نویسنده = ریحانه شریفی پیشه
پیش‌بینی باورهای وسواسی زوجین براساس خودشیفتگی و دلبستگی

دوره 10، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 91-111

ریحانه شریفی پیشه؛ عاطفه میرزایی جاهد