اعضای هیات تحریریه

مقالات

سردبیر

زهرا محتشم امیری

پزشکی اجتماعی استاد پزشکی اجتماعی
گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات ترومای جاده‌ای
دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

mohtashamazyahoo.com
0000-0002-4896-6248

h-index: 12  

مدیر مسئول

دکتر مقصود فقیرپور

روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، استادیار گروه روانشناسی، رشت، ایران

famaghsoodgmail.com

مدیر داخلی

دکتر نگین مددزاده

مدیریت خدمات بهداشتی nدانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا، آستارا، ایران

neghin_taleshyahoo.com
0000-0003-1841-4984

h-index: 1  

ویراستار ادبی

دکتر محمد ابراهیم پور نمین

دکترای ادبیات فارسی گروه ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آستارا، آستارا، ایران

ebrahimpurnaminyahoo.com
00000002700697881

ویراستار انگلیسی

دکتر مهدی مقدم تبریزی

دکتری زبان شناسی کاربردی ـ آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا، آستارا، ایران

moqadamtabriziyahoo.com
0000-0002-3237-4862