اعضای هیات تحریریه

دکتر خدیجه ابوالمعالی الحسینی 

 

دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد رودهن رودهن   روانشناسی عمومی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
 abolmaalialhoseini@yahoo.com
 0000-0002-9714-1816
دکتر علی اصغر بیانی  دانشیار  عضو هیات علمی دانشگاه آزاد گرمسار  گرمسار  دانشیار، روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر، اسلامشهر، ایران
 aabayani@yahoo.com
 0000-0002-9835-790X
دکتر مریم ربیعی  استاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان  رشت   استاد بیماری‌های دهان، فک و صورت گروه بیماری‌های دهان، دانشکده دندانپزشکی مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
 rabiei.maryam@yahoo.com
 0000-0002-3724-0783
دکتر ماهدخت طاهری دانشیار عضو هیات دانشگاه علوم پزشکی گیلان  رشت مدیریت آموزشی دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
 mahdokht.taheri@gmail.com
دکتر مهدی دهستانی  دانشیار  دانشگاه پیام نور تهران تهران روانشناسی دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور تهران

 dehestani@pnu.ac.ir

 0000-0001-9127-758X
دکتر ناصر صبحی قراملکی  دانشیار  دانشگاه علامه طباطبایی  تهران روانشناسی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
 aidsobhi@yahoo.com
دکتر طیبه رهبر  استادیار  دانشگاه آزاد رشت  رشت  بهداشت جامعه (سلامت زنان باردار) استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، رشت، ایران
 tayebeh_rahbar@yahoo.com
دکتر صادق تقی لو  استادیار  دانشگاه آزاد آستارا  آستارا  روانشناسی استادیار گروه روانشناسی، واحد استارا، دانشگاه آزاد اسلامی، آستارا، ایران
 s.taghiloo@iau-astara.ac.ir
دکتر شادی دهقانزاده  استادیار  دانشگاه آزاد رشت  رشت  پرستاری استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
 shadidehghan90@gmail.com
 0000-0001-5979-590X
         

مقالات

سردبیر

دکتر زهرا محتشم امیری

پزشکی اجتماعی استاد پزشکی اجتماعی
گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات ترومای جاده‌ای
دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

mohtashamazyahoo.com
0000-0002-4896-6248

h-index: 12  

مدیر مسئول

دکتر مقصود فقیرپور

روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، استادیار گروه روانشناسی، رشت، ایران

famaghsoodgmail.com

مدیر داخلی

دکتر نگین مددزاده

مدیریت خدمات بهداشتی nدانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا، آستارا، ایران

neghin_taleshyahoo.com
0000-0003-1841-4984

h-index: 1  

ویراستار ادبی

دکتر محمد ابراهیم پور نمین

دکترای ادبیات فارسی گروه ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آستارا، آستارا، ایران

ebrahimpurnaminyahoo.com
00000002700697881

ویراستار انگلیسی

دکتر مهدی مقدم تبریزی

دکتری زبان شناسی کاربردی ـ آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا، آستارا، ایران

moqadamtabriziyahoo.com
0000-0002-3237-4862