دوره و شماره: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 35، مقالات، اسفند 1401، صفحه 11-250 

مقاله پژوهشی

بررسی اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر طرحواره درمانی بر رضایتمندی زناشویی زوجین

صفحه 106-113

سعید مرادی وفا؛ اطلس کرم رودی؛ زهرا پورفرید؛ محمد عطشان؛ پری ماه جاودانی آرا