پیش‌بینی رضایت زناشویی براساس طرحواره‌های ناسازگار اولیه، حمایت اجتماعی و سبک‌های دلبستگی زوجین در زنان متأهل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مشاوره خانواده ، دانشکده علوم انسانی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

چکیده

مقدمه: رضایت زناشویی، یک تجربه‌ی شخصی در ازدواج است که تنها توسط خود فرد در پاسخ به میزان لذت رابطه‌ی زناشویی قابل ارزیابی است و عوامل بسیاری هستند که در زندگی مشترک روی رضایت زناشویی تأثیر می‌گذارند و این احساس نقش مهمی در میزان کارکردهای بهنجار خانواده ایفا می‌کند لذا، مطالعه حاضر با هدف پیش‌بینی رضایت زناشویی براساس طرحواره‌های ناسازگار اولیه، حمایت اجتماعی و سبک‌های دلبستگی زوجین در زنان متأهل شهر سنندج انجام شد.
روش پژوهش: پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه‌ی آماری آن زنان متأهل و مراجعه کننده به مراکز خدمات مشاوره خانواده در شهر سنندج در نیمه سال 1400 با تعداد 440 نفر بودند که به روش نمونه‌گیری در تصادفی و بر اساس جدول نمونه گیری کرجسی و مورگان تعداد 205 نفر انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. متغیرهای تحقیق توسط پرسشنامه‌های رضایت زناشویی انریچ، طرحواره‌های ناسازگار اولیه یانگ، حمایت اجتماعی شربورن و استوارت و سبک‌های دلبستگی کولینز و رید انجام شد. داده‌های بدست آمده با استفاده از آزمون‌های رگرسیون خطی چندگانه و آزمون ضریب همبستگی پیرسون با کمک نرم‌افزار SPSS نسخه 25 تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد رضایت زناشویی براساس طرحواره‌های ناسازگار اولیه، حمایت اجتماعی و سبک‌های دلبستگی زوجین در زنان متأهل شهر سنندج قابل پیش‌بینی است (05/0 > p). همچنین، بین رضایت زناشویی با طرحواره‌های ناسازگار اولیه رابطه منفی و معنی دار، و بین رضایت زناشویی با حمایت اجتماعی و سبک‌های دلبستگی رابطه مثبت و معنی‌دار وجود دارد (05/0>p).
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که رضایت زناشویی براساس طرحواره‌های ناسازگار اولیه، حمایت اجتماعی و سبک‌های دلبستگی زوجین در زنان متأهل قابل پیش‌بینی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Predicting Marital Satisfaction based on Early Maladaptive Schemas, Social Support and Attachment Styles in Married Women

نویسندگان [English]

  • Azhin Rostami 1
  • Mohammad Ismail = Ebrahimi 2
1 Department of Family Counseling, Faculty of Humanities, Hamadan Branch, Islamic Azad University, Hamadan, Iran
2 Assistant Professor of Psychology, Faculty of Humanities, Hamadan Branch, Islamic Azad University, Hamadan, Iran
چکیده [English]

Introduction: Marital satisfaction is a personal experience in marriage that can only be evaluated by the individual in response to the level of enjoyment of the marital relationship, and there are many factors that affect marital satisfaction in a shared life, and this feeling plays an important role in the level of normal family functioning. , the present study was conducted with the aim of predicting marital satisfaction based on initial incompatible schemas, social support and couple attachment styles in married women of Sanandaj city.

Method: The current research is a descriptive study of the correlation type and the statistical population of those married women who referred to family counseling service centers in Sanandaj city in the middle of 1400 with a number of 440 people, who were selected by random sampling method and based on the sampling table of Karjesi and Morgan. 205 people were selected and studied. Research variables were conducted by Enrich's Marital Satisfaction Questionnaires, Young's early maladaptive schemas, Sherborn and Stewart's social support, and Collins and Reed's attachment styles. The obtained data were analyzed using multiple linear regression tests and Pearson's correlation coefficient test with the help of SPSS version 25 software.

Results: The research results showed that marital satisfaction can be predicted based on initial incompatible schemas, social support and couple attachment styles in married women of Sanandaj city (p < 0.05). Also, there is a negative and significant relationship between marital satisfaction and primary maladaptive schemas, and a positive and significant relationship between marital satisfaction and social support and attachment styles (p<0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • marital satisfaction
  • primary maladaptive schemas
  • social support
  • attachment styles
  • تاریخ دریافت: 12 شهریور 1401
  • تاریخ بازنگری: 24 شهریور 1401
  • تاریخ پذیرش: 28 شهریور 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1402