اثر بخشی آموزش راهبردهای یادگیری خود-تنظیمی (شناختی و فراشناختی) بر مولفه های خودکارآمدی، سلامت روانی و انگیزش تحصیلی دانش آموزان شهرستان آستارا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 روانشناسی تربیتی، دانشگاه آ زاد اسلامی اردبیل، ایمیل :mrashidi409@gmail.com

2 استادیار روانشناسی عمومی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، اردبیل، ایران. نویسنده مسئول، Tavakkolmousazadeh@email.com

3 استادیار روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، اردبیل، ایران azra.ghaffari@yahoo.com

چکیده

    مقدمه: این پژوهش به بررسی تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری خود-تنظیمی (شناختی و فراشناختی) بر مولفه های خودکارآمدی، سلامت روانی و انگیزش تحصیلی دانش آموزان پرداخته است.
روش پژوهش: جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر اول دبیرستان (دوره دوم) شهرستان آستارا در سال تحصیلی 97-96 بود. از میان این دانش آموزان به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای 46نفر انتخاب شد و در دو گروه آزمایش و گواه به روش تصادفی همتاسازی و جایگزین شدند. ابزارهای مورد استفاده عبارت بودند از: پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی پنتریچ و دی گروت،  انگیزش تحصیلی والرند و سلامت عمومی گلدبرگ و هیلر. این تحقیق یک پژوهش آزمایشی میدانی حقیقی از نوع طرح پیش آزمون -پس آزمون با گروه گواه است. بعد از انجام پیش آزمون برای گروه های آزمایش و گواه ،گروه آزمایش در 8جلسه 90دقیقه ای تحت آموزش راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی بر اساس پیشینه نظری پژوهش نانس و همکاران تحت عنوان برنامهe-Treal ( آموزش الکترونیک برای یادگیری مستقل) و پژوهش زیمبرمن و همکاران و نظریه راهبردهای شناختی و فراشناختی قرارگرفتند. آنگاه پس آزمون برای گروه های آزمایش وگواه انجام شد.
یافته ها: نتایج تحلیل واریانس چند متغیری(مانوا) و تحلیل واریانس تک متغیری( آنوا) بیانگر افزایش معنی دار خودکارآمدی، انگیز تحصیلی بود و از طرف دیگر شاهد کاهش نمرات مولفه سلامت روانی درگروه آزمایش شدیم.
نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که در میانگین نمرات خود کارآمدی گروهها تفاوت معنی داری وجود دارد. بدین معنی که خودکارآمدی در دانش آموزانی که تحت آموزش راهبرهای یادگیری قرارگرفته بودند افزایش داشته است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of teaching self-regulatory learning strategies (cognitive and metacognitive) on the components of self-efficacy, mental health and academic motivation of students in Astara

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Rashidi 1
  • Tavakol Mousazadeh 2
  • Azra Ghafari nooran 3
1 Educational Psychology .Azad Islamic Azad University, Ardabil Branch. Ardabil, Iran, Email:mrashidi409@gmail.com
2 Corresponding Author, Assistant Professor of General Psychology, Faculty Member, Islamic Azad University, Ardabil Branch, Ardabil, Iran. Tavakkolmousazadeh@email.com
3 Assistant Professor of General Psychology, Islamic Azad University, Ardabil Branch, Ardabil, Iran azra.ghaffari@yahoo.com
چکیده [English]

Introduction: This study investigates the effect of teaching self-regulatory learning strategies (cognitive and metacognitive) on the components of self-efficacy, mental health and academic motivation of students.
Methods: The statistical population included all first female high school students (second year) in Astara city in the academic year. Among these students, 46 people were selected by multi-stage cluster sampling method and were randomly matched and replaced in two experimental and control groups. The instruments used were the Pantrich and DeGroot Self-Regulated Learning Strategies Questionnaire, Walrand Academic Motivation, and Goldberg and Hiller General Health. This research is a real field experimental research of pre-test-post-test design with a control group. After conducting a pre-test for experimental and control groups, the experimental group in 8 sessions of 90 minutes under the training of cognitive and metacognitive learning strategies based on the theoretical background of research Nans et al. And the theory of cognitive and metacognitive strategies. Then post-test was performed for experimental and control groups.
Results: The results of multivariate analysis of variance (MANOVA) and univariate analysis of variance (ANOVA) showed a significant increase in self-efficacy, academic motivation, and on the other hand we saw a decrease in mental health component scores in the experimental group.
Conclusion: The results of this study showed that there is a significant difference in the mean scores of self-efficacies of the groups. This means that self-efficacy has increased in students who have been trained by learning leaders