اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب سلامت، تصویر بدنی و بهزیستی روانشناختی در زنان مبتلا به سرطان سینه ماستکتومی شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت ؛فارس ؛ایران

2 گروه روانشناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت، فارس، ایران

3 گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت .فارس .ایران

چکیده

چکیده:
اهداف: سرطان پستان شایع‌ترین سرطان و دومین علت اصلی مرگ در زنان با بسیاری از عوارض جسمی و روانی است و هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب سلامت، بهزیستی روانشناختی و تصویر بدنی در زنان مبتلا به سرطان سینه ماستکتومی شده شهر شیراز که درسال ۱۴۰۰ بود.
روش تحقیق: پژوهش حاضر از نوع نیمه‌آزمایشی، پیش‌آزمون، پس‌آزمون با گروه کنترل و آزمون پیگیری بود. جامعه آزمودنی شامل یک نمونه ۴۵ نفری که به صورت تصادفی اندازه‌گیری شده بودند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه اضطراب سلامت سالکوسکیس و وارویک (2000)، پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف (1989) و پرسشنامه تصویر بدنی کش، میکولا و براون (1990) ‌بودند. داده‌های پژوهش با استفاده از روش کوواریانس چند متغیره و آزمون‌های تعقیبی شفه و بنفرونی جهت آزمون فرضیه‌ها استفاده شد و داده‌ها با استفاده از نرم افزار(18)spss تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها : یافته‌های این تحقیق نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد تاثیر معناداری بر روی متغیرهای پژوهشی داشته است. اضطراب سلامت(882/77F= و 05/>P) بهزیستی روانشناختی (37/609F= و 05/>P)و تصویر بدنی
(736/8 F =و 05/>P)

نتیجه‌گیری: به دلیل اینکه اصول زیربنایی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در راستای افزایش انعطاف‌پذیری روانشناختی میباشد، بنابراین میتوان از این درمان در محیط‌های کلینیکی در کنار دیگر درمان‌های رایج استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on health anxiety, body image and psychological well-being in women with mastectomy breast cancer

نویسندگان [English]

 • sahar pasyar 1
 • hossein baqoli 2
 • majid barzegar 3
 • nadereh sohrabi 3
1 Department of Psychology , Islamic Azad University, Marvdasht, fars.Iran
2 , Department of Psychology , Islamic Azad University, Marvdasht, ّّFars. Iran.
3 Department of Psychology , Islamic Azad University, Marvdasht, ّFars, Iran
چکیده [English]

Objective: Breast cancer is the most common cancer and the second leading cause of death in women with many physical and psychological complications, and the aim of this study is to compare the effectiveness of treatment based on acceptance and commitment on health anxiety, psychological well-being and body image in women with mastectomy breast cancer. It is the city of Shiraz where they visited Amir Shiraz Hospital in 1400.
Methods: The current research was of semi-experimental type, pre-test, post-test with control group and follow-up test. The subject population included a sample of 45 people who were randomly measured. The research tools included Weisman and Beck (1978), health anxiety questionnaire, Riff psychological well-being questionnaire (1989) and Kash, Mikola and Brown (1990) body image questionnaire. The research data were used to test the hypotheses using the multivariate covariance method and the Sheffe and Benferoni post hoc tests, and the data were analyzed using the SPSS(18) software.
Results: The findings of this research showed that the treatment based on acceptance and commitment had a significant effect on the research variables .health anxiety(F=77,822 , p<0,05)body image(F=37,609 ,p<0,05)psychological well-being( F=8,637 ,p<0,05)

Conclusion: Because the underlying principles of the treatment are based on acceptance and commitment in order to increase psychological flexibility, therefore, this treatment can be used in clinical settings along with other common treatments.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Health anxiety
 • Psychological well-being
 • Body image
 • acceptance and commitment therapy
 • تاریخ دریافت: 04 مرداد 1401
 • تاریخ بازنگری: 24 مهر 1401
 • تاریخ پذیرش: 26 مهر 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1402