ارزیابی اثربخشی برنامه آموزش مهارت زبان -بدن براحساس خودارزشمندی، خودپنداره و محبوبیت اجتماعی نوجوانان نابینا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 PhD student in the psychology of exceptional children, Islamic Azad University, Tehran Science and Research Unit, Tehran, Iran m.omidi@yahoo.com,

2 نویسنده مسئول، استاد، دانشکده روان شناسی، هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران dr-sharifidaramadi@yahoo.com

3 استاد ممتاز، دانشکده روان شناسی، هیات علمی دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دانشیار، دانشکده روان شناسی، هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران 0000-0003-0226-175X, asgari@yahoo.com

چکیده

مقدمه :یک چالش و ضعف اساسی در زندگی دانش آموزان با آ سیب بینایی مطرح می شود، نقص یا فقدان مهارتهای ارتباطی است به این صورت که آنها قادر نیستند حاالت و اداء و اطوارهای بدنی افراد را تقلید کنند، به همین علت  نمیتوانند یکی از مهمترین مؤلفه های  مستقیم سیستم ارتباطی یعنی زبان بدن  را رشد دهند، ممکن است به طور معنی داری در قصد و نیت کلمات بیان شده و ظرافتهای ارتباط غیر کلامی ، تغییر ایجاد کنند. هدف این پژوهش ارزیابی اثربخشی  برنامه آموزش مهارت زبان- بدن براحساس خودارزشمندی ،خودپنداره ومحبوبیت اجتماعی نوجوانان نابینا بود.
روش پژوهش : این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی باطرح  گروه کنترل نامعادل وجامعه آماری عبارت بود از کلیه نوجوانان نابینا که در سال 1397 در مرکز شهید محبی مشغول به تحصیل بودند که روش نمونه گیری در دسترس، 30 نفر با در نظر گرفتن ملاک‌های ورود و خروج انتخاب شدند و به صورت تصادفی در گروهها تخصیص یافتند.ابزارپژوهش ،پرسشنامه احساس خود ارزشمندی کروکر، لاهتانن، کوپر و بویورثی، محبوبیت اجتماعی وخود پنداره پیرز-هریس مورد ارزیابی قرارگرفتند.
یافته ها: نتایج تحلیل نشان داد، آموزش مهارت زبان بدن تاثیر معناداری بر افزایش احساس خودارزشمندی  F=26/51 خودارزشمندی ، خودپنداره 48/8 F= و محبوبیت اجتماعی 26/7=F داشته استp<0.05)).
 بحث و نتیجه گیری: برنامه آموزشی  مهارت زبان -بدن می تواند به عنوان روش آموزشی موثری در افزایش احساس خود ارزشمندی ، خودپنداره ومحبوبیت اجتماعی در نوجوانان نابینا مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the effectiveness of language-body language training program on the sense of self-worth, self-concept and social popularity of blind adolescents

نویسندگان [English]

 • Maliheh Omidi 1
 • Parviz Sharifidaramadi 2
 • Gholamali Afrooz 3
 • Mohammad Asgari 4
1 PhD student in the psychology of exceptional children, Islamic Azad University, Tehran Science and Research Unit, Tehran, Iran m.omidi@yahoo.com
2 Corresponding author, Professor, Faculty of Psychology, Faculty of Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
3 Distinguished Professor, Faculty of Psychology, University of Tehran, Tehran, Iran afrooz.gh@yahoo.com
4 Associate Professor, Faculty of Psychology, Faculty of Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran 0003-0003-0226-175X, asgari@yahoo.com
چکیده [English]

Introduction: A major challenge and weakness in the lives of students with visual impairment is the lack of communication skills in that they are not able to imitate the postures and physical characteristics of people, therefore can not be one of the most important Develop the direct components of the communication system, ie body language, may significantly change the intent of the words spoken and the subtleties of non-verbal communication. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of body-language skills training program on the sense of self-worth, self-concept and social popularity of blind adolescents.
Methods: This quasi-experimental study was designed by the unbalanced control group and the statistical population consisted of all blind adolescents who were studying in Shahid Mohebbi Center in 1397. The available sampling method was 30 people considering the entry and exit criteria. They were selected and randomly assigned to the groups. The research tools, Crocker, Lahtanen, Cooper, & Boyworthy (2003), Popularity (Omidi, Sharifi, 1399) and Pierce-Harris's self-concept questionnaire were evaluated.
Results: The results of the analysis showed that body language skills training had a significant effect on increasing self-esteem (F = 51.26, self-esteem, self-concept F = 8.48 and social popularity (F = 7.26) (p <0.05).
Discussion and Conclusion: Language-body skills training program can be considered as an effective educational method in increasing the sense of self-worth, self-concept and social popularity in blind adolescents.

کلیدواژه‌ها [English]

 • body language skills
 • self-esteem
 • self-concept and social popularity
 • blind adolescents
 1.  

  1. Smith T S, Polovi A, Davut J P, David K. Psychology and education of students with special needs. translated by Ghorban Hemmati Alamdarloo, Abbas Ali Hossein Khanzadeh, Hamid Alizadeh. Arasbaran Publishing. 2016.
  2. Allah Z, Zarei Zavaraki I, Shar Yafi Daramadi, P, Nowruzi D, Delavar  A . The effect of mobile enriched education on the motivation of academic achievement, participation and learning of visually impaired students. Psychology of Exceptional People. 2016; 6 (23): 1-26.
  3. Shamsaei F, Ashtarani F, Ashtarani E. Comparison of life satisfaction of blind and deaf students with ordinary school students in Hamadan in 2013. Journal of Scientific Researchers. 2014; 13(1):60-52:
  4. Norouzi G, Ashori M, Ghalamzan S, Kalantari A A. Condition and Frequency Distribution of Causes of Visual Impairment in People Aged Under 14 Supported by Welfare Organisation in Isfahan Province. mejds. 2018; 8 :52- 52.
  5. Biabangard I. Ways to increase self-esteem in children and adolescents. Tehran: Parents and Teachers Association Publications, Asim Publishing, 2008.
  6. Kef S. The personal networks and social supports of blind and visually impaired adolescents. Journal of Visual Impairment & Blindness. 1997 May;91(3):236-44.
  7. Satpathy S, Singhal S. Predicting social-emotional adjustment of the sensory impaired adolescents. Journal of Personality and Clinical Studies. 2001;17(2):85-94.
  8. Khademi J, Samsam Shariat, S M. Comparison of self-worth and mental health in employed and non-employed blind people in Isfahan. Knowledge and research in applied psychology. 2016:17(4).
  9. Honarbakhsh A, Sharifi Daramadi P, Vakili S.Comparison of self-esteem, mental health and popularity of parents in blind and sighted adolescents, Islamic Azad University, M.Sc. Thesis, Research Sciences Branch.2019.
  10. Mohammad Yusuf B, Sharifi Daramadi Parviz , Aghaei H. The effect of body language and social skills training on social adjustment of students with visual impairment. Journal of Child Mental Health. 2015; 71-59: (2) 5.
  11. Ahmadzadeh M. The effectiveness of speech therapy on increasing socialization skills and self-esteem of children in autism. Master Thesis. Faculty of Psychology and TB Science. Chamran martyr of Ahwaz University.2011.
  12. Gribavi H, Sharifi Daramadi Parviz. The effect of body language skills training on communication skills of students with visual impairment. Journal of Education and Learning Studies .2020; 11(2):175-193.
  13. Hossein Khanzadeh A. Psychology and education of children and adolescents with special needs. Tehran: Debris of light .2015.
  14. Shafi'i, F, Qasemzadeh H. A discussion about representation and body art in cognitive psychology and epistemology. Journal of Cognitive Psychology and Psychiatry. 2019; 5 (1): 77-95.
  15. Abbasi M, Ghorbani N, Hatami J, Gholam Ali Lavasani, M. Does a visual encounter with the bodily symbol of healing relieve pain?, Journal of Contemporary Psychology.2016; 10 (2): .28-15
  16. Hashemi Z. A conceptual metaphor theory from the perspective of Lycaf and Johnson. Literary Research.2010;4(12):140-119.
  17. Segal J. The Language of Emotional Intelligence, 2011: http:// helpgeide. Org/mental/edo- nonverbal- communi cation.htm.
  18. Wood JT. Interpersonal communication: Everyday encounters. Nelson Education; 2015.
  19. Karami J, Heidari Sharaf Parisa, Shafiei B. The relationship between emotion regulation monks and emotional intelligence with social panic in visually impaired and hearing-impaired students. Exceptional Educatio.2015; 1 (129): 5-14.
  20. Kef, S. and Deković, M., 2004. The role of parental and peer support in adolescents' well-being: a comparison of adolescents with and without a visual impairment. Journal of adolescence, 27(4), pp.453-466.
  21. Prajapati M, Patel J. The factors influencing in mobile learning adoption: A literature review. International Journal of Application or Innovation in Engineering and Management. 2014 Sep;3(9):133-8.
  22. Couser GT. Body language: illness, disability, and life writing. Life Writing. 2016; 13(1): 3–10.
  23. Lavelle M, Healey PG, McCabe R. Nonverbal behavior during face-to-face social interaction in schizophrenia: a review. The Journal of nervous and mental disease. 2014 Jan 1;202(1):47-54.
  24. Rohy F , Zare H , Akhondy N .The Relationship between Body Language and Perception of Social Interaction. Journal Scientific Research Social Cognition.2017;6(1):147-156.
  25. Yoon S, Kim S, Kim J, You Y. A study on the impact of consultants’ nonverbal communication on customer satisfaction, trust, and long-term relationship orientation of the client firm. Indian Journal of Science and Technology. 2016 Jul;9(26):1-8.
  26. Papadopoulos K, Metsiou K, Agaliotis I. Adaptive behavior of children and adolescents with visual impairments. Research in developmental disabilities. 2011 May 1;32(3):1086-96.
  27. Crocker J, Luhtanen RK. Level of self-esteem and contingencies of self-worth: Unique effects on academic, social, and financial problems in college students. Personality and Social Psychology Bulletin. 2003 Jun;29(6):701-12.
  28. Zaki M . Test and validation of a self-assessed questionnaire among male and female high school students in Isfahan. Journal of Psychological Methods and Models, 2012; 2 (7): 87-98.
  29. Sharma RR. Self-concept, level of aspiration and mental health as factors in academic achievement. As quoted in Third Survey of Research in Education (1978-83), New Delhi: National Council of Educational Research and Training. 1979:687-88.
  30. Kahani, Razieh. Mohammadi Aria, Alireza Investigating the relationship between children's self-concept and approval and social development in elementary school students in Tehran. International Conference on Psychology, Educational Sciences and Behavior. July 13, 2016