بررسی تأثیر حضور و فعالیت در فضای مجازی بر انجام عملکرد خانوادگی: مطالعه‌ای در بین معلمان متأهل منطقه دو شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مطالعات زنان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران،

2 - استادیار گروه مطالعات زنان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران (نویسنده مسئول) asemeh.ghasemi@srbiau.ac.ir

3 استادیار گروه مطالعات زنان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: فعالیت در فضای مجازی رو به افزایش است و تأثیر قابل­ملاحظه­ای بر عملکرد خانوادگی دارد. پژوهش حاضر با هدف مطالعه و بررسی تأثیر حضور و فعالیت در فضاهای مجازی بر انجام نقش­های خانوادگی انجام شد.
روش پژوهش: روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، دربرگیرنده کلیه معلمان متأهل منطقه دو شهر تهران در سال 1397 بود. 343 نفر به روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای برای این پژوهش انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری شامل عملکرد خانوادگی اپشتین، بالدوین و بیشاب (1983) و پرسشنامه محقق ساخته حضور و فعالیت در فضای مجازی بوده است. سپس، داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSS.v21 و آزمون‌های آماری تحلیل رگرسیون تجزیه‌ و تحلیل شد.
یافته ­ها: نتایج تجزیه و تحلیل یافته­های پژوهش نشان داد حضور و فعالیت در فضای مجازی بر مهارت حل مسئله، نقش­های خانوادگی، درگیری اثربخش، کنترل رفتاری، کارکرد کلی و نمره کلی عملکرد خانوادگی والدین تأثیر منفی دارد. اما حضور و فعالیت در فضای مجازی بر روابط خانوادگی و پاسخگویی اثربخش والدین تأثیر معناداری نداشت.
نتیجه­ گیری: با توجه به نتایج به دست آمده به نظر می‌رسد حضور و فعالیت والدین در فضای مجازی نقش مهمی بر عملکرد خانوادگی آن­ها دارد. مضامین نظری و کاربردی نتایج ارائه شده در پژوهش حاضر مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the impact of presence and activity of virtual space on performing family functions: a study among married teachers in the 2 district of Tehran

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Akbarpoonaki 1
  • Asemeh Ghasemi 2
  • KHadijeh Zolghadr 3
1 Master of Science in Women Studies, Islamic Azad University, Science and Research branch, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor of Women Studies, Islamic Azad University, Science and Research branch, Tehran, Iran (Corresponding Author: asemeh.ghasemi@srbiau.ac.ir).
3 Assistant Professor of Women Studies, Islamic Azad University, Science and Research branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Activity in virtual spaces is on the rise and have substantial impact on family performance. This study aimed to study and reviewing of the impact of presence and activity in virtual spaces on conducting family roles.
Method: This study was a correlational – descriptive design. The study population was consisted of all married teachers of Tehran city (district 2) in 2018. 343 married teachers were selected by cluster sampling methods in this research. Instruments for gathering data were the family functioning questionnaire (Epstein, Baldwin & Bishop, 1983) and researcher-made questionnaire for presence and activity in virtual spaces. Data were analyzed using SPSS.v21 software and statistical tests such as regression analysis.
Results: The results of analysis showed that presence and activity in virtual spaces has negative impact on parent’s problem solving, roles, affective involvement, behavior control, general functioning and total score of family functioning scale. But, presence and activity in virtual spaces has not impact on dimension of communication and affective responsiveness.
Conclusion: With regards to findings, it seems that parent’s presence and activity in vitrul spaces has important role on their family functioning. Applying the findings was discussed theoretical and practical.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family functioning" Married teacher" Virtual spaces