بررسی مقایسه ای ویژگی های شخصیتی، افسردگی و گرایش خودکشی در وابستگان به مواد مخدر و افراد بهنجار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

10.22034/fh.2024.1986782.1160

چکیده

زمینه و هدف: شخصیت به سازمان پیچیده ای از تمایلات و ویژگی هایی اشاره دارد که با برآیندهای مهم زندگی از جمله تندرستی و بیماری ها مرتبط اند و می توانند با میانجی های مختلف در رفتارهای پرخطر افراد مانند اعتیاد و اقدام به خودکشی موثر باشد. هدف این پژوهش، مقایسه ویژگی های شخصیتی، افسردگی و گرایش به خودکشی در وابستگان به موادمخدر و افرادبهنجار بود.
روش بررسی: این پژوهش از نوع علی _مقایسه ای (پس رویدادی) بود و به لحاظ روش جمع آوری داده ها، این پژوهش از نوع توصیفی بود. جامعه آماری این تحقیق شامل تمام افراد معتاد به موادمخدرمراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد دراستان آذربایجان غربی(مرد) وافرادبهنجارهمتاشده بود. ازجامعه مورد مطالعه به تعداد70 فردمعتاد به موادمخدر و70 فردبهنجار به شیوه ی دردسترس و هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شد. برای اندازه گیری متغیرها، ازپرسشنامه های افسردگی بک، خودکشی بک، پرسشنامه صفات شخصیتی NEO مک کری و کوستا استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده ازروش تحلیل واریانس چندمتغیره انجام گردید.
یافته ها: نتایج نشان داد که میزان روان رنجورخویی و برونگرایی در معتادان به مواد مخدر بیشتر از افراد عادی است و میزان انعطاف پذیری، دلپذیر بودن و باوجدان بودن درافرادمعتادنسبت به افراد عادی پایین است. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که بین افسردگی و خودکشی و ویژگیهای شخصیتی رابطه وجود دارد.
نتیجه گیری: این یافته ها تلویحات نظری وعملی درمداخلات روانشناختی داشته و قادرند زمینه های روانی و شخصیتی سوء مصرف مواد را معین کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A comparative study of personality traits, depression and suicidal tendencies in drug addicts and normal people

نویسنده [English]

  • mahin mozaffari
Master of Clinical Psychology, Tabriz University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Background and purpose: Personality refers to a complex organization of tendencies and characteristics that are related to important life outcomes such as health and diseases and can be effective with various mediators in high-risk behaviors of people such as addiction and suicide attempts. The aim of this research was to compare personality traits, depression and suicidal tendencies in drug addicts and normal people.
Research method: This research was of causal-comparative type (post-event) and in terms of data collection method, this research was of descriptive type. The statistical population of this research included all drug addicts referring to addiction treatment centers in West Azarbaijan province (male) and normal matched individuals. From the studied community, 70 drug addicts and 70 normal individuals were selected as samples in an accessible and targeted manner. To measure the variables, Beck's depression questionnaire, Beck's suicide questionnaire, NEO McCree and Costa personality traits questionnaire were used. Data analysis was done using multivariate analysis of variance.
Findings: The results showed that the amount of neuroticism and extroversion in drug addicts is higher than normal people, and the level of flexibility, agreeableness and conscientiousness in drug addicts is low compared to normal people. Also, the research results showed that there is a relationship between depression and suicide and personality traits.
Conclusion: These findings have theoretical and practical implications in psychological interventions and are able to determine the psychological and personality aspects of substance abuse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Addiction
  • personality traits
  • depression
  • suicide