دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 15، مقالات، خرداد 1397، صفحه 11-200