پیش‌بینی میزان گرایش به جراحی زیبایی بر اساس تصویر بدن، اضطراب و باورهای غیرمنطقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه حکمت رضوی

2 استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف پژوهش حاضر پیش‌ بینی میزان گرایش به جراحی زیبایی بر اساس تصویر بدن، باورهای غیر منطقی، اضطراب است. روش پژوهش توصیفی و طرح از نوع طرح های همبستگی بود .جامعه آماری این پژوهش شامل همه متقضیان جراحی زیبایی در کلینیک زیبایی شاپرک مشهد بود. افراد نمونه با توجه به شرایط قرنطینه ناشی از کرونا به روش در دسترس انتخاب شدند و تعداد آن ها با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 100نفر براورد گردید. ابزار مورد استفاده در پژوهش پرسشنامه چهار عاملی باورهای غیرمنطقی جونز(1384) ، پرسشنامه تصویر بدنی فیشر و کلولنت(1958) و پرسشنامه اضطراب بک (1990) می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss_22استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که تصویر بدن، اضطراب و باورهای غیر منطقی گرایش به جراحی زیبایی را پیش‌ بینی می‌کند (p<0.05). بنابراین هر چه تصویر بدنی منفی‌تری داشته باشند و اضطراب و باورهای غیرمنطقی بیشتری داشته باشند، احتمال گرایش آنها به جراحی زیبایی بیشتر خواهد بود.

تازه های تحقیق

استرس و تصور از بدن به عنوان دو سازه روانی که هر دو به نحوی به درک و شناخت فرد مرتبط است با هم رابطه دارند. بدین صورت شخصی که نسبت به اندام و چهره خود تصور منفی داشته باشد نسبت به اکثر رویدادهای زندگی دید منفی خواهد داشت و بر اساس دیدگاه تبادلی استرس وی با پردازش منفی از رویدادها، استرس بیشتری را کسب خواهد نمود و لذا هر چه تصور از بدن مثبت تر باشد استرس کمتری تجربه خواهد شد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting the tendency to cosmetic surgery based on body image, anxiety and irrational beliefs

نویسندگان [English]

 • maryam mohammadzade 1
 • jafar talebiansharif 2
1 hekmat university
2 assistant professor ferdowsi university of mashhad
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the Predicting the tendency to cosmetic surgery based on body image, anxiety and irrational beliefs The research method was descriptive (non-experimental) and the design was a correlational design.
The statistical population of this study included all applicants for cosmetic surgery in Shaparak Beauty Clinic in Mashhad. Among them, according to the quarantine conditions caused by coronavirus, in an available method based on the purpose and based on the voluntariness of the subjects, and using Krejcie and Morgan table, a sample of 100 people was selected. Subjects then answered online three questionnaires of 4 irrational factors (Ahvaz, 2005), Fisher and Clant Body Image Questionnaire (1958) and Beck Anxiety Questionnaire (1990). Also, Pearson correlation coefficient and stepwise regression were used to analyze the data, and SPSS 22 software was used to accelerate the results. The results showed that there is a positive and significant relationship between body image and tendency to cosmetic surgery, irrational beliefs and tendency to cosmetic surgery, and anxiety and tendency to cosmetic surgery. Also, the results of regression analysis showed that in the best model for predicting the tendency to cosmetic surgery, the body image in the reverse direction is able to predict the criterion variable (p<0.05). Therefore, the more negative their body image and the more irrational their anxiety and beliefs, the more likely they are to tend to cosmetic surgery.

کلیدواژه‌ها [English]

 • body image
 • irrational beliefs
 • anxiety
 1. Abbasi Sarcheshmeh M., Mohammadpanah Ardakan O., Abbasi Sarcheshmeh A..Comparison of beliefs about appearance, irrational beliefs and body mass index in applicants with those in need of cosmetic surgery.Skin and Beauty Magazine, 2017; 7 (3):156-170. [Persian]
 2. Biolcati R., Ghigi R., Mameli C., Passin S.. What can I do with my body? Boys and girls facing body dissatisfaction. International J of adolescence and Youth, 2017; 22(3): 283-295.
 1. De Sousa A.. Concerns about cosmetic surgery. Indian J Med Ethics, 2010; 4(4): 71-173.
 1. Dyl J., Kittler J., Phillips K. A., Hunt J.I.. Body dysmorphic disorder and other clinically significant body image concerns in adolescent psychiatric inpatients: prevalence and clinical characteristics. Child psychiatry and human development; 2014; 36(4): 369-382.
 2. Etemadi Fard M., Amani M.. A sociological study of women's motivation for cosmetic surgery.J Women, 2012; 4 (2): 1-22.
 3. Golshani S., Mani A., Toubaei S., Farnia, V., Sepehry A. A., Alikhani M.. Personality and psychological aspects of cosmetic surgery. Aesthetic plastic surgery, 2016; 40(1): 38-47. [Persian]
 4. Hollon S.D., Stewart M.O., Strunk D.. Enduring effects for cognitive behavior therapy in the treatment of depression and anxiety. Annu. Rev. Psychol, 2006; 57: 285-315.
 5. Hosseini Z., Karbalaei Mohammad Migooi A.,Gramipour M..Structural model of the relationship between body image, irrational beliefs and mental health in cosmetic surgery applicants.J Thought and Behavior, 2019; 12 (48): 17-29. [Persian]
 6. Imani M., Dehghan M., Sharafizadegan M..Comparison of experiential avoidance, mindfulness, body image dissatisfaction, anxiety, depression and stress in cosmetic surgery applicants and non-applicants, J Psychological Sciences, 2020; 19(88): 421-429. [Persian]
 7. Ivarsson T., Svalander P., Litlere O., Nevonen L.. Weight concerns, body image, depression and anxiety in Swedish adolescents. Eating behaviors. 2012; 7(2): 161-175.
 8. Kaviani H., Mousavi A.S.. Psychometric properties of the Persian version of Beck anxiety inventory (BAI). Tehran University Medical J, 2008, 6(2):136–40. [Persian]
 9. Nazarpour S., Khazae, K..Relationship between body image and coping styles with primary dysmenorrhea.Journal of Principles of Mental Health, 2015; 14 (56): 344-355. [Persian]
 10. Nowruz S., Maleki Pirbazari M., Salehi S.. The role of cyberspace in the spread of cosmetic surgery in women.Cultural Psychology, 2019; 3(2):156-170. [Persian]
 11. Pirahari N., Bidaran S..Social factors affecting women's tendency to cosmetic surgery.Journal of Women and Society, 2017; 8(4): 229-246.
 12. Richetin J., Osterini D., Conner M.. Predicting engaging in cosmetic surgery: A test of the role of doing and not doing cognitions. J Applied Social Psychology, 2020; 50(1): 53-62.
 13. Sheikh M., Musliminejad..Comparison of body image anxiety in older women athletes and non-athletes: The mediating role of body mass index in the relationship between self-esteem and body image anxiety.J Psychological Sciences; 2016; 15(57): 98-112. [Persian]
 14. Siavashi H., Navabi Nejad S..The relationship between marital communication patterns and irrational beliefs of Malayer high school teachers.News and Consulting Research. 2013; 4 (15): 63-51. [Persian]
 15. Yoon S., Kim Y.. A. Cosmetic surgery and self-esteem in South Korea: a systematic review and meta-analysis. Aesthetic plastic surgery; 2020; 44(1): 229-238.