اثربخشی زوج درمانی تلفیقی به روش دایمند بر پیوستگی، انطباق پذیری و صمیمت زوجین بعد از تولد فرزند اول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره خانواده، گروه مشاوره و علوم تربیتی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 نویسنده مسئول، استادیار گروه روانشناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

چکیده

مقدمه: آغاز والدگری یک مرحله ویژه در زندگی خانوادگی است، چراکه زوجین در این مرحله به دنبال یک سازگاری جدید می-باشند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی زوج‌درمانی تلفیقی به روش دایمند بر پیوستگی، انطباق‌پذیری و صمیمیت عاطفی بعد از تولد فرزند اول در زوجین اجرا گردید.
روش پژوهش: مطالعه حاضر بصورت شبه آزمایشی همراه با پیش‌آزمون-پس‌آزمون و گروه کنترل که به شیوه نمونه‌گیری دردسترس انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل انجام شده است. جامعه آماری 32 والد دارای یک فرزند زیر 5 سال مراجعه کننده به مرکز مشاوره احیا شهر رشت از آبان ماه 1397 تا اردیبهشت ماه 1398 بود که در دو گروه آزمایش (16 نفر) و کنترل (16نفر) اختصاص داده شده بودند. گروه آزمایش تحت زوج درمانی تلفیقی به روش دایمند در هشت جلسه 90 دقیقه‌ای قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌های صممیت شافر و السون و انطباق و انسجام السون و همکاران مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده‌ها با روش تحلیل کوواریانس و با نرم افزار SPSS ویرایش 22 انجام شد.
یافته‌ها: زوج‌درمانی تلفیقی به روش دایمند بر افزایش پیوستگی، انطباق پذیری و صمیمیت عاطفی زوجین بعد از تولد فرزند اول تاثیر معناداری داشته است(05/0 <P).
نتیجه‌گیری: در نتیجه می‌توان بیان کرد که استفاده از زوج درمانی تلفیقی به روش دایمند برای زوجینی که پس از تولد فرزند اول دچار مشکلاتی در روابط زناشویی خود شده‌اند موثر و کارآمد می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Examining the effectiveness of Dimand's Integrated Couple Therapy on Cohesion, Adaptability and Intimacy in Couples after the Birth of the First Child

نویسندگان [English]

 • seyed omid sotodeh novroodi 1
 • mozhgan Niknam 2
 • azam fatahi andbil 3
1 PhD Student in Family Counseling, Department of Educational Sciences and Counseling, Roodehen Branch, Islamic Azad University, Roodehen, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences and Counseling, Roodehen Branch, Islamic Azad University, Roodehen,, Iran. Corresponding author
3 Assistant Professor, Department of Educational Sciences and Counseling, Roodehen Branch, Islamic Azad University, Roodehen,, Iran..
چکیده [English]

Introduction: The beginning of parenthood is a special stage in family life, because couples are looking for a new adaptation at this stage. The present study was conducted with the aim of investigating the effectiveness of integrative couple therapy via Diamond method on continuity, adaptability and emotional intimacy of the couples after the birth of the first child.
Research methodology: The present study was conducted as a quasi-experimental study with a pretest-posttest and a control group, which was randomly selected by availability sampling (convenience sampling) and divided into two experimental and control groups. The statistical population consisted of 32 parents with a child under 5 years of age who referred to the Rasht Rehabilitation Counseling Center from November 2018 to May 2019, who were assigned to two experimental (16 people) and control (16 people) groups. The experimental group underwent integrative couple therapy using Diamond method in eight 90-minute sessions. The data were evaluated using Schaefer & Olson's intimacy questionnaire and Olson et al.'s adaptability and cohesion questionnaire. The data were analyzed using covariance analysis and via SPSS Statistics 22v.
Findings: Integrative couple therapy via Diamond method has had a significant effect on increasing continuity, adaptability and emotional intimacy of couples after the birth of their first child (05/0<P).
Conclusion: As a result, it can be stated that the use of integrative couple therapy via Diamond is effective and efficient for couples who have problems in their marital relations after the birth of their first child.

کلیدواژه‌ها [English]

 • integrative couple therapy
 • continuity
 • adaptability
 • intimacy
 • تاریخ دریافت: 14 شهریور 1401
 • تاریخ بازنگری: 21 مهر 1401
 • تاریخ پذیرش: 26 مهر 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1402