مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم هیجان و انعطاف پذیری روانشناختی افراد افسرده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوارسگان، اصفهان، ایران. نویسنده مسئول

2 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

4 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

5 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

اختلال افسردگی اساسی یکی از اختلالات روانی شایع است که نحوه تنطیم شناختی هیجان و انعطاف پذیری روانشناختی در رشد یا کاهش علایم این اختلال تأثیر می‌گذارد. از آنجا که تنظیم شناختی هیجان و انعطاف پذیری روانشناختی در برخورد کارآمد با مشکلات زندگی نقش مهمی را ایفا می‌کند، اختلال در آن‌ها موجب آشفتگی‌های هیجانی از جمله افسردگی اساسی می‌شود؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم هیجان و انعطاف پذیری روانشناختی افراد افسرده انجام گردید.پژوهش حاضر، از نظر هدف کاربردی بوده و از نظر روش از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه افراد مبتلا به اختلال افسردگی اساسی مراجعه کننده به مرکز مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان بود. در مجموع ۴۰ نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 20 نفر) قرار داده شدند. هر گروه طی ۸ جلسه ۹۰ دقیقه‌ای تحت درمان شناختی رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد قرار گرفتند و با استفاده از مصاحبه تشخیصی بالینی، پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و لگرستیمورد (2001) و پرسشنامه انعطاف پذیری روان شناختی دنیس و وندروال (2010) مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از آزمون تی مستقل تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که درمان شناختی رفتاری و درمان اکت بر تنظیم هیجان و انعطاف پذیری روانشناختی افراد افسرده در پس آزمون اثر بخش می‌باشند.درمان اکت اثر بخش تر از درمان شناختی رفتاری بر تنظیم هیجان و انعطاف پذیری روانشناختی افراد افسرده در پس آزمون و پیگیری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effectiveness of cognitive-behavioral therapy and acceptance and commitment-based therapy on emotion regulation and Psychological flexibility in depressed individuals

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Aghababaei 1
  • Yasamin Baldi 2
  • Mohammad Sabetro 3
  • Anahita Bina 4
  • Mohammad Hasan Shahlaei 5
1 Master of Clinical Psychology, Islamic Azad University, Khorasgan Branch, Isfahan, Iran. corresponding author, fatemehaghababaei791@gmail.com
2 Master of Clinical Psychology, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran.
3 Master of Family Counseling, Kharazmi University, Tehran, Iran
4 Master of Clinical Psychology, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
5 Master of General Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Major depressive disorder is one of the most common mental disorders in which cognitive emotion regulation and psychological resilience affect the development or reduction of symptoms of this disorder. Because cognitive emotion regulation and psychological resilience play an important role in dealing effectively with life problems, disturbing them can lead to emotional disturbances, including major depression; Therefore, the aim of this study was to compare the effectiveness of cognitive-behavioral therapy and therapy based on acceptance and commitment on emotion regulation and psychological resilience of depressed people. Is a control group. The statistical population of this study included all people with major depressive disorder who referred to the counseling center of Islamic Azad University, Isfahan Branch. A total of 40 people were selected by available sampling method and randomly assigned to experimental and control groups (20 people in each group). Each group underwent 8 sessions of 90 minutes of cognitive-behavioral therapy and acceptance and commitment-based therapy. Using clinical diagnostic interview, Garnfsky and Legerstimord (2001) Cognitive Emotion Regulation Questionnaire and Dennis and Vanderwall (2010) Psychological Flexibility Questionnaire. Were evaluated. Data were analyzed using independent t-test. The results showed that cognitive-behavioral therapy and act therapy are effective on emotion regulation and psychological resilience of depressed people after the test. Act therapy is more effective than cognitive-behavioral therapy on emotion regulation and psychological resilience of depressed people after the test and follow-up. .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive-behavioral therapy
  • acceptance and commitment therapy
  • emotion regulation
  • psychological flexibility