بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف پذیری زوجین در دوران کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه حکمت رضوی

2 استادیار دانشگاه فردوسی ،مشهد،ایران

چکیده

چکیده
هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف پذیری زوجین در دوران کرونا بود. روش پژوهش حاضر ازنظر هدف جزء پژوهش‌های کاربردی محسوب می شود و از نظر شیوه گردآوری داده‌ها جزو پژوهش‌های نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل است.جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زوجین مراجعه کننده به کلینیک های مشاوره در شهر مشهد بودند .نمونه انتخاب‌شده شامل 34 آزمودنی بود که از دو کلینیک مشاوره به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و سپس به طور تصادفی در دو گروه کنترل و گروه ازمایش قرار گرفتند. گروه ازمایش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را در یافت نمود اما گروه کنترل هیچ اموزشی را دریافت نکرد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش انعطاف‌پذیری شناختی دنیس و وندروال(2010) بود .داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس تحلیل گردید یافته ها نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف پذیری زوجین در دوران کرونا تاثیر گذار است و باعث افزایش انعطاف‌پذیری شناختی در زوجین می گردد(p<0.05). با توجه به نتایج به دست آمده می توان بیان کرد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد یکی از روش های درمانی مفید در افزایش انعطاف پذیری زوجین در دوران کرونا می باشد و می تواند کیفیت زندگی و بهزیستی روانی را در زوجین افزایش دهد. لذا می توان در دروان کرونا از این روش درمانی به عنوان یکی از درمان های مفید در این زمینه استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effectiveness of acceptance and commitment treatment on couples' flexibility during corona virous

نویسندگان [English]

  • maryam mohammadzade 1
  • jafar talebiansharif 2
1 hekmat university
2 assistant professor ferdowsi university of mashhad
چکیده [English]

Abstract

The aim o f this study was to evaluate the effectiveness of acceptance and commitment based therapy o n couples' flexibility during coronation.
.The method of the present study is considered as a applied research in terms of purpose and in terms of data collection method is a quasi-experimental research with pre-test and post-test with a control group. The statistical population of this study included all couples referring to counseling clinics in Mashhad. The selected sample consisted of 3 4 subjects who were selected from two counseling clinics by available sampling and then randomly assigned to the control and experimental groups. The experimental group received acceptance and commitment based therapy but the control group did not receive any training. The instrument used in this study was the cognitive flexibility of Dennis and Vanderwall (2010). The data were analyzed using the statistical method of analysis of covariance. Increased cognitive flexibility in couples
(p <0.05).
According to the obtained results, i t can be stated that acceptan ce and commitment therapy is one of the useful treatment methods in increasing the flexibility of couples durin g the corona and can increase the quality of li fe and psychologica l well-being in couples. Therefore, this treatment method can be used as one of the usef ul treatments in this field during corona.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Acceptance and Commitment Therapy
  • Flexibility
  • Couples
  • Corona
  • تاریخ دریافت: 13 آذر 1400
  • تاریخ بازنگری: 22 بهمن 1400
  • تاریخ پذیرش: 24 خرداد 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 31 مرداد 1401