مقایسه تاثیر درمان عصب روان شناختی، حرکات ریتمیک و توانمند سازی شناختی بر خواندن دانش‌آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول، رواننشاسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام، تربت جام، ایران.

2 استادیار روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام، تربت جام، ایران bayazi123@gmail.com

3 دانشیار روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام، تربت جام، ایران rajaei.46@yahoo.com :

4 استادیار روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام، تربت جام، ایرانbayazi123rkhoy@yahoo.com

چکیده

مقدمه: روش­های آموزشی و درمانی مختلفی که برای درمان اختلال یادگیری خاص به کار گرفته شده است؛ گاه اثربخشی مناسبی از خود نشان داده و در برخی موارد اثربخشی کافی نداشته و یا نتایج متناقض بوده است. هدف پژوهش حاضر مقایسه تاثیر درمان عصب روان شناختی، حرکات ریتمیک و توانمندسازی شناختی بر بهبود خواندن دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خاص بود
روش پژوهش: روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی وطرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری دانش‌آموزان دختر مقطع ابتدایی مبتلا به اختلال یادگیری خاص با مشکل خواندن تربت‌جام سال تحصیلی 1398-1397 که تعداد 48 نفر به صورت هدفمند انتخاب و در سه گروه آزمایش و یک گروه کنترل (هرگروه 12 نفر) به صورت جایگزینی تصادفی جایگزین شدند. پرسشنامه نارساخوانی کرمی نوری و همکاران مورد استفاده قرار گرفت. داده ها با روش تحلیل کوواریانس و با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد : که هر سه درمان عصب روان شناختی، حرکات ریتمیک و توانمند سازی شناختی می تواند خواندن و درک متن دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص را بهبود بخشد.اما اثر بخشی درمان عصب روانشناختی بر خواندن ودرک متن به طور معناداری بیشتر بود.
نتیجه‌گیری: با توجه به آمار بالای دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص با مشکل خواندن درمان عصب روان‌شناختی می تواند در بهبود خواندن ودرک متن این دانش آموزان موثر باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effect of neuropsychological therapy, rhythmic movements and cognitive empowerment on reading in students with special learning disabilities

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Rahnama 1
  • Mohammad Hosein Bayazi 2
  • Alireza Rajaei 3
  • Gholamreza Khoeinejad 4
1 PhD Student of General Psychology, Department of Psychology, Torbat-e-Jam Unit, Islamic Azad University, Torbat-e-Jam, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Torbat-e-Jam Unit, Islamic Azad University, Torbat-e-Jam, Iran
3 Associate Professor, Department of Psychology, Torbat-e-Jam Unit, Islamic Azad University, Torbat-e-Jam, Iran,
4 Assistant Professor, Department of Psychology, Torbat-e-Jam Unit, Islamic Azad University, Torbat-e-Jam, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Specific learning disorder is a disorder that affects the ability to understand, or use written language, to perform mathematical calculations, to coordinate movements, or to pay direct attention. Various educational and therapeutic methods used to treat and improve specific learning disabilities; Sometimes it has shown good effectiveness and, in some cases, it has not been effective enough or the results have been contradictory. The aim of this study was to compare the effect of psychological neurotherapy, rhythmic movements and cognitive empowerment on students' reading improvement with special learning disabilities.
Methods: The research method was quasi-experimental and the pretest-posttest design was with a control group. Statistical population of elementary school female students with special learning disabilities with difficulty reading Torbat Jam in the academic year of 2018-2019, 48 people were purposefully selected and randomly substituted in three experimental groups and one control group (12 people in each group). The dyslexia questionnaire of Karami Nouri et al. was used.:          
Results: Data were analyzed using multivariate analysis of covariance and the results showed: The effect of psychological neuropathy treatment on reading disorders in students with special learning disabilities with more difficulty reading than rhythmic movements and cognitive empowerment.
Conclusions: The conclusion is that neuropsychological treatment has a greater effect on improving the reading of students with special learning disabilities than the other two therapies. And the education of these students to be effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • rhythmic movements" special learning disorder with reading difficulties" Treatment of neuropsychological disorders
دوره 11، الف(ویژه جوانان) - شماره پیاپی 29
مقالات
شماره ویژه تابستان
شهریور 1400
صفحه 136-201
  • تاریخ دریافت: 21 خرداد 1401
  • تاریخ پذیرش: 21 خرداد 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 21 خرداد 1401