کلیدواژه‌ها = درمان های میان فردی" اهمال کاری تحصیلی" اشتیاق عاطفی