دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 36، مقالات، فروردین 1402، صفحه 11-300 
بررسی میزان رعایت آیین اخلاق حرفه ای در عملکرد پرستاری از دیدگاه پرستاران، دانشجویان و بیماران

صفحه 131-145

فروزان رستمی؛ کلثوم اکبرنتاج بیشه؛ آذر رمضانی تویه؛ حمیرا اکبر زاده؛ سمیه طالبی؛ حوا عبدی