisfaction in Sardasht. NPWJM. 2015; 2 (4) :124-130.
  27. Mondol J.. Marital Adjustment: Extension of psychophysical well-being. LAP LAMBERT Academic Publishing; 2014.
  28. Greeff AP.. Characteristics of families that function well. Journal of family Issues. 2000;21(8):948-962.
  29. Valipoursheikhi Z., Mirederikvand F.. The Effectiveness of Emotion Regulation Instruction on Increasing of Marital Adjustment in Couples with Marital Conflict. IJPN. 2019; 7 (1) :75-81
  30. Saboonchi F., Dokaneifard F., Behbodi M.. Structural model of marital satisfaction based on attachment styles and early maladaptive schemas with mediation of sensation seeking. Quarterly of Applied Psychology. 2020;14(1):119-138.
  31. Wang W., Wang M., Hu Q, Wang P., Lei L., Jiang S.. Upward social comparison on mobile social media and depression: The mediating role of envy and the moderating role of marital quality. Journal of affective disorders. 2020; 270:143-149.
  32. Yu Y., Wu D., Wang JM., Wang YC.. Dark personality, marital quality, and marital instability of Chinese couples: An actor-partner interdependence mediation model. Personality and Individual Differences. 2020; 154:109689.
  33. Davoodi Z., Fatehizadeh M.. Family security in the shadow of adjustment the patient's power of couples. JCR. 2019; 18 (70) :130-160
  34. Sayehmiri K., Kareem KI., Abdi K., Dalvand S., Gheshlagh RG.. The relationship between personality traits and marital satisfaction: a systematic review and meta-analysis. BMC psychology. 2020; 8(1):15.
  35. Zare M., Rezaei AM.. Mediating Role of the Cognitive Emotional Regulation for Personality Characters and Marital Satisfaction. JPMM. 2016; 7 (24): 91-102
  36. Kareshki H.. Linear Structural Relationships in Humanities Research. Iran: Tehran, Avaye Noor Publication. 2011.
  37. Garnefski N., Kraaij V.. Cognitive emotion regulation questionnaire–development of a short 18-item version (CERQ-short). Personality and individual differences. 2006;41(6):1045-1053.
  38. Besharat MA.. Cognitive emotion regulation questionnaire: instruction and scoring. Developmental Pschology. Iranian Psychologists. 2017;13(50):221-223.
  39. Besharat MA., Bazzazian S.. Psychometric properties of the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire in a sample of Iranian population. Journal of Shahid Beheshti School of Nursing & Midwifery. 2014;24(84):61-70.
  40. Fowers BJ., Olson DH.. ENRICH Marital Inventory: A discriminant validity and cross‐validation assessment. Journal of marital and family therapy. 1989;15(1):65-79.
  41. Soleimanian A.. Investigating the effect of irrational thoughts (based on cognitive approach) on marital dissatisfaction in teachers and married students of Islamic Azad University of Bojnourd. [dissertation] [Tehran]: Teacher Training University;1994.
  42. Spanier GB.. Measuring dyadic adjustment: new scales for assessing the quality of marriage and similar dyads. Journal of Marriage and the Family. 1976:15-28.
  43. Hoseinnejad M.. Study of rate of incompatibility among parents with mentally retarded children. Master of art dissertation. Tehran: Allameh Tabatabaee University; 1995 (Persian).
  44. Criss MM., Morris AS., Ponce‐Garcia E., Cui L., Silk JS.. Pathways to adaptive emotion regulation among adolescents from low‐income families. Family Relations. 2016;65(3):517-529.
  45. Cordova JV., Gee CB., Warren LZ.. Emotional skillfulness in marriage: Intimacy as a mediator of the relationship between emotional skillfulness and marital satisfaction. Journal of Social and Clinical Psychology. 2005;24(2):218-235.
  46. Afshar A., Aman Elahi A.. Predicting marital adjustment based on cognitive emotion regulation strategies in parents with children with chronic disease in Ahvaz. The first national congress of healthy families, Iran Consulting Association, 2016.
  47. saemi H., Basharat MA., AsgharnejadFarid AA.. Predicting marital adjustment based on marital intimacy and deficit emotional regulate. Journal of psychological science. 2019;18(78):635-646.
  48. Omidifar H., Pourebrahim T., Khoshkonesh A., Moradi A.. The comparison and relationship between emotional self-regulation with marital burnout and intimacy in one-career and dual-career couples in governmental offices. Journal of career & organizational counseling. 2016; 8 (26): 50-67
  49. Rosen‐Grandon JR., Myers JE., Hattie JA.. The relationship between marital characteristics, marital interaction processes, and marital satisfaction. Journal of counseling & Development. 2004;82(1):58-68.
  50. Hayati M., Etemadi A., Tabrizi M., Borjali A.. Investigation of Emotional-focused Therapy Effects on the Degree of Marital Satisfaction, Journal of Peyk Noor (Humanities), 2010; 8(1): 44-54.
  51. Damankeshan A., Sheikhoslami R.. Emotional Regulation and Marital Satisfaction: The Mediating Role of Anger Rumination. Quarterly Journal of Women and Society. 2019;23;10(38):1-8.
  52. Najjari Al-Mouti B., Tizdast T., Farhangi, AH.. Cognitive emotion regulation strategies and marital satisfaction in married students. 6th Congress of the Iranian Psychological Association, 2018.
  53. Salimi H., Najjarian Pour S., Mohammadi K., Mehr Ali Tabar AA.. Prediction of marital adjustment based on decision making and problem solving, family solidarity, coping strategies, communication skills, and religious beliefs (factors family process). Rooyesh-e-Ravanshenasi Journal (RRJ). 2016;5(1):93-110.
  54. Worley TR., Shelton MR.. Work–family conflict, relational turbulence mechanisms, conflict tactics and marital satisfaction. Journal of Applied Communication Research. 2020;48(2):248-269.
  55. Mazzuca S., Kafetsios K., Livi S., Presaghi F.. Emotion regulation and satisfaction in long-term marital relationships: The role of emotional contagion. Journal of Social and Personal Relationships. 2019;36(9):2880-2895.
  56. Ahmadi MS., Dadashi S.. The Relationship between Marital Satisfaction and Marital Adjustment, Number of Children and Duration of Marriage in Female Teachers in Mahneshan. Second International Conference on Applied Research in Educational Sciences and Behavioral Studies and Social Injuries, Soroush Hekmat Mortazavi Islamic Studies and Research Center, 2017.
  57. Arefi M., Rahimi R., Sheikh Esmaili D.. Predicting Marital Adjustment among Young Teaching Couples on the Basis of Differentiation from the Family of Origin and Parents’ Marital Satisfaction. QJFR. 2016; 13 (2) :87-106
  58. Mahdipour Bazkiyaei M., Sedaghati Fard M.. Investigating the relationship between marital satisfaction and adjustment intimacy at home. J Anal Psychol. 2015;6(22):21-31
  59. Halford K.. Short-term couple therapy: Helping couples to help themselves. Translated by: Tabrizi, M. Tehran: Faravan publication: pp; 249-275, 2017.
  60. Goldfarb MR., Trudel G., Boyer R., Préville M.. Till depression do us part? Examining the prospective associations between depression and marital adjustment in older adults. European review of applied psychology. 2019;69(2):41-49.
  61. Özgüç S., Tanrıverdi D.. Relations between depression level and conflict resolution styles, marital adjustments of patients with major depression and their spouses. Archives of psychiatric nursing. 2018 ;32(3):337-342.
  62. Easazadeh A.. The Predictive Role of Cognitive Emotion Regulation Strategies in Marital Satisfaction and Job Burnout among Nurses. IJN. 2016; 29 (102) :22-31.
  63. Abbott BV.. Emotion dysregulation and re-regulation: Predictors of relationship intimacy and distress [Doctoral dissertation], [Texas]: A&M University, 2005.