بررسی تطبیقی تأثیر شبکه‌های مجازی بر کاهش استرس ادراک‌شده و اضطراب کرونا در افراد مبتلا و غیر مبتلا به کرونا در پاندمی کووید-19

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران

2 استادیار مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران

3 استادیار روانشناسی کودکان استثنایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تطبیقی تأثیر شبکه‌های مجازی بر کاهش استرس ادراک‌شده و اضطراب کرونا در افراد مبتلا و غیر مبتلا به کرونا در پاندمی کووید-19 در سال 1399 بود.
روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و در زمره تحقیقات توصیفی و همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه زنان و مردان منطقه 3 شهر خرم‌آباد در سال 1399 بود. جهت دستیابی به اهداف پژوهش از بین زنان و مردان شهر خرم‌آباد و در خصوص حجم نمونه، با توجه به نوع مطالعه و تعداد متغیرها در تحلیل رگرسیون با توجه به فرمول کوکران در جامعه نامشخص و در نهایت، با توجه به موارد بالا و در نظر گرفتن مسائل اجرایی، هزینه و افت آزمودنی‌ها، حجم نمونه نهایی 200 نفر تعیین شد. روش نمونه‌گیری به دلیل شیوع ویروس کرونا و محدودیت‌هایی که این بیماری ایجاد کرد، به روش نمونه‌گیری غیرتصادفی و در دسترس انجام شد. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه‌های ادراک‌شده کوهن و همکاران (1983)، اضطراب کتل (1970) و شبکه‌های مجازی سرمد و همکاران (1390) استفاده شد. داده‌ها توسط آزمون رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج نشان داد که شبکه مجازی به صورت معنی‌دار در پیش‌بینی اضطراب کرونا و استرس ادراک‌شده هم در افراد مبتلا هم غیرمبتلا، در پاندمی کووید-19 نقش معنی دار دارند (0/001>p). میزان استرس در افراد مبتلا به کرونا بیشتر از افراد غیرمبتلا است (0/001>p). میزان اضطراب در افراد مبتلا به کرونا بیشتر از افراد غیرمبتلا است (0/001>p).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of the effect of virtual networks on the reduction of perceived stress and corona anxiety in patients with and without corona disease in the Covid-19 pandemic

نویسندگان [English]

  • fatemeh khosravy 1
  • morteza ghasemi 2
  • alireza mollazade 3
1 M.A. Student in Clinical Psychology, Islamic Azad University, Arak Branch, Arak, Iran
2 Assistant Professor in Health Care Services Management, Islamic Azad university, Arak Branch, Arak, Iran
3 Assistant Professor in Psychology of Exceptional Children, Islamic Azad university, Arak Branch, Arak, Iran
چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to compare the effect of virtual networks on the reduction of perceived stress and corona anxiety in patients with and without corona artery disease in the Covid-19 pandemic in 1399.
Methods: The present study was a descriptive and correlational research. The statistical population of the present study included all men and women in District 3 of Khorramabad in 1399. According to the type of study and the number of variables in regression analysis according to Cochran's formula in the community is uncertain and finally, according to the above and considering Executive issues, cost and drop of subjects, the final sample size of 200 people was determined. Sampling method Due to the prevalence of coronavirus and the limitations caused by this disease, non-random and available sampling method was performed. Cohen et al.'s (1983) Perceptual Questionnaire (Cattle Anxiety (1970)) and Sarmad et al.'s (2011) Virtual Networks were used to collect data. Data were analyzed by regression test.
Results: The results showed that the virtual network had a significant role in predicting corona anxiety and perceived stress in both patients and non-patients in the Covid-19
pandemic (p <0.001). Stress levels in corona arteries are higher than non-corona arteries (p<0.001). Anxiety is higher in people with corona artery than non-corona patients (p<0.001). . . . . .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corona Anxiety" Covid-19 " Pandemic " Virtual Networks" Perceived Stress
دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 32
مقالات
خرداد 1401
صفحه 11-27
  • تاریخ دریافت: 21 آبان 1400
  • تاریخ بازنگری: 16 بهمن 1400
  • تاریخ پذیرش: 04 اسفند 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 01 خرداد 1401