اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر راهبردهای مقابله با استرس و خود نظم‌جویی‌شناختی هیجانی مادران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول: کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران. Email: maryammenbari568@gmail.com

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران.

چکیده

مقدمه: فقدان مهارتهای زندگی باعث بروز رفتارهای غیرمؤثر و ناسازگارانه در فرد در برابر فشارها می­شود .هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر راهبردهای مقابله با استرس و خود نظم جویی­شناختی هیجانی مادران بود.
روش پژوهش: تحقیق شبه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون با گره کنترل و مرحله پیگیری بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه مادران دارای فرزند نوجوان منطقه 3 شهر کرج که در پاییز 1398 به کلینیک روان­شناسی ارمغان بهار مراجعه کردند، تشکیل داد، که حجم نمونه شامل 40 نفر از مادران دارای فرزند نوجوان منطقه 3 کرج در سال 1398 به کلینیک روانشناسی ارمغان بهار مراجعه کرده بودند و به روش نمونه گیری در دسترس و به صورت جایگزین تصادفی در دو گروه (20 نفر) آزمایش و (20 نفر) کنترل مورد بررسی قرار گرفتند. گروه آزمایش در 11 جلسه آموزش مهارت زندگی شرکت کردند، در حالیکه گروه کنترل هیچ مداخله­ای دریافت نکردند. و پس از دو ماه آزمن پیگیری نیز صورت پذیرفت. از پرسشنامه راهبردهای مقابله­ای لازاروس، پرسشنامه خود نظم جویی شناختی هیجانی گارنفسکی و کراج برای جمع­آوری داده­ها استفاده شد. برای تحلیل نتایج از آمار توصیفی و سپس تحلیل کواریانس چند متغیره MANCOVA)) استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که آموزش مهارت های زندگی موجب افزایش راهبردهای مقابله­ای مسئله مدار گروه آزمایش در مقابل گروه کنترل و کاهش راهبردهای مقابله­ای هیجان مدار گروه آزمایش در مقابل گروه کنترل شد (01/0P<). همچنین نتایج نشان داد که آموزش مهارت های زندگی موجب افزایش هیجانات مثبت گروه آزمایش در مقابل گروه کنترل شد (01/0P<).
نتیجه گیری:  انجام مداخلات بر اساس این رویکرد می­تواند در افزایش میزان پاسخ­های مقابله­ای مسئله مداری، هیجانات مثبت مادران دارای فرزند نوجوان مفید باشد و به بهبود شرایط زندگی آنها کمک کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Life Skills Training on Mothers' Stress Coping Strategies and Emotional Self-Regulation

نویسندگان [English]

 • Maryam Menbari 1
 • Robabeh Ataiefar 2
 • Maryam Kalhornia Golkar 3
1 Corresponding Author: General Psychology, Islamic Azad University, Karaj Branch, Karaj, Iran. Email: maryammenbari568@gmail.com,
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Karaj Branch, Karaj, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Karaj Branch, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Lack of life skills causes ineffective and maladaptive behaviors in the face of stress. The aim of this study was to investigate the effectiveness of life skills training on coping strategies with stress and mothers' emotional self-regulation.
Methods: The research was quasi-experimental with pre-test and post-test with control node and follow-up stage. The statistical population of the present study consisted of all mothers with adolescent children in District 3 of Karaj who referred to Armaghan Bahar Psychology Clinic in the fall of 1398. The sample size included 40 mothers with adolescent children in District 3 of Karaj in 1398 to the clinic. The psychology of Armaghan Bahar was referred and were studied by available sampling method and randomly in two experimental groups (20 people) and (20 people) control. The experimental group participated in 11 life skills training sessions, while the control group did not receive any intervention. And after two months, the follow-up was done. The Lazarus Coping Strategies Questionnaire, the Garnfsky Emotional Cognitive Self-Regulation Questionnaire, and Kraj were used to collect data. Descriptive statistics were used to analyze the results and then multivariate analysis of covariance (MANCOVA) was used.
Results: The results showed that life skills training increased the problem-oriented coping strategies of the experimental group versus the control group and decreased the emotion-oriented coping strategies of the experimental group versus the control group (P <0.01). The results also showed that life skills training increased the positive emotions of the experimental group versus the control group (P <0.01).
Conclusion: Interventions based on this approach can be useful in increasing the rate of coping responses to problem-solving, positive emotions of mothers with adolescent children and help to improve their living conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Emotional cognitive self
 • regulation" coping strategies" life skills
 • Wagon Starr B., & McDowell, Richard Dell.You and your child: The right way to have a successful parenting.Translation: Malekpour, M.Isfahan: Rumi Publications. 2016:45-59.
 • Atkinson R.,Atkinson R., Smith, A., Bam B., Hoxma S..Hilgard Psychology.Translation: MohammadTaghi Barahani et al.Tehran: Roshd Publications. 2015; 119- 124.
 • yenes G. J., Callan V.G., Terry D.J., Gallois, C.. The psychological wellbeing of infertile women after a failed IVF attempt: The effect of coping. Journal of Medical Psychology, 2014; 65: 269-278.
 • Jones M., Jounston D.. Distress, stress and coping in first year student nurses. Journal of Advanced Nursing2012; 26: 475-482.
 • Mahmoud Alilou M.. Life skills training program, anger management and aggression strategies.Booklet published by the Ministry of Science, Research and Technology. 2015; 78-81.
 • Khanifar H., Pourhosseini, M..Life Skills.Tehran: Publication Center, Hajar Publishing, affiliated with the Sisters Seminaries. 2018; 55- 61.
 • Klingman A.. Psychological education: studying adolescents' interests from their own perspective, Journal of Adolescence. 2012; 116- 121.
 • Sarp N., Tosun A., Duygu ve otobiyografik bellek. Emotion and autobiographical memory, sikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry, 2013;3(3):446-465.
 • Garnefski N., Kraaij V.. Relationships between cognitive emotion regulation strategies and depressive symptoms: a comparative study of five specific samples. Personality and Individual Differences, 2014; 40:1659–1669.
 • Amand W., Harrell Stereh H.. Mercer., and Melissa, E. Derosier. Improving the social behavioral A dyustment of Adolescents: The Effectiveness of a social skills group intervention, Journal of child and family students, 2016:121-134.
 • Anderson P.. Effectiveness of life skills training on affective and social adaptation in adolescences with social problems. Journal of personality and social psychology, 2013; 12 (8): 137-146.
 • Mirzaei H., Hassani J..The effectiveness of life skills training in adolescents' cognitive regulation strategies.Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 2018; Volume 7 (2): 405-417.
 • Vahedi H.. Reliability, validity, and psychometric properties of the Cognitive Regulation Questionnaire.Journal of Psychological Research, 2005; 12: 23, 24-18.
 • Yousefi F..Investigating the Relationship between Cognitive Emotion Regulation Strategies and Depression and Anxiety in Talented Middle School Students, Research in Exceptional Children, 2006; 4 (6): 892-871.
 • Abdi S.,Babapur Khairuddin J., Fathi H..Relationship between students' emotion regulation styles and general health.Journal of Army University of Medical Sciences, 2010; 8 (4): 264-258.
 • Salekohadadi N., Badri R.Investigating the effect of life skills training on coping styles.Quarterly Journal of Education and Evaluation.2019; 21(5): 1397. 79-94.
 • Choobchian Langroudi , Zarbakhsh M..The relationship between psychological toughness, coping styles and students' emotional regulation.Family and Research Quarterly, 2017;40:12-21.
 • Florian V., Mikulincer M., Taubman O.. Does hardiness contribute to mental health during a stressful real-life situation? The roles of appraisal and coping. Journal of Personality and Social Psychology, 2017; 68(4): 687-695.
 • Rostami M., Kikhosrani M., Poladi Rishhari A.,Bahrani M.R..Comparison of the effectiveness of acceptance and commitment-based therapy and teaching coping strategies on anxiety and frustration of mothers of children with autism spectrum disorder.Persian Gulf Biomedical Research Institute.Bushehr University of Medical Sciences and Health Services, 2020; 20 (1): 56-69.
 • Shojaei S.,Hemmati Alamdarloo Gh.,Gharghani Y., Mirahmadi Z..The effectiveness of life skills training on cognitive emotion regulation strategies in mothers of children with autism spectrum disorders.Journal of Disability Studies, 2019; 5 (11): 179-189.
 • Quoidbach J., Berry E.V., Hansenne M., Mikolajczak M.. Positive emotion regulation and well-being: Comparing the impact of eight savoring and dampening strategies. Personality and Individual Differences, 2018; 49(5): 368-37.