دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 20، مقالات، شهریور 1398، صفحه 11-200 

مقاله پژوهشی

مقایسه ویژگی‌های شخصیتی، سبک‌های حل تعارض و هوش هیجانی در زنان دارای روابط فرازناشویی با زنان بهنجار

صفحه 13-29

افسانه امیدی؛ مرجان جعفری روشن؛ آرزو زارع؛ محبوبه ضیایی بخش؛ محمد قنبری طلب


تأثیر آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر نگرش جنسی و ناگویی خلقی زنان متأهل

صفحه 67-77

الناز فروغی؛ مریم حسینی متقاعد؛ داوود راضی رودی؛ الهام نصیری؛ شهره قربان شیرودی