پیش‌بینی انگیزش تحصیلی دانشجویان براساس حمایت اجتماعی، امیدواری و تاب آوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 روان‌شناسی تربیتی، گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران.

2 نویسنده مسئول، استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران، bagheri@riau.ac.ir

3 دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران.

چکیده

مقدمه: انگیزش پیشرفت تحصیلی، از اهمیت خاصی برخوردار است و تأثیر به سزایی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دارد. هدف پژوهش حاضر پیش بینی انگیزه تحصیلی دانشجویان براساس حمایت اجتماعی، امیدواری و تاب آوری بود.
روش پژوهش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری این پژوهش شامل تمام دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای تهران در سال تحصیلی 96-1395 بود که از میان آن­ها 315 نفر به روش نمونه­برداری چندمرحله­ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل مقیاس انگیزش تحصیلی؛ مقیاس چند وجهی حمایت اجتماعی ادراک شده؛ مقیاس تاب آوری کانر دیویدسون و مقیاس امیدواری بزرگسالان بود. برای تحلیل داده­ها از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شد.
یافته­ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد ضریب رگرسیون بین امیدواری و انگیزش تحصیلی درونی (01/0P<، 180/0=β) مثبت و در سطح 01/0 معنادار بود. همچنین ضریب رگرسیون بین تاب آوری و انگیزش تحصیلی درونی (01/0P<، 219/0=β) مثبت و در سطح معناداری 01/0 و ضریب رگرسیون بین تاب آوری و بی‌انگیزگی تحصیلی (01/0P<، 300/0-=β) منفی و در سطح 01/0 معنادار بود. از بین مؤلفه‌های حمایت اجتماعی ادراک شده، حمایت خانواده (01/0P<، 283/0=β) و حمایت دوستان (01/0P<، 166/0=β) به صورت مثبت و در سطح معناداری 01/0 انگیزه تحصیلی درونی را پیش‌بینی کردند. از بین مؤلفه‌های حمایت اجتماعی ادراک شده تنها حمایت خانواده، انگیزش تحصیلی بیرونی را به صورت مثبت (05/0P<، 151/0=β) و بی‌انگیزگی تحصیلی را به صورت منفی (05/0 P<، 134/0-=β) و در سطح 05/0 پیش‌بینی کرد. تا با افزایش این عوامل، موفقیت و پیشرفت تحصیلی آنان تسهیل شود.
نتیجه­گیری: براساس نتایج حاصل از پژوهش حاضر باید عوامل مؤثر بر انگیزه تحصیلی دانشجویان شناسایی و مرتفع گردد 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting students' academic motivation based on social support, hope and resilience

نویسندگان [English]

  • Farideh Ghasemi 1
  • Nastaran Bagheri 2
  • Hasan Pashashrifi 3
1 Ph.D. in educational psychology, Department of psychology, Islamic Azad University Rudehen branch, Rudehen, Iran.
2 Corresponding author, Assistant professor, Department of psychology, Islamic Azad University Rudehen branch, Rudehen, Iran.
3 Associate professor, Department of psychology, Islamic Azad University Rudehen branch, Rudehen, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Motivation for academic achievement is of particular importance and has a significant impact on students' academic achievement. The aim of this study was to predict students' academic motivation based on social support, hope and resilience.
Method: The study method was a descriptive correlational type and the statistic population of this study consisted of all Students from Islamic Azad University of Tehran units in the academic year 2016-2017 which 315 of them were selected by multi-stage sampling method. The study tools were Academic Motivation Scale; Multidimensional Scale of Perceived Social Support; Connor-Davidson Resilience Scale and Adult Hope Scale. Pearson correlation and hierarchical regression were used to analyze the data.
Results: The results of this study showed that the regression coefficient between hope and internal academic motivation (P<0.01, β=0.180) was positive and significant at the level of 0.01. Also, the regression coefficient between resilience and internal academic motivation (P<0.01, β=0.219) was positive and at a significant level of 0.01, and the regression coefficient between resilience and academic motivation (P <0.01, β=-0.300) was negative and significant at the level of 0.01. Among the components of perceived social support, family support (P<0.01, β=0.283) and friends' support (P<0.01, β=0.166) positively and significantly at the level of 0.01 were predictor of internal academic motivation. Among the components of perceived social support, only family support predicted academic motivation positively (P<0.05, β=0.151) and academic motivation negatively (P<0.05, β=0.134) at the significant level of 0.05.
Conclusion: Based on the results of the present study, the effective factors on students' academic motivation should be identified and eliminated in order to facilitate their success and academic achievement by increasing these factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • academic motivation" hope: resilience" social support