اثربخشی آموزش مولفه‌های هیجانات و تعاملات مثبت روانشناسی مثبت گرا بر ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای و سرمایه اجتماعی معلمان زن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت آموزشی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی قم، ایران

2 دکتری بهداشت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی دکتری بهداشت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی قم، ایران ، ایران

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر آموزش مولفه‌های هیجانات و تعاملات مثبت روانشناسی مثبت گرا بر بهبود و ارتقای مهارتهای حرفه‌ای و سرمایه اجتماعی معلمان زن انجام شد.
روش پژوهش: طرح پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی، طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری (2 ماهه) بود. جامعه آماری معلمان زن مدرس دانشگاه فرهنگیان شهر اصفهان به تعداد آنها 650 نفر بودند، از این تعداد 90 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده افراد مورد مطالعه، انتخاب شد و در دو گروه (آموزش مولفه‌های هیجانات و تعاملات مثبت روانشناسی مثبت گرا و گروه کنترل) به صورت تصادفی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها،‌ مقیاس90 گویه‌ای هیجانات، تعاملات مثبت و سرمایه اجتماعی و مهارت‌های حرفه‌ای معلمان بود. در این پژوهش تجزیه و تحلیل داده‌ها با آزمون تحلیل واریانس تحلیل واریانس تک متغیره و چند متغیره انجام شد.
یافته‌ها: یافته‌‌ها نشان داد که مداخله آموزشی مولفه‌های مثبت گرا موجب بهبود مهارت‌های حرفه‌ای و سرمایه اجتماعی معلمان می‌شود. همچنین، مداخله آموزشی سبب ارتقای توانمندی‌های فردی و حرفه‌ای معلمان و بهبود سطح سرمایه اجتماعی آنها می‌گردد.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده می‌توان از آموزش مولفه‌های هیجانات و تعاملات مثبت روانشناسی مثبت گرا، برای بهبود ارتقای مهارتهای حرفه‌ای و سرمایه اجتماعی معلمان استفاده کرد .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of teaching the components of positive emotions and positive interactions of positive psychology on improving the professional skills and social capital of teacher women.

نویسندگان [English]

 • Zahra Mosayebi 1
 • Gholamreza Sharifirad 2
1 Department management Faculty of Humanities, Qom Branch, University of Islamic Azad University, Qom, Iran
2 Department management Faculty of Humanities, Qom Branch, University of Islamic Azad University, Qom, Iran
چکیده [English]

Introduction: The present research was conducted with the aim of determining the effect of teaching the components of positive emotions and interactions of positive psychology on the improvement and promotion of teachers' professional skills and social capital.
Research method: The design of the current research was quasi-experimental, pre-test, post-test and follow-up (2 months). The statistical population of teachers of Farhangian University of Isfahan city was 650 people, of which 90 people were selected by simple random sampling of the studied subjects and divided into two groups (teaching the components of emotions and positive interactions of positive psychology and the control group). They were placed randomly. The data collection tool was the 90-item scale of emotions, positive interactions, social capital and teachers' professional skills. In this research, data analysis was done with univariate and multivariate analysis of variance.
Findings: The findings showed that the educational intervention of positive components improves the professional skills and social capital of teachers. Also, educational intervention improves the personal and professional capabilities of teachers and improves their social capital level.
Conclusion: According to the obtained results, it is possible to use the teaching of positive emotions and interactions of positive psychology to improve the professional skills and social capital of teachers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Positive psychology
 • positive emotions
 • positive interactions
 • professional skills
 • social capital
 • تاریخ دریافت: 21 آذر 1401
 • تاریخ بازنگری: 20 دی 1401
 • تاریخ پذیرش: 24 دی 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1402