دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 33، مقالات، شهریور 1401، صفحه 1-250 
بررسی مقایسه ای میان مثنوی مولوی و تفاسیر قرآن کریم در مسئله ارتباط رسول (ص)با خدا ومردم و تأثیر آن بر خانواده

صفحه 128-148

زهرا حسنوند؛ محمدحسین توانایی سره دینی؛ محمدرضا موحدی؛ محمدعلی ایازی