مقایسۀ اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش و درمان شناختی-رفتاری بر سرمایه روان‌شناختی بیماران تالاسمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، گروه روان شناسی و مشاوره، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی،کرمانشاه، ایران. Email: maryamshayan10@gmail.com,

2 نویسنده مسئول، استاد تمام، گروه مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. Email: ab.dol.shafiabadi98@gmail.com

3 دانشیار مشاوره،گروه روان شناسی و مشاوره، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی،کرمانشاه، ایران. Email: arefi.2020@gmail.com

4 استادیارروانشناسی،گروه روانشناسی و مشاوره، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی،کرمانشاه، ایران. Email: Ahasan.Amiri@yahoo.com

چکیده

مقدمه: سرمایه روان شناختی مولفه بسیار مهم و تاثیر گذار  در زندگی می باشد که کاهش سطح آن به واسطه شرایط خاص بیماران تلاسمی صدمات جبران ناپذیری بر فرد بیمار و اجتماع وارد می کند هدف پژوهش مقایسۀ اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش(ACT) و درمان شناختی-رفتاری(CBT) بر سرمایه روان‌شناختی بیماران تالاسمی کرمانشاه در سال 1398بود.
روش پژوهش: جامعه آماری شامل 317  بیمار زن تالاسمی بیمارستان محمد کرمانشاهی بودندکه از میان آنها تعداد 45 نفر به روش نمونه‌گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش(1) و (2) و گروه کنترل(15 نفر) جایگزین شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه سرمایه روان‌شناختی لوتانز بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از آمار توصیفی و تحلیل کواریانس آنکووا  با نرم‌افزار SPSS21 استفاده شد. پس از  اجرای پیش‌آزمون،گروه آزمایش اول تحت مداخله درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش،گروه آزمایش دوم تحت مداخله درمان شناختی-رفتاری به مدت 8 جلسه 2 ساعته و در هفته‌ای یکبار قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ گونه درمانی دریافت نکرد.
یافته ها: نتایج نشان داد درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش و درمان شناختی- رفتاری بر سرمایه روان‌شناختی بیماران تالاسمی موثر بودند(01/0 > P ). درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش نسبت به درمان شناختی- رفتاری بر سرمایه روان‌شناختی بیماران تالاسمی اثر بیشتری دارد(05/0 > P ).
نتیجه گیری: بنابراین می‌توان توصیه کرد برای بهبود سرمایه روان‌شناختی بیماران تالاسمی از درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش بیشتر استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) and Cognitive-Behavioral Therapy (CBT) on the Psychological Capital of Patients with Thalassemia

نویسندگان [English]

  • Maryam Khosravani Shayan 1
  • Abdollan Shafiabadi 2
  • Mokhtar Arefi 3
  • Hasan Amiri 4
1 PhD of Counseling, Department of Psychology and Counseling, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran, Email: maryamshayan10@gmail.com
2 Corresponding Authorr, Full Professor of Counseling, Department of Counseling, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran, Email: ab.dol.shafiabadi98@gmail.com,
3 Associate Professor of Counseling, Department of Psychology and Counseling, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran, Email: arefi.2020@gmail.com
4 Assistant Professor of Psychology, Department of Psychology and Counseling, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran, Email: Ahasan.Amiri@yahoo.com,
چکیده [English]

Introduction: Decreased psychological capital due to the special circumstances of thalassemia patients causes irreparable damage to the patient and the community. The purpose of this study was to compare the effectiveness of acceptance and commitment therapy and cognitive-behavioral therapy on the psychological capital of patients with Thalassemia.
 Methods: The research method was quasi-experimental as well as pre-test and post-test design with control group. The statistical population consisted of all Female patient with thalassemia, who refer to the office of Thalassemia Association located in Mohammad Kermanshahi Hospital in Kermanshah city (n=317). The statistical sample was 45 people who were selected by purposive sampling and divided into three groups of 15 persons including two experimental and one control groups. The instruments used in this study included Luthan’s Psychological Capital Questionnaire (PCQ) and the protocols based on acceptance and commitment therapy and cognitive-behavioral therapy. One of the experimental groups received acceptance and commitment therapy and another received cognitive-behavioral therapy, while the control group received no training and therapy. After data collection, the results were analyzed by one way analysis of variance (ANOVA) using SPSS21 software.
Results: The results showed that both acceptance and commitment therapy and cognitive-behavioral therapy are effective on the psychological capital of patients with thalassemia. Also, there is a significant difference between effectiveness of acceptance and commitment therapy and that of cognitive-behavioral therapy on the psychological capital of patients with thalassemia such that the former was more effective.
Conclusion: Acceptance and Commitment therapy is more effective for improving psychological capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acceptance and Commitment Therapy" Cognitive
  • Behavioral Therapy" Psychological Capital" Thalassemia
References
1-Babaei Monaghi MM., Khaliqkhah A., Zahed A.. Comparison of learning strategies, hard work and concern of patients with thalassemia and individuals. Nasim Wellness Quarterly. 2014; 3 (3): 18-7. (Persian).
2- The World Health Organization. Multicountry Study on women’s health and domestic violence against women, Initial results onprevalence, health outcomes and women’sresponses. Summary report, WHO Press, Switzerland, Retrieved from, 2012
3- Mahari B.. Evaluation of Educational-Supportive Intervention to Improve Quality of Life in Adult Thalassemic Patients, PhD Thesis in Health Education and Health Promotion, Faculty of Health, Tehran University of Medical Sciences.2017. (Persian).
4-Aydin B., Yapavk I., Akarsu D., Okten N., Ulgen M. Psychosocial aspects and psychiatric disorders in children with thalassemia major. Acta Pediatrics Japan, 1997;39(3): 354-357.
5-Hosseini SH., Khani H., Khalilian A., Vahidshahi K..A comparative study of mental health of patients with beta thalassemia major aged 15 to 25 years referred to Bu Ali Sina Hospital .2006; 17 (59), 60-51. (Persian).
6-Messina G., Colombo E., Cassinerio E., Ferri F., Curti R., Altamura C, Cappellini MD.  Psychosocial aspects and psychiatric disorders in young adult with thalassemia major. Intern Emerg Med, 2008; 3(4):339-43.
7- Saroei M., Farhand S., Amini M., Hosseini S.M. Relationship between family communication patterns and personality traits with psychological well-being mediated by resilience in my patients. Journal of Psychological Methods and Models, 2013; 3 (11), 17-3851. (Persian).
8- Kang H., Busse J.. Impact of service climate and psychological capital on employee engagement: The role of organizational hierarchy. Sport Management Review, 2018; 22(1),108-125.
9- Xirui Li, Dan Kan Li Liu, Meng Shi, Yang Wang, Xiaoshi Yang, Jiana Wang, Yang Wang, Ying Chang, Jialiang Fu and Lie Wang. Work-family conflict and burnout among Chinese female nurses: the mediating effect of psychological capital. BMC Public Health. 2012; 4(12): 915-922
10-Dickerson JF., Lynch FL., Leo MC, DeBar LL., Pearson J., Clarke GN.. Cost-effectiveness of Cognitive Behavioral Therapy for Depressed Youth Declining Antidepressants. American Academy of Pediatrics. 2018; 141, 1-11
11- Varkovitzky RL., Gilbert SE., Chard KM.. Cognitive processing therapy and trauma-related sleep disturbance. Sleep and Combat-Related Post Traumatic Stress Disorder, 2018; 1(1), 293-301.
12- Annunzia A.J., Green JD., Marx BP.. Acceptance and commitment therapy for depression and anxiety. Encyclopedia of Mental Health. Second edition, 2016; 1-10.
13- Feros DL., Lane L, Ciarrochi J, & Blackledge JT.. Acceptance and Commitment Therapy (ACT) for improving the lives of cancer patients: a preliminary study. Psycho‐ Oncology, 2013; 22(2), 459-464.
14- Haddad Ranjbar S.. The effectiveness of educational program based on cognitive-behavioral approach on academic excitement of students with self-defeating academic behaviors, educational strategies in medical sciences, 2018.11 (1): 108-117. (Persian).
15- Sharifinejad R., Shahbazi, M. The effectiveness of cognitive-behavioral therapy on psychological well-being and cognitive distortions of adolescents in Ahvaz, psychological methods and models .2018; 9 (33), 123-107. (Persian).
16-Azizi S.. Comparison of the effect of acceptance and commitment-based therapy (ACT) with cognitive-behavioral therapy (CBT) on reducing the anger of depressed students, according to their level of psychological development, PhD thesis in psychology, Tarbiat Modares University, Faculty of Humanities, 2018. (Persian).
17-Alipour M.. Comparison of the effectiveness of acceptance and commitment-based therapy, emotion-oriented cognitive therapy and training to increase couples coping skills on body deformity, health anxiety, mental well-being and lifestyle-promoting health of women with breast cancer PhD thesis General Psychology, University Orumieh, 2019. (Persian).
18- Carroll K.M, Rounsanille BJ.. Therapies research in the addictions. Addiction. 2015;102:850- 862.
19- Lee EB., An W., Levin ME., Twohig M P.. An initial meta- analysis of Acceptance and Commitment Therapy for treating substance use disorders. Drug and Alcohol Dependence, 2015; 155,1-7.
20- Rahimi A., Sohrabi N., Sarghand S.. Comparison of the effectiveness of cognitive-behavioral group therapy and group therapy based on acceptance and commitment on quality of life, self-efficacy, cognitive emotion regulation and reduction of symptoms of substance use disorder in patients consuming stimulants. PhD Thesis, Marvdasht Azad University.2018. (Persian).
21- Deh Khodaei S., Iranian Z., Alipour A.. Comparison of cognitive-behavioral therapy and treatment based on acceptance and commitment in following treatment, disease perception and quality of life in hemophilia patients, M.Sc. Thesis, Payame Noor University, South Tehran, 2017. (Persian).
22- Barghi Z., Zare H., Abedin M. The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on Psychological Capital in Patients with Esophageal Cancer, Journal of Health Psychology.2015; 4 (14), 128-113. (Persian).
23- Marmarchinia M., Zoghi Paydar MR.. The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Hope and Happiness of Female Adolescents Under Welfare, Journal of Applied Psychology, 2017; 1 (41) 174-154. (Persian).
24- Izadi R., Neshat Doost T., Asgari H., Abedi MR. Comparison of the effectiveness of acceptance and commitment therapy and cognitive-behavioral therapy on the symptoms of patients with obsessive-compulsive disorder. Psychological Achievements, 2014;12 (1): 33-19. (Persian).
 25- Pedram M., Mohammadi M., Naziri Q., Ainparast N.. The effectiveness of cognitive-behavioral group therapy on the treatment of anxiety disorder, depression and creating hope in women with cancer. Journal of Women and Society. 2010; 1 (4), 34-61. (Persian).
26- Luthans F., Avolio BJ.. Positive psychological capital: Measurement and1relationship with performance and satisfaction. Pers Psychol. 2007; 6:138-146.
27- Sadeghi D., Amin FallahZ., Momeni H..Predicting students' academic engagement based on psychological and social capital, Scientific Journal of Education and Evaluation (Quarterly),2018; 12 (47), 117-140. (Persian).
28- Rajabi S., Izdkhasti F.. The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Anxiety and Depression in Women with Multiple Sclerosis, Journal of Clinical Psychology. 2014; 6 (1), 29-48. (Persian).
 29- Prevedini AB., Presti G., Rabitti E., Miselli G., and Moderato P.. Acceptance and commitment therapy (ACT): the foundation of the therapeutic model and an overview of its contribution to the treatment of patients with chronic physical diseases, Giornale Italiano Di Medicina Del Lavoro Ed Ergonomia Journal; 33(1 Suppl): 2011; 53-63.
30- Kahrazei F., Danesh E., Heidarzadegan A.. The effectiveness of cognitive therapy behavior in reducing the psychological symptoms of cancer patients (short report). Zahedan Medical Sciences Research. 2011;14 (2) .110-115. (Persian).
 31- Hemmati A., Ahangarian, Z., Ahmadpanah M., Ashouri A.. Comparison of the effectiveness of three methods of drug therapy, cognitive group therapy and desensitization through reprocessing eye movements on reducing depression in veterans, Quarterly Journal of Hamadan School of Nursing and Midwifery. 2011; 20 (2), 31-22. (Persian).
32- Flugel K.F.. Measurement of quality of life and participant experience with the mindfulness-based stress reduction program. Complementary Therapies in Clinical Practice. 2010; 19:36-40.