دوره و شماره: دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 34، مقالات، مهر 1401، صفحه 11-200 

مقاله پژوهشی

پیش بینی کیفیت زندگی زناشویی براساس آسیب کودکی و وضعیت اجتماعی- اقتصادی زنان متأهل

صفحه 11-22

پروین امامی؛ پروانه قدسی؛ مالک میرهاشمی؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی


اثربخشی روایت درمانی بر رضایتمندی زناشویی و سلامت روان زوجین

صفحه 104-114

صحرا ناصری؛ مریم درویشی؛ سمیرا اسلامی شادآباد؛ گلنار کرمی؛ فاطمه محمودی


کیفی

نگرشی بر فقه فرزند پروری در ساحت تربیت اجتماعی کودک

صفحه 171-185

شیرین محمدی پناه؛ مریم آقایی بجستانی؛ رضا کهساری