بررسی نقش انگیزش شغلی معلمان درپیدایش ساختار خانواده سالم: یک تحلیل داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی-واحد رودهن، تهران، ایران

2 نویسنده مسئول، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی-واحد رودهن، تهران، ایران Abolmaali@riau.ac.ir

3 گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی-واحد رودهن، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: یکی از منابع اصلی انگیزش درونی، برنامه های جدیدی برای کمک به معلمان است تا آن ها بتوانند بین زندگی کاری وزندگی خانوادگی خود تعادل برقرار کنندواز طرف دیگر باعث انگیزش خاص معلمان می گردد. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش انگیزش شغلی معلمان درپیدایش ساختار خانواده سالم در مقطع ابتدایی شهر تهران بود.
 مواد و روش ها: این پژوهش به روش کیفی و با رویکرد نظریه داده­بنیاد نظامدار مبتنی بر الگوی اشتراوس و کوربین انجام شد. جامعه آماری شامل معلمان دوره ابتدایی شهر تهران در سال 1398 بود. با روش نمونه­گیری هدفمند 30 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده­ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. داده­ها از طریق کدگذاری باز، محوری و انتخابی مبتنی بر نظریه داده بنیاد نظام‌دار اشتراوس و کوربین و با استفاده از نرم‌افزار MAXQDA تحلیل شدند.
 یافته ها : درمجموع ۱۹ مقوله و ۱۱۶ مفهوم شناسایی و استخراج شدند. در این پژوهش مقوله «انگیزش شغلی» به‌عنوان مقوله مرکزی انتخاب شد. در این پژوهش، پنج مقوله مربوط به عوامل علی شامل: «تعاملات اجتماعی»، «فضای محیط کار»، «تجهیزات کاری»، «سیستم تشویقی» و «رفتار اخلاقی محیط کار» به‌عنوان شرایط علی، همچنین عوامل زمینه ای مانند «شرایط خانوادگی»، «شرایط کاری»، «شرایط رفاهی»، «تدریس و پژوهش»، «شرایط اقتصادی» و «فرهنگ‌ سازمانی» و در نهایت عوامل مداخله گر مانند «خصوصیات فردی معلمان »، «عوامل مرتبط با یادگیرندگان» و «توان مالی دانش آموزان »بررسی گردید.
نتیجه گیری : هم مقوله های مداخله گر و هم عوامل علی پیامدهایی پدید می آورند که برخی از آنها خواسته و برخی دیگر ناخواسته اند. عوامل مداخله گر به صورت غیر مستقیم بر انگیزش معلمان موثر هستند و می توان با تاثیرگذاری بر عوامل مداخله گر موجب تغییر در انگیزش رفتار شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of teachers' job motivation in the emergence of a healthy family structure: A qualitative study

نویسندگان [English]

  • Homa Yazdanpanah 1
  • Khadigeh Abolmaali Alhosieni 2
  • Malek MirHashemi 3
1 PhD Student, Islamic Azad University, Roodehen Branch, Tehran, Iran
2 Department of Psychology, Islamic Azad University, Roodehen Branch, Tehran, Iran
3 Department of Psychology, Islamic Azad University-Roodehen Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: One of the main sources of intrinsic motivation is having positive and constructive relationships with colleagues, parents, students and finally a healthy family structure in terms of students' academic achievement, which on the one hand motivates students and on the other hand motivates teachers. . The aim of this study was to investigate the role of teachers' job motivation in the emergence of a healthy family structure in primary school in Tehran.
 Methods: This research was conducted qualitatively with a systematic data theory approach based on the Strauss and Corbin model. The statistical population included primary school teachers in Tehran in 1398. By targeted snowball sampling method, 30 people were selected as the sample until saturation. Semi-structured interviews were used to collect data. Data were analyzed through open, axial, and selective coding based on the data theory of the Strauss and Corbin systematic foundation using MAXQDA software.
 Results: A total of 19 categories and 116 concepts were identified and extracted. In this study, the category of "job motivation" was selected as the central category. In this study, five categories related to causal factors including: "social interactions", "work environment", "work equipment", "incentive system" and "workplace ethical behavior" as causal conditions, as well as contextual factors such as "conditions "Family", "Working Conditions", "Welfare Conditions", "Teaching and Research", "Economic Conditions" and "Organizational Culture", and finally intervening factors such as "Teacher Individual Characteristics", "Learner-Related Factors" and "Ability Students' finances were assessed.
Conclusion: Both intervening categories and causal factors have consequences that some of them are willing and some are unwanted. Interfering factors indirectly affect motivation and can affect behavioral motivation by influencing intervening factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • elementary school" foundation data analysis" job motivation" teachers
  • Family
دوره 11، الف(ویژه جوانان) - شماره پیاپی 29
مقالات
شماره ویژه تابستان
شهریور 1400
صفحه 74-88
  • تاریخ دریافت: 30 خرداد 1400
  • تاریخ بازنگری: 11 مهر 1400
  • تاریخ پذیرش: 01 آبان 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 01 آبان 1400