کلیدواژه‌ها = بهزیستی تحصیلی" سبک زندگی سلامت محور تحصیلی" مداخله مبتنی بر تغییر ذهنیت دوئیک